Quyết định 44/QĐ-UBND

Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2018 công bố 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 44/QĐ-UBND 2018 03 thủ tục mới môi trường Ban Quản lý khu công nghiệp Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

n cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tại Tờ trình số 937/TTr-KCN ngày 26 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC-VPCP (kèm hồ sơ);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Ban Quản lý các KCN (kèm hồ sơ);
- Phòng KSTT (HCT), TTTTĐT;
-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại các khu công nghiệp tỉnh

2

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án tại các khu công nghiệp tỉnh

3

Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp tỉnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2018
Ngày hiệu lực05/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/QĐ-UBND 2018 03 thủ tục mới môi trường Ban Quản lý khu công nghiệp Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 44/QĐ-UBND 2018 03 thủ tục mới môi trường Ban Quản lý khu công nghiệp Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu44/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành05/01/2018
        Ngày hiệu lực05/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 44/QĐ-UBND 2018 03 thủ tục mới môi trường Ban Quản lý khu công nghiệp Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/QĐ-UBND 2018 03 thủ tục mới môi trường Ban Quản lý khu công nghiệp Bến Tre

            • 05/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực