Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2019/QĐ-UBND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quỹ khoa học Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2019/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐI, BSUNG MỘT SNỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2019/QĐ-UBND NGÀY 28/3/2019 CỦA UBND TNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư s 03/2015/TT-BKHCN ngày 09/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Điu lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ti Văn bản s 802/SKHCN-CN ngày 28/6/2019 và của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định s 322/BC-STP ngày 27/6/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh như sau:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2019 và thay thế Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 của Ủy ban nhân dân tnh về việc thành lập và ban hành Điều lệ Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định s 16/2019/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 5 Điều lệ như sau:

“3. Đối tượng hỗ trợ

a) Quỹ hỗ trợ thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao năng lực khoa học và công nghệ trong phạm vi của tỉnh, bao gồm: Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; tham dự và trình bày báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học được tổ chức ở trong và ngoài tỉnh; thực tập, hp tác nghiên cứu ngắn hạn (dưới 6 tháng) của nhà khoa học, nghiên cứu sinh đang thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ tại các tchức khoa học, phòng thí nghiệm ở ngoài tỉnh mà tnh chưa có đủ điều kiện thực hiện; công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học có uy tín; đăng ký sở hữu trí tuệ; xuất bản công trình khoa học có giá trcao về khoa học và thực tiễn, là kết quả của đề tài/dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ hoặc ngun ngân sách khác của Nhà nước tài trợ; htrợ kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm của nhà khoa học đầu ngành; hỗ trợ nhà khoa hc trẻ tài năng không thuộc tchức khoa học và công nghệ công lập.

b) Quỹ hỗ trợ lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Điều lệ như sau:

“2. Hội đồng quản lý làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số, trong trường hp biểu quyết có số phiếu bằng nhau thì quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản lý là quyết định cuối cùng. Hội đồng họp định kỳ 03 tháng một lần để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc chức năng và nhiệm vụ của mình”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 Điều lệ như sau:

“2. Thành phần Ban Kiểm soát: Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và Thành viên là: Đại diện Sở Tài chính, đại diện Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ và đại diện Kho bạc Nhà nước tỉnh”.

4. Sửa đi, bổ sung khoản 3 Điều 14 Điều lệ như sau:

“3. Quỹ hỗ trợ kinh phí để thực hiện nội dung quy định tại khoản 3 Điều 5 Điều lệ này:

a) Hỗ trợ thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao năng lực khoa học và công nghệ trong phạm vi của tỉnh, nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

b) Hỗ trợ tối đa 50% lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương mại cho các khoản vay phát sinh trong khoảng thời gian từ khi dự án bắt đầu triển khai cho đến khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động ổn định đối với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo điểm b khoản 3 Điều 5 của Điều lệ này. Thi gian thực hiện hỗ trợ lãi suất tối đa của mỗi ln vay là 48 tháng.

Quỹ xem xét, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ cụ thể đối với từng trường hợp cụ thể”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2019.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tnh; Giám đc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- S
Tư pháp;
- Chánh VP; các Phó Văn phòng;
- Trung tâm TT-CB-TH
;
- Lưu VT, KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2019
Ngày hiệu lực20/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(20/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quỹ khoa học Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 44/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quỹ khoa học Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu44/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Quốc Vinh
       Ngày ban hành09/08/2019
       Ngày hiệu lực20/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 tháng trước
       (20/08/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 44/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quỹ khoa học Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quỹ khoa học Hà Tĩnh

           • 09/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực