Quyết định 442/QĐ-UBND

Quyết định 442/QĐ-UBND năm 2017 về quy định hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 442/QĐ-UBND 2017 công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 442/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ THỐNG CÔNG CHỨC ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau:

1. Đối với các Sở, Ban, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh:

Bố trí 02 công chức đầu mối, gồm 01 lãnh đạo của cơ quan, đơn vị và Chánh Văn phòng.

Trường hợp cơ quan, đơn vị chưa bố trí được chức danh Chánh Văn phòng thì bố trí Phó chánh Văn phòng là công chức đầu mối.

2. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Bố trí 02 công chức đầu mối, gồm 01 lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Trường hợp địa phương chưa bố trí được chức danh Chánh Văn phòng thì bố trí Phó chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân là công chức đầu mối.

3. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

Bố trí 01 công chức đầu mối là công chức Văn phòng - thống kê.

4. Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị do Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định.

Điều 2. Chế độ hoạt động và nhiệm vụ của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính:

1. Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định của tỉnh.

2. Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, “cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP Nghị định số 48/2013/NĐ-CP Nghị định số 92/2017/NĐ-CP Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 3.

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh cử công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/12/2017.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố công nhận, theo dõi và quản lý hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trực thuộc địa phương quản lý, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 29/12/2017.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; tổng hợp, theo dõi danh sách công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 5 (thực hiện);
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng Tin học - Công báo;
- Lưu VT, KSTTHC
(H).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 442/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu442/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 442/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 442/QĐ-UBND 2017 công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 442/QĐ-UBND 2017 công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu442/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huấn
        Ngày ban hành15/12/2017
        Ngày hiệu lực15/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 442/QĐ-UBND 2017 công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 442/QĐ-UBND 2017 công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang

           • 15/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực