Quyết định 4405/QĐ-UBND

Quyết định 4405/QĐ-UBND năm 2015 về việc công bố mở các luồng, tuyến đường thủy nội địa: hồ Tây, hồ Suối Hai, sông Đáy, sông Cà Lồ, thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4405/QĐ-UBND mở luồng tuyến đường thủy nội địa Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4405/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỞ CÁC LUỒNG, TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA: HỒ TÂY, HỒ SUỐI HAI, SÔNG ĐÁY, SÔNG CÀ LỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật số 48/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ GTVT về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ GTVT ban hành quy chun kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ GTVT quy định v lp đặt báo hiệu Km địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 36/2012/TT-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Bộ GTVT quy định cp kỹ thuật đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của B GTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 904/BC-SGTVT ngày 26 tháng 8 năm 2015 về việc công bố mở các luồng, tuyến đường thủy nội địa: h Tây, h Suối Hai, sông Đáy, sông Cà Lồ, thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các tuyến đường thủy nội địa: hồ Tây, hồ Suối Hai, sông Đáy, sông Cà Lồ, thành phố Hà Nội (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước các tuyến đường thủy nội địa: hồ Tây, hồ Suối Hai, sông Đáy, sông Cà L, thành phố Hà Nội theo quy định hiện hành của pháp luật. Các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Công an Thành phố, các đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hp với Sở Giao thông vận tải trong việc quản lý các tuyến đường thủy nội địa địa phương theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Công an Thành phố, Giám đc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện: Tây Hồ, Ba Vì, ng Hòa, Sóc Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Thường trực Thành ủy để báo cáo;
-
Thường trực HĐND TP để báo cáo;
-
Đ/c Ch tịch UBND TP để báo cáo;
-
Bộ GTVT để báo cáo;
-
Các Đ/c PCT UBND Thành phố;
-
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
-
VPUBTP: PCVP Lưu Quang Huy,
XDGT(Đát
,Thg, Phg, Thịnh), KT, TH;
-
Lưu: VT, XDGTHi.
26283 (35)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 4405/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2015 ca UBND thành ph Hà Nội)

STT

Tên sông, h

Phạm vi

Chiều dài (Km)

Cấp kỹ thuật

Đim đu

Đim cui

1

H Tây

Km0+000 (PhNhật Chiêu)

Km9+072 (PhQuảng Bá)

9,072

V

2

H Sui Hai

 

 

12,119

V

 

Tuyến lung 1

Km0+000 (Bến thủy nội địa khu giải trí hồ Suối Hai)

Km3+892 (Thôn Hoàng Long)

3,892

V

 

Tuyến lung 2, nhánh chính

Km0+000 (Bến thủy nội địa khu giải trí hồ Suối Hai)

Km2+884 (Thôn Đuyên Lãm)

2,884

V

 

Tuyến lung 2, nhánh 1

Km0+000 (Đảo Thanh Niên)

Km1+300 (Đảo Ngọc)

1,300

V

 

Tuyến lung 2, nhánh 2

Km0+000 (Thôn Đuyên Lãm)

Km1+673 (Đảo Ngọc)                     

1,673

V

 

Tuyến lung 2 nhánh 3

Km0+000 (Thôn Đuyên Lãm)

Km2+370 (Thôn Đuyên Lãm)

2,370

V

3

Sông Cà L

Km0+000 (Ngã 3 sông Cầu, Bắc Sơn, Việt Long)

Km21+000 (Yên Phú, Xuân Thu)

21,000

VI

4

Sông Đáy

Km0+000 (Cu Ba Thá)

Km20+600 (Cảng Vân Đình)

20,600

IV

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4405/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4405/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2015
Ngày hiệu lực03/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4405/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4405/QĐ-UBND mở luồng tuyến đường thủy nội địa Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4405/QĐ-UBND mở luồng tuyến đường thủy nội địa Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4405/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Hùng
        Ngày ban hành03/09/2015
        Ngày hiệu lực03/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4405/QĐ-UBND mở luồng tuyến đường thủy nội địa Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4405/QĐ-UBND mở luồng tuyến đường thủy nội địa Hà Nội

            • 03/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực