Quyết định 4406/QĐ-BGDĐT

Quyết định 4406/QĐ-BGDĐT năm 2014 đính chính Thông tư 31/2014/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT về cộng tác viên thanh tra giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4406/QĐ-BGDĐT 2014 đính chính 31/2014/TT-BGDĐT cộng tác viên thanh tra giáo dục


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4406/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 31/2014/TT-BGDĐT NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2014 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 54/2012/TT-BGDĐT NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUY ĐỊNH VỀ  CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính tiêu đề khoản 12 Điều 1 Thông tư số 31/2014/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục như sau:

Tiêu đề khoản 12 Điều 1 đã in là “12. Khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:”

Nay sửa thành: “12. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- UBVHGDTNTNNĐ của QH;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Như Điều 3;
- Cục KTrVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT,Vụ PC, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4406/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4406/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2014
Ngày hiệu lực09/10/2014
Ngày công báo24/10/2014
Số công báoTừ số 949 đến số 950
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4406/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 4406/QĐ-BGDĐT 2014 đính chính 31/2014/TT-BGDĐT cộng tác viên thanh tra giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4406/QĐ-BGDĐT 2014 đính chính 31/2014/TT-BGDĐT cộng tác viên thanh tra giáo dục
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4406/QĐ-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýNguyễn Vinh Hiển
       Ngày ban hành09/10/2014
       Ngày hiệu lực09/10/2014
       Ngày công báo24/10/2014
       Số công báoTừ số 949 đến số 950
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4406/QĐ-BGDĐT 2014 đính chính 31/2014/TT-BGDĐT cộng tác viên thanh tra giáo dục

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4406/QĐ-BGDĐT 2014 đính chính 31/2014/TT-BGDĐT cộng tác viên thanh tra giáo dục

           • 09/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/10/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực