Quyết định 440/QĐ-UBND

Quyết định 440/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 440/QĐ-UBND 2020 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 440/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một s quy định ca Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 158/TTr-SNNPTNT ngày 10 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tgiải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thm quyền giải quyết của y ban nhân dân cấp huyện (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Trung tâm Hành chính công cp huyện để thiết lập quy trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính này trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Chtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Giám đốc Trung tâm Hành chính công cp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHCN, TTTT;
- Lãnh đạo VP và các CV;
- Lưu: VT, HCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên TTHC

1

Phê duyệt, điều chnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

 

NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Kèm theo Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Tên thủ tục: Phê duyệt điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

- Thời hạn giải quyết: 19 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đhồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện t:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ngưi thực hiện

Nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kim tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn tr cho cá nhân/tchức:

- S hóa h sơ, chuyn hồ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế xử lý hồ sơ.

06 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế

Nhận hsơ (điện t) và phân công giải quyết

06 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết.

80 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế

Thm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết để trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký phê duyệt kết quả.

16 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

32 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo UBND cp huyện

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

08 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyn kết quả (điện t và giấy) cho Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc chuyển trlại cho Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế trình h(để vào s bộ, cập nhật thông tin...)

04 giờ làm việc

Bước 8

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

152 giờ làm việc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 440/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu440/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2020
Ngày hiệu lực13/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(15/02/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 440/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 440/QĐ-UBND 2020 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 440/QĐ-UBND 2020 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu440/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Thiên Định
        Ngày ban hành13/02/2020
        Ngày hiệu lực13/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (15/02/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 440/QĐ-UBND 2020 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 440/QĐ-UBND 2020 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp Huế

            • 13/02/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/02/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực