Quyết định 443/QĐ-UBND

Quyết định 443/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 443/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở xây dựng Khánh Hòa 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 443/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 859/QĐ-BXD ngày 13/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành quy chế công bố công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 215/TTr-SXD ngày 23/01/2014 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 272/STP-KSTTHC ngày 19/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính ban hành mới, 02 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, DL, LT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA

Stt

Tên thtục hành chính

I. Thủ tục hành chính ban hành mới

1

Thủ tục điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.

II. Thủ tục hành chính bãi bỏ

1

Điều chnh cơ cấu căn hộ của dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị từ diện tích lớn sang căn hộ có diện tích nhỏ (thtục số 12 Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, bãi bỏ, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dng tnh Khánh Hòa)

2

Chuyển đổi mục đích nhà ở thương mại, dự án đầu tư khu đô thị từ diện tích lớn sang căn hộ có diện tích nhỏ (thủ tục số 13 Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tc hành chính được ban hành mới, bãi bỏ, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa)

Phần II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI

1. Thủ tục điều chỉnh cơ cu căn hộ nhà thương mại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ

1.1. Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ xin phép điều chnh cơ cấu căn hộ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng nhà thương mại sang nhà xã hội hoặc công trình dịch vụ tại SXây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị đầu mối tiếp nhận, thlý hồ sơ xin chuyn đi hoặc điều chnh của các chủ đầu tư để tổ chức thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết đnh.

- Trong quá trình thẩm định hồ sơ xin điều chnh hoặc chuyển đổi dự án, Sở Xây dựng tổ chức họp để lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, gm: SKiến trúc - Quy hoạch (nếu có); Sở Tài nguyên và Môi trường; STài chính; Sở Kế hoạch và Đu tư; Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi có dự án. Đơn vị đầu mối phải gi hồ sơ tới các cơ quan liên quan trước khi tổ chức họp. Ý kiến của đại diện các cơ quan tại cuộc họp thẩm định là ý kiến chính thức về dự án và được lập thành biên bản.

- Sau khi tổ chức cuộc họp thẩm định, Sở Xây dựng có trách nhiệm gi biên bản cuộc họp thẩm định về việc xin điều chnh hoặc chuyển đổi dự án kèm theo dự thảo Quyết định cho phép điều chỉnh hoặc chuyển đổi (theo mẫu) để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Trưng hp dự án không được chấp thuận điều chnh hoặc chuyển đổi thì ngoài biên bản cuộc họp thẩm định, phải gửi kèm dự thảo văn bản trlời nêu rõ lý do không được chấp thuận để Ủy ban nhân dân cấp tnh xem xét, quyết định.

- Trong thời hạn ti đa là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản cuộc họp và dự thảo quyết định cho phép điều chỉnh hoặc chuyển đổi dự án (hoặc dự thảo văn bản không chấp thuận cho phép điều chỉnh hoặc chuyển đổi dự án) y ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ký ban hành theo thẩm quyền.

- Trường hợp dự án phát triển nhà thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có quy mô từ 500 căn hộ trở lên thì Sở Xây dựng có trách nhiệm soạn thảo văn bản đtrình UBND cấp tỉnh xem xét và ký gửi đề nghị Bộ Xây dựng tham gia ý kiến theo quy định.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin phép điều chỉnh, chuyển đổi (theo mẫu);

- Các bản sao đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành, gồm: văn bản công nhận chủ đầu tư; văn bản chấp thuận đầu tư; giấy chứng nhận đầu tư; quyết định phê duyệt dự án; hồ sơ, bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án; hồ sơ thiết kế cơ scủa dự án.

- Phương án điều chỉnh cơ cấu căn hộ hoặc chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội, công trình dịch vụ (kèm theo bản vẽ thuyết minh).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định, quyết định cho phép điều chỉnh, chuyển đổi mục đích sử dụng của dự án tối đa không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tc hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: y ban nhân dân cấp tỉnh.

b) quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng nhà thương mại do y ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

1.8. Lệ phí: Không

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin phép điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng nhà thương mại (Theo mẫu tại Phụ lục 01).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có

a) Yêu cầu, điều kiện 1: Những dự án nhà thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa triển khai thi công xây dựng hoặc đã được trin khai thi công xây dựng nhưng cơ cu căn hộ hoặc mục đích sử dụng nhà ở thương mại không phù hợp với nhu cu thị trường;

b) Yêu cầu, điu kiện 2: Chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị được điều chỉnh quy mô căn hộ thương mại có diện tích lớn sang căn hộ thương mại có diện tích nhỏ hoặc chuyển đổi các khối nhà chung cưnhà thương mại thấp tầng sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ (bnh viện, trung tâm y tế, trường học, khách sạn, công trình thương mại...) phải đảm bo phù hợp với quyết định phê duyệt cho phép điu chỉnh cơ cấu căn hộ hoặc chuyn đổi mục đích sử dụng nhà thương mại của Chtịch y ban nhân dân cấp tnh và các nguyên tắc sau đây:

b.1) Nguyên tắc điều chỉnh cơ cấu căn hộ thương mại có diện tích lớn sang loại căn hộ có diện tích nhỏ:

- Bảo đảm an toàn, tiện lợi cho người sử dụng;

- Căn hộ diện tích nhỏ sau khi chuyển đổi phải có đủ không gian, diện tích, sử dụng ti thiu như: Bếp, công trình vệ sinh, phòng tắm…;

- Có diện tích căn hộ sau khi chuyển đổi không thấp hơn tiêu chuẩn tối thiu thiết kế nhà thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở;

- Trường hợp dự án chỉ điều chỉnh cơ cấu căn hộ mà không thay đổi tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở theo quy hoạch đã được cp có thm quyn phê duyệt thì không phải xem xét, phê duyệt lại chtiêu về dân svà quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bng của dự án; không áp dụng quy định về diện tích, cơ cấu căn hộ tại đim 6.2.4.9 và 6.2.4.10 của Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở cao tầng TCXDCN 323:2004;

- Trường hợp dự án khi điều chnh cơ cấu căn hộ mà tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở thay đi so vi quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện điu chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án. Trong quá trình điều chỉnh, không áp dụng quy định về diện tích và cơ cấu căn hộ tại điểm 6.2.4.9 và 6.2.4.10 của Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở cao tầng TCXDCN 323:2004 mà thực hiện điều chỉnh theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng (ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưng Bộ Xây dựng) để xem xét, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bng của dự án đó.

b.2) Nguyên tc chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ:

- Việc chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và được hưởng các ưu đãi theo quy định hiện hành, nhưng phải đảm bảo đúng tiêu chun thiết kế nhà ở xã hội và bán, cho thuê, cho thuê mua đúng đối tượng theo quy định của pháp luật về nhà ở;

- Việc chuyển đổi căn hộ nhà ở thương mại sang công trình dịch vụ phải đm bảo theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn tối thiểu và thực hiện việc quản lý, khai thác, sử dụng công trình sau khi đầu tư xây dựng theo đúng quy định, do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

- Các dự án đã nộp tiền sử dụng đất thì được Nhà nước hoàn trả lại số tiền đã nộp hoặc được khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư dự án phải nộp cho Nhà nước trên cơ stính toán lại tiền sử dụng đất của dự án sau khi đã điều chỉnh.

c) Yêu cầu, điều kiện 3: Việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ, chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ chỉ được thực hiện điều chỉnh cơ cấu căn hộ, chuyển đổi mục đích đối với các hạng mục công trình xây dựng và căn hộ (kể cả cao tng và thấp tầng) mà chủ đầu tư chưa ký hợp đng góp vn, hợp đng mua bán với khách hàng. Trường hợp đã ký các hp đng góp vốn, hợp đng mua bán với khách hàng thì trước khi thực hiện điều chỉnh cơ cấu căn hộ, chuyển đổi mục đích sử dụng thì phải được sự đng ý ca tất cả các khách hàng đã ký hợp đồng.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013 của Bộ Xây dng hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.

 

PHỤ LỤC SỐ 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013 của Bộ Xây dựng)

Tên chđầu tư dự án
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /

, ngày    tháng    năm 201…

 

ĐƠN XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU DIỆN TÍCH CĂN HỘ HOẶC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh, thành phố …………….

1. Tên chủ đầu tư

2. Địa chỉ cơ quan, đơn vị:

3. Số điện thoại liên lạc:                              Fax:

4. Giy phép kinh doanh

5. Tên dự án đề nghị điều chỉnh:

6. Địa điểm xây dựng;

7. Lý do điều chỉnh (nêu rõ ngắn gọn);

8. Nội dung điều chỉnh;

9. Cam kết về tiến độ đầu tư thời hạn hoàn thành dự án;

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu:

Chủ đầu tư dự án
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC SỐ 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013 của Bộ Xây dựng)

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN
TÊN QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /QĐ-…….

, ngày …..tháng…...năm 201…

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU CĂN HỘ HOẶC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tchức của ……….;

Các căn cứ khác có liên quan

………………………………………………………..……………

Xét đề nghị của chủ đầu tư dự án

………………………………………………………..……………

Biên bn họp liên ngành số …….ngày…….tháng…….năm…….,

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số ….ngày….tháng….năm….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận phê duyệt việc điều chnh cơ cấu diện tích căn hộ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án;

2. Địa điểm xây dựng;

3. Được phép điu chỉnh cơ cu diện tích căn hộ hoặc chuyn đi mục đích sử dụng (nêu rõ các nội dung được chấp thuận);

4. Tiến đhoàn thành dự án.

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

Điều 3: Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu:

Quyền hn, chức vcủa người kí
(chữ ký, du)
Họ và tên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 443/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu443/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2014
Ngày hiệu lực26/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 443/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 443/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở xây dựng Khánh Hòa 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 443/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở xây dựng Khánh Hòa 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu443/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành26/02/2014
        Ngày hiệu lực26/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 443/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở xây dựng Khánh Hòa 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 443/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở xây dựng Khánh Hòa 2014

            • 26/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực