Quyết định 4422/QĐ-UBND

Quyết định 4422/QĐ-UBND năm 2016 công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 4422/QĐ-UBND sửa đổi bãi bỏ thủ tục hành chính hộ tịch bồi thường Long An 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH L
ONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4422/QĐ-UBND

Long An, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VC HỘ TỊCH, BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/ 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1251/TTr-STP ngày 19/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 20 thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực hộ tịch, bồi thường nhà nước và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An (kèm theo 103 trang phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục K
STTHC - BTP;
- Cục
Công tác phía Nam - BTP;
-
CT.UBND tnh;
- Phòng Nội chính;
- Phòng KSTTHC-Sở T
ư pháp;
- Lưu: VT.
Oanh
QD_
TTHC_STP_T10_N2016_X

CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4422/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4422/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2016
Ngày hiệu lực27/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4422/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4422/QĐ-UBND sửa đổi bãi bỏ thủ tục hành chính hộ tịch bồi thường Long An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4422/QĐ-UBND sửa đổi bãi bỏ thủ tục hành chính hộ tịch bồi thường Long An 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4422/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýTrần Văn Cần
        Ngày ban hành27/10/2016
        Ngày hiệu lực27/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4422/QĐ-UBND sửa đổi bãi bỏ thủ tục hành chính hộ tịch bồi thường Long An 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4422/QĐ-UBND sửa đổi bãi bỏ thủ tục hành chính hộ tịch bồi thường Long An 2016

            • 27/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực