Quyết định 4406/QĐ-UBND

Quyết định 4406/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi Quyết định 2650/QĐ-UB quy định hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho doanh nghiệp của Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4406/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2650/QĐ-UB quy định hỗ trợ lãi suất


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4406/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 2650/QĐ-UB NGÀY 14/6/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT SAU ĐẦU TƯ CHO CÁC DOANH NGHIỆP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 02 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 05 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 3/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và chương trình hành động số 10/Ctr-UBND ngày 6/2/2012 của UBND Thành phố;

Căn cứ công văn số 367/HĐND-KTNS ngày 20/9/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố về điều chỉnh quyết định hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của liên ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Tài chính - Sở Công Thương - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hà Nội tại Tờ trình liên ngành số 640/TTrLN:KH&ĐT-TC-NHNN-CT ngày 10 tháng 9 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Mục 5 của Quyết định số 2650/QĐ-UB ngày 14/6/2012 của UBND Thành phố quy định về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các doanh nghiệp của Thành phố Hà Nội như sau:

“Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư tối đa là 24 tháng. Việc hỗ trợ lãi suất tiền vay sau đầu tư được áp dụng đối với các khoản vay phải trả lãi vay trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012. Đối với các khoản vay thuộc dự án hỗ trợ lãi suất sau đầu tư được xử lý khoanh, miễn, giảm nợ gốc, lãi vay tại ngân hàng thì không được tính hỗ trợ lãi suất tại thời điểm đó”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung không sửa đổi, bổ sung tại quyết định này vẫn thực hiện theo quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 và Quyết định số 5487/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động thương binh và xã hội và Thủ trưởng các ngành: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố, Cục Thuế Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Các doanh nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND (Để b/c);
- Đ/c CT UBND Thành phố (Để b/c);
- Các PCT UBND TP;
- Như điều 3;
- CVP, PCPv6, CT(…);
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4406/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4406/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2012
Ngày hiệu lực03/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4406/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4406/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2650/QĐ-UB quy định hỗ trợ lãi suất


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4406/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2650/QĐ-UB quy định hỗ trợ lãi suất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4406/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhỦy ban nhân dân thành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Văn Sửu
       Ngày ban hành03/10/2012
       Ngày hiệu lực03/10/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4406/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2650/QĐ-UB quy định hỗ trợ lãi suất

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4406/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2650/QĐ-UB quy định hỗ trợ lãi suất

          • 03/10/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 03/10/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực