Quyết định 441/QĐ-UBND

Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Kế hoạch đào tạo cán bộ làm công tác kế hoạch giai đoạn 2015 - 2020 theo Đề án đổi mới công tác kế hoạch trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 441/QĐ-UBND 2015 Đào tạo cán bộ làm công tác kế hoạch 2015 2020 Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 441/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 THEO ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020;

Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05/8/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác kế hoạch trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 303/KHĐT-VP ngày 10/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đào tạo cán bộ làm công tác kế hoạch giai đoạn 2015 - 2020 theo Đề án đổi mới công tác kế hoạch trên địa bàn tỉnh để ngày càng nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp, áp dụng hiệu quả các quy định của nhà nước (Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Sở Tài chính theo chức năng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định, bố trí nguồn kinh phí đào tạo Kế hoạch nêu trên theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Kế hoạch & Đầu tư; Tài chính; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ KHĐT (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Bắc Ninh, Đài PTTH tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
-
Các CVVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT. KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 THEO ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 (Kèm theo Quyết định số: 441/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh).

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020;

Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05/8/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác kế hoạch trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 303/KHĐT-VP ngày 10/4/2015 về việc đề nghị ban hành kế hoạch đào tạo cán bộ kế hoạch giai đoạn 2015 - 2020 theo Đề án đổi mới công tác kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

Để ngày càng nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp, áp dụng hiệu quả các quy định của nhà nước, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, tuyên truyền và tập huấn cán bộ làm công tác kế hoạch giai đoạn 2015 - 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Mục đích:

- Tập huấn, đào tạo, phổ biến nội dung, phương pháp, quy trình xây dựng, theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các cấp tỉnh, huyện, xã, nhằm nâng cao chất lượng, tăng cường năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch... thực hiện mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng và đổi mới công tác kế hoạch đáp ứng các yêu cầu phát triển mới của tỉnh; hướng dẫn rõ về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ lập kế hoạch ở từng cấp.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và mỗi cá nhân đối với việc thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả cho quá trình quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo chủ động, linh hoạt gắn với phân cấp đầu tư và nguồn lực tài chính; xây dựng kế hoạch phải đảm bảo cho sự phát triển từng thời kỳ, phù hợp của kế hoạch hàng năm với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trung hạn. Tổ chức thực hiện gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các cá nhân liên quan đến công tác lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường, mở rộng trao đổi thông tin, khắc phục các hạn chế về xây dựng kế hoạch theo phương pháp cũ, tiếp cận các nguyên tắc và phương pháp mới về thực hiện công tác lập kế hoạch đảm bảo tính toàn diện, tính khả thi, công khai minh bạch, huy động sự tham gia của người dân, lồng ghép các nguồn lực của Nhà nước, nhân dân và các nguồn lực xã hội khác.

2. Yêu cầu:

- Việc đào tạo, tập huấn phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ thông tin, thiết thực, hiệu quả và tất cả các cán bộ thực hiện tham mưu về công tác kế hoạch đều được tập huấn, đào tạo.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sau khi được đào tạo, tập huấn cần nâng cao trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ và làm tốt công tác tham mưu liên quan đến công tác lập kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình và tổ chức thực hiện hiệu quả, theo đúng chủ trương của Đảng, nhà nước và cơ quan cấp trên.

- Việc triển khai thực hiện gắn với Đề án đổi mới công tác kế hoạch trên địa bàn tỉnh; Đề án tái cơ cấu kinh tế; Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và triển khai các mô hình, phương pháp mới về lập Kế hoạch.

3. Đối tượng:

Đối tượng đào tạo là cán bộ quản lý nhà nước thuộc các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác kế hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo đối với cán bộ quản lý nhà nước thuộc các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác kế hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh:

1.1. Thành phần và số lượng cán bộ trên địa bàn tỉnh dự kiến đào tạo:

* Thành phần, số lượng: tổng số 526 người, (Phụ lục danh sách học viên kèm theo), trong đó:

- Lãnh đạo, chuyên viên liên quan trực tiếp đến công tác kế hoạch của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh: 10 người;

- Lãnh đạo, cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư: 25 người;

- Lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ liên quan trực tiếp đến công tác kế hoạch của các Sở, ngành: 100 người;

- Đại diện các Đoàn thể trong tỉnh: 06 người;

- Lãnh đạo UBND cấp huyện, đại diện phòng Tài chính kế hoạch và các phòng chuyên môn khác thuộc UBND cấp huyện: 32 người;

- Lãnh đạo UBND cấp xã, cán bộ làm công tác kế hoạch của UBND cấp xã: 378 người.

1.2. Phân chia các lớp, đơn vị tổ chức và kinh phí thực hiện:

- Phân chia, số lượng lớp: tổ chức đào tạo với số lượng khoảng 80 học viên/lớp.

- Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kinh phí: Ngân sách Nhà nước

1.3. Thời gian, địa điểm và giảng viên:

- Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức lớp, bố trí lịch và thời gian thực hiện thích hợp đảm bảo tối thiểu 03 lớp/năm; lập dự toán chi tiết kinh phí đào tạo gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định.

- Địa điểm: tại thành phố Bắc Ninh.

- Giảng viên: Báo cáo viên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các chuyên gia về công tác kế hoạch.

2. Các nội dung chính phổ biến, đào tạo:

2.1. Phổ biến, trao đổi thông tin về đổi mới, hướng dẫn nội dung, phương pháp, quy trình xây dựng, theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch, nhằm nâng cao chất lượng công tác kế hoạch các cấp; hướng dẫn về xây dựng hệ thống thông tin kế hoạch và đầu tư và về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ kế hoạch ở từng cấp để đổi mới tư duy, nhận thức của các cấp, các ngành về Chiến lược, quy hoạch và bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm.

Tọa đàm, trao đổi để giải quyết các khó khăn vướng mắc, tìm ra các giải pháp hiệu quả về thực hiện công tác lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch đảm bảo tính toàn diện, khả thi.

2.2. Tập huấn, đào tạo các Luật, Nghị định và các quy định có liên quan đến công tác kế hoạch và đầu tư như: Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư ….., các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác kế hoạch …..; ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các cấp.

2.3. Tuyên truyền rộng rãi về Đề án đổi mới công tác kế hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Đề án tái cơ cấu kinh tế; Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030, các quy hoạch ngành, sản phẩm, địa phương …. và triển khai các mô hình, phương pháp mới về lập Kế hoạch.

3. Tập hợp các tài liệu liên quan, theo nội dung đào tạo; thể chế hóa, xây dựng các quy định về lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá, phân công trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp tỉnh, huyện, xã để phục vụ công tác đào tạo, tập huấn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị tài liệu, các điều kiện cần thiết tổ chức triển khai đào tạo, đảm bảo hiệu quả theo tinh thần kế hoạch này; Tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả vào thời gian cuối năm.

- Tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện; Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban ngành, các địa phương và các cơ quan có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác kế hoạch; đề xuất sửa đổi bổ sung, xây dựng mới, cụ thể hóa các quy định về công tác kế hoạch nhằm áp dụng hiệu quả, quản lý chặt chẽ, phù hợp hơn trên địa bàn tỉnh làm tài liệu phục vụ tập huấn, đào tạo.

- Xây dựng Dự toán kinh phí tổ chức theo đúng quy định hiện hành gửi Sở Tài chính thẩm định và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh bố trí dự toán Ngân sách hàng năm.

2. Sở Tài chính: Hướng dẫn, thẩm định dự toán, bố trí kinh phí dự toán ngân sách hàng năm để tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước.

3. Sở Nội vụ: phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo theo đúng các quy định hiện hành.

4. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch này phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai tổ chức thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP ĐÀO TẠO CÔNG TÁC KẾ HOẠCH NĂM 2015 - 2020

Kèm theo Quyết định số: 441/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh

STT

Tên đơn vị

Chức danh/Phòng, ban

Số lượng đại biểu

Ghi chú

I

Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu quốc hội, HĐND, UBND tỉnh

 

10

 

II

Sở, ngành

 

100

 

1

KH&ĐT

Lãnh đạo Sở; Các phòng, đơn vị

25

 

2

Giao thông vận tải

Lãnh đạo Sở

1

 

Phòng TC-KH

3

 

3

Sở Y tế

Lãnh đạo Sở

1

 

Phòng TC-KH

3

 

4

Giáo dục đào tạo

Lãnh đạo Sở

1

 

Phòng TC-KH

3

 

5

Xây dựng

Lãnh đạo Sở

1

 

Phòng Tổng hợp

6

 

6

NN&PTNT

Lãnh đạo Sở

1

 

Phòng TCKH

3

 

7

VH-TT-DL

Lãnh đạo Sở

1

 

Phòng KH-TC

3

 

8

LĐTB&XH

Lãnh đạo Sở

1

 

Phòng KH-TC

3

 

9

Bộ CHQS tỉnh

Lãnh đạo

1

 

Ban nghiệp vụ

3

 

10

Công an tỉnh

Lãnh đạo

1

 

Phòng Hậu cần

3

 

12

KH-CN

Lãnh đạo Sở

1

 

Phòng TCKH

3

 

13

Công thương

Lãnh đạo Sở

1

 

Phòng TC-KH

3

 

14

Nội vụ

Lãnh đạo Sở

1

 

Phòng nghiệp vụ

2

 

15

Tài chính

Lãnh đạo Sở

1

 

Phòng nghiệp vụ

3

 

16

TNMT

Lãnh đạo Sở

1

 

Phòng nghiệp vụ

3

 

17

Tư pháp

Lãnh đạo Sở

1

 

Phòng nghiệp vụ

3

 

18

TT&TT

Lãnh đạo Sở

1

 

Phòng TC-KH

3

 

19

Thanh tra

Lãnh đạo

1

 

Phòng nghiệp vụ

2

 

20

Ban QLCKCN tỉnh

Lãnh đạo Ban

1

 

Phòng nghiệp vụ

2

 

21

Đài PTTH

Lãnh đạo

1

 

Phòng nghiệp vụ

2

 

IV

Các đoàn thể của tỉnh

 

6

 

1

Mặt trận Tổ quốc tỉnh

 

1

 

2

Tỉnh đoàn thanh niên

 

1

 

3

Hội liên hiệp phụ nữ

 

1

 

4

Hội nông dân

 

1

 

5

Hội cựu chiến binh

 

1

 

6

Liên đoàn lao động tỉnh

 

1

 

V

Các địa phương

 

32

 

1

TP. Bắc Ninh

Lãnh đạo UBND

1

 

Phòng TC-KH

3

 

2

TX. Từ Sơn

Lãnh đạo UBND

1

 

Phòng TC-KH

3

 

3

Huyện Tiên Du

Lãnh đạo UBND

1

 

Phòng TC-KH

3

 

4

Huyện Yên Phong

Lãnh đạo UBND

1

 

Phòng TC-KH

3

 

5

Huyện Quế Võ

Lãnh đạo UBND

1

 

Phòng TC-KH

3

 

6

Huyện Thuận Thành

Lãnh đạo UBND

1

 

Phòng TC-KH

3

 

7

Huyện Gia Bình

Lãnh đạo UBND

1

 

Phòng TC-KH

3

 

8

Huyện Lương Tài

Lãnh đạo UBND

1

 

Phòng TC-KH

3

 

VI

Xã, phường, thị trấn (126)

 

378

Mỗi xã 03 đại biểu ( Lãnh đạo UBND xã, 01 cán bộ nghiệp vụ)

 

Tổng số

 

526

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 441/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu441/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2015
Ngày hiệu lực06/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 441/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 441/QĐ-UBND 2015 Đào tạo cán bộ làm công tác kế hoạch 2015 2020 Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 441/QĐ-UBND 2015 Đào tạo cán bộ làm công tác kế hoạch 2015 2020 Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu441/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Lương Thành
        Ngày ban hành06/05/2015
        Ngày hiệu lực06/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 441/QĐ-UBND 2015 Đào tạo cán bộ làm công tác kế hoạch 2015 2020 Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 441/QĐ-UBND 2015 Đào tạo cán bộ làm công tác kế hoạch 2015 2020 Bắc Ninh

           • 06/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực