Quyết định 4430/QĐ-UBND

Quyết định 4430/QĐ-UBND năm 2018 quy định tạm thời về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai quản lý

Nội dung toàn văn Quyết định 4430/QĐ-UBND 2018 quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4430/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH LÀO CAI QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 28/TTr-STC ngày 28/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai quản lý. Cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị có yêu cầu về tính năng, dung lượng, cấu hình cao hơn máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Phụ lục 1 kèm theo Quyết định.

2. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy: Phụ lục 2 kèm theo Quyết định.

3. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng các cơ quan, đơn vị khi tỉnh: Phụ lục 3 kèm theo Quyết định.

4. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng khối huyện, thành phố: Phụ lục 4 kèm theo Quyết định.

5. Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề thực hiện theo quy định của các Bộ, ngành Trung ương. Trong khi các Bộ, ngành chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức thì sử dụng ổn định theo hiện trạng đã trang bị, trường hợp cần thiết phải mua sắm, đầu tư bổ sung, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh từng trường hợp cụ thể.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định này và công khai thực hiện việc trang bị, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị theo đúng quy định hiện hành.

2. Trường hợp phát sinh các nội dung khác về trang bị thêm máy móc, thiết bị chuyên dùng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị ngoài các nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị rà soát, tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này thực hiện kiểm soát chi và thanh toán khi cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện mua sắm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông hàng năm thực hiện công bố tiêu chuẩn đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực công nghệ thông tin (tính năng, dung lượng, cấu hình cao hơn máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ) làm căn cứ các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

5. Giao Sở Tài chính hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh và cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điu 3 QĐ;
- Cổng TTĐT tnh, Công báo tnh;
- LĐ Văn phòng
- Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thể

 

PHỤ LỤC 01

PHỤ BIỂU DANH MỤC TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG LÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG, DUNG LƯỢNG, CẤU HÌNH CAO HƠN MÁY MÓC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG PHỔ BIẾN THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2017/QĐ-TTG NGÀY 31/12/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số: 4430/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên đơn vị

Danh mục tài sản dự kiến ban hành đnh mức (Mức tối đa)

Ghi chú

 

Máy chủ

Máy Photocopy siêu tốc (chiếc)

Máy Scan (chiếc)

Máy tính (chiếc)

Máy in (A3, in màu) (chiếc)

 

A

KHỐI ĐẢNG

 

 

 

 

 

 

 

1

Văn phòng Tnh ủy

1

1

1

Trang bị theo số lượng người làm việc

 

Trong tng s03 máy photocopy có 01 máy chuyên dùng (siêu tốc)

 

2

Các ban trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

1

 

 

 

3

Huyện/ Thành ủy

1

1

1

 

Trong tng s02 máy photocopy có 01 máy chuyên dùng (siêu tốc)

 

4

Đảng ủy xã

 

 

 

1

 

 

 

B

CÁC CƠ QUAN KHI TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

- Văn phòng UBND tỉnh

1

1

3

Trang bị theo số lượng người làm việc

Tối đa mỗi phòng chuyên môn 01 máy

Máy photocopy:

- VPHĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh: theo tiêu chuẩn được trang bị 03 máy, trong đó có 01 máy chuyên dùng (siêu tốc);

- Các sở khác: Tài chính, KH- ĐT, GD-ĐT: theo tiêu chuẩn được trang bị 02 máy, trong đó có 01 máy siêu tốc

 

 

- Văn phòng HĐND tỉnh

1

3

 

 

- Sở Tài chính

7

1

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Ban Quản lý khu kinh tế, Thanh tra tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cung thiếu nhi, Chi cục Kiểm Lâm được trang bị theo phòng chuyên môn làm việc, tối đa 02 máy (để trang bị cho Trưởng phòng và cán bộ tổng hợp).

 

 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

1

 

 

- Sở Giáo dục và Đào tạo

1

1

 

 

- Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng

1

 

1

 

 

 

- Sở Tài nguyên - MT

1

 

1

 

 

 

- Các cơ quan, đơn vị còn lại

1

 

1

 

 

C

CÁC CƠ QUAN KHI HUYỆN, THÀNH PH

 

 

 

 

 

 

 

 

- Văn phòng HĐND&UBND

1

1

1

Trang bị tối đa 2 máy

1

Trong tổng số 02 máy photocopy có 01 máy chuyên dùng (siêu tốc)

 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

1

1

1

 

 

- Phòng TNMT

1

 

1

1

 

 

 

- Các phòng chuyên môn còn lại

1

 

1

1

 

 

D

HĐND, UBND CP XÃ

1

 

1

Trang bị tối đa 2 máy: 01 máy cho cán bộ Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) và 01 máy cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch).

 

 

 

Ghi chú: Sở Tài chính: 7 máy chủ, bao gồm: Máy chquản lý hệ thống thông tin (dùng chung của tỉnh); 01 máy qun trị phần mềm quản lý giá; 01 máy quản trị phần mềm quản lý đầu tư; 01 máy qun lý hệ thống máy trạm, diệt vi rút; 01 máy quản lý Domail (quản lý vùng của BTC trang bị); 01 máy dự phòng (bắt buộc của BTC về quản lý Domail của BTC trang bị); 01 máy chủ chạy phần mềm quản lý Ngân sách

 

PHỤ LỤC 02

PHỤ BIỂU DANH MỤC TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG KHỐI ĐẢNG
(Kèm theo Quyết định số: 4430/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên đơn vị

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

1

Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

 

 

- Thiết bị truyền hình trực tuyến

Bộ

1

 

 

- Thiết bị tích hợp dữ liệu của Khối Đảng - Đoàn thể năm 2019

 

 

 

 

+ Máy chủ

Chiếc

7

 

 

+ Switch Cisco

Chiếc

1

 

 

+ Router Cisco

Chiếc

1

 

 

+ Thiết bị chuyển mạch Cisco

Chiếc

3

 

 

+ Thiết bị tường lửa và giám sát Cisco

Chiếc

1

 

 

+ Lưu điện máy chủ (UPS)

Chiếc

1

 

2

Huyện ủy Si Ma Cai

 

 

 

 

Máy quét ảnh

Chiếc

1

 

 

Máy in thẻ đảng

Chiếc

1

 

3

Huyện ủy Văn Bàn

 

 

 

 

Máy quét ảnh

Chiếc

1

 

 

Máy in thẻ đảng

Chiếc

1

 

4

Huyện ủy Sa Pa

 

 

 

 

Máy hủy tài liệu

Chiếc

1

 

 

Máy in thẻ đảng

Chiếc

1

 

 

Máy chiếu

Chiếc

1

 

5

Huyện ủy Bảo Yên

 

 

 

 

Máy in thẻ đảng

Chiếc

1

 

 

Máy quét ảnh

Chiếc

1

 

6

Huyện ủy Bảo Thắng

 

 

 

 

Thiết bị trực tuyến

Hệ thống

1

 

 

Thiết bị lưu điện 3KVA online

Chiếc

1

 

 

Camera

Chiếc

1

 

 

Bo mạch máy chủ

Chiếc

1

 

 

Máy hút ẩm

Chiếc

1

 

 

Máy hút bụi

Chiếc

1

 

 

Máy in thẻ đảng

Chiếc

1

 

 

Máy ép Plastic

Chiếc

1

 

7

Thành ủy Lào Cai

 

 

 

 

Máy hủy tài liệu

Chiếc

1

 

 

Máy in thẻ đảng

Chiếc

1

 

8

Huyện ủy Bát Xát

 

 

 

 

Máy hủy tài liệu

Chiếc

1

 

 

Máy in thẻ đảng

Chiếc

1

 

9

Huyện ủy Bắc Hà

 

 

 

 

Máy hủy tài liệu

Chiếc

1

 

 

Máy in thẻ đảng

Chiếc

1

 

10

Huyện ủy Mường Khương

 

 

 

 

Máy hủy tài liệu

Chiếc

1

 

 

Máy in thẻ đảng

Chiếc

1

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 03

PHỤ BIỂU DANH MỤC TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 4430/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên đơn vị

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú (thuyết minh sự cần thiết về số lượng, chủng loại tài sản phải ban hành đnh mức)

I

Khối Văn hóa, thể thao và Du lịch

 

 

 

1

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT

 

 

 

1.1

Thiết bị văn phòng

 

 

 

 

Bộ Camera

Bộ

1

 

1.2

Thiết bị phục vụ công tác huấn luyện

 

 

 

 

- Bộ môn Boxing

 

 

 

 

+ Bộ dinh đài (Võ đài)

Bộ

1

 

 

+ Bao cát

Bộ

10

 

 

- Bộ môn Taekwondo

 

 

 

 

+ Thảm trải chất liệu cao su

Bộ

1

 

 

+ Bộ giáp, mũ, tất điện tử

Bộ

1

 

 

- Bộ môn Ctạ

 

 

 

 

+ Bộ tạ thi đấu nam

Bộ

1

 

 

+ Bộ tạ thi đấu nữ

Bộ

2

 

 

+ Sàn tập cao su

Bộ

2

 

 

- Bộ môn Wushu

 

 

 

 

+ Thảm trải mặt sàn

Bộ

2

 

 

+ Đệm mút kê xung quanh đài thi đấu

Bộ

1

 

 

+ Giàn trụ đài thi đấu

Bộ

1

 

 

- Bộ môn Pencak Silat

 

 

 

 

+ Thảm tri chất liệu cao su

Bộ

1

 

 

- Bộ môn Bóng bàn

 

 

 

 

+ Bàn bóng bàn tập luyện

Bộ

4

 

 

+ Thảm sân bóng bàn

Bộ

3

 

 

- Bộ môn cu lông

 

 

 

 

+ Bộ cột cầu lông tập luyện

Bộ

4

 

 

+ Thảm sân cầu lông

Bộ

3

 

 

- Bộ môn tennis

 

 

 

 

+ Bộ cọc lưới

Bộ

4

 

 

- Bộ môn xe đạp

 

 

 

 

+ Xe đạp địa hình

Chiếc

10

 

 

+ Xe đạp tập đường trường

Chiếc

6

 

 

- Bộ môn Vật

 

 

 

 

+ Thảm đu vật

Bộ

1

 

 

- Bộ môn bóng đá

 

 

 

 

+ Cột gôn 11 người

Bộ

1

 

 

+ Cột gôn 5 người

Bộ

1

 

 

- Các dụng cụ tập thể lực chung

 

 

 

 

+ Máy ép đùi trong

Chiếc

1

 

 

+ Máy gấp bụng

Chiếc

1

 

 

+ Máy đạp đùi nghiêng

Chiếc

1

 

 

+ Máy ép ngực

Chiếc

1

 

 

+ Xà Bay

Chiếc

1

 

 

+ Dàn gác tạ tay

Bộ

15

 

 

+ Tạ tay

Bộ

5

 

 

+ Tạ gang

Bộ

7

 

 

+ Đòn đẩy

Chiếc

7

 

 

+ Bao đấm đơn

Chiếc

8

 

 

+ Giàn treo bao đấm

Chiếc

2

 

 

+ Máy tập thể lực đa năng

Chiếc

2

 

 

+ Bao đấm kép

Chiếc

8

 

 

+ Giàn tập đa năng

Chiếc

1

 

 

+ Thang gióng gỗ

Chiếc

2

 

 

+ Tạ bình vôi

Bộ

20

 

 

+ Máy chạy bộ

Chiếc

3

 

 

- Các tài sn dùng phục vụ chung cho VĐV nội trú

 

 

 

 

+ Tủ bảo quản thức ăn tại bếp ăn

Chiếc

2

 

 

+ Ti vi Sony 60"

Chiếc

1

 

 

+ Bộ âm thanh (âm ly + Loa thùng + Micro,...)

Bộ

2

 

1.3

Thiết bị phục vụ công tác thi đấu

 

 

 

 

- Môn bóng chuyền

 

 

 

 

+ Bộ bóng chuyền tiêu chuẩn FBT

Bộ

1

 

 

+ Ghế trọng tài bóng chuyền

Chiếc

1

 

 

+ Bộ bọc trụ bóng chuyền FBT

Bộ

1

 

 

- Môn môn đin kinh

 

 

 

 

+ Bộ cọc đệm nhảy cao

Bộ

1

 

 

- Môn bóng đá

 

 

 

 

+ Bộ cột gôn bóng đá

Bộ

4

 

 

- Môn bóng bàn

 

 

 

 

+ Bàn bóng bàn thi đấu

Bộ

6

 

 

- Môn cầu lông

 

 

 

 

+ Bộ cột cầu lông thi đấu

Bộ

5

 

 

- Tài sản phục vụ chung cho các giải thi đấu

 

 

 

 

+ Màn hình Led + Máy tính chuyên dụng nối màn hình LED

Bộ

2

 

 

+ Trống da đại

Chiếc

1

 

 

+ Đài đuốc

Chiếc

1

 

1.4

Thiết bị phục vụ công tác TDTT phong trào cơ sở,

 

 

 

 

+ Máy Ảnh kỹ thuật s

Chiếc

2

 

 

+ Máy quay Camera KTS

Chiếc

1

 

 

+ Bộ máy chiếu + Máy tính điều khiển

Bộ

1

 

2

Thư viện tỉnh Lào Cai

 

 

 

2.1

Thiết bị phục vụ công tác chuyên môn

 

 

 

 

- Máy in phích mô tả, in tài liệu tuyên truyền

Bộ

1

 

 

- Bộ máy chủ (trọn bộ)

Bộ

3

 

 

- Thiết bị Sao lưu

Chiếc

1

 

 

- Bộ máy quét tự phục vụ ( Kèm theo Giá cố định sách, Bàn cố định sách)

Bộ

1

 

 

- Thiết bị phục hồi đĩa

Chiếc

1

 

 

- Phần mềm quản lý shoá tài liệu

Bộ

1

 

2.2

Phòng phục vụ bạn đọc

 

 

 

 

- Máy Photocoppy

Chiếc

1

 

 

- Máy in thẻ nhựa

Chiếc

1

 

 

- Máy in mã vạch

Chiếc

1

 

 

- Máy đọc mã vạch

Chiếc

3

 

 

- Máy nạp khử từ

Chiếc

1

 

 

- Máy khử trùng tài liệu

Chiếc

1

 

 

- Tủ, giá lưu trữ bảo quản tài liệu

Chiếc

2

 

 

- Máy hút bụi công nghiệp

Chiếc

2

 

 

- Cổng từ

Chiếc

2

 

 

- Giá để sách, báo, tạp chí...

Chiếc

100

 

 

- Tủ mục lục

Chiếc

15

 

 

- Hệ thống máy tính tra cứu

Chiếc

10

 

 

- Phần mềm xử lý nghiệp vụ, tra cứu

Chiếc

1

 

 

- Máy tính phục vụ độc giả

Chiếc

40

 

 

- Máy hút ẩm

Chiếc

8

 

 

- Tủ trưng bày sách, báo, tạp chí.

Chiếc

20

 

2.3

Phòng thông tin thư mục và XD phong trào

 

 

 

 

- Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

1

 

3

Trung tâm thực nghiệm và Biểu diễn

 

 

 

3.1

Thiết bị phục vụ chuyên môn nghiên cứu, sưu tầm

 

 

 

 

- Camera

Chiếc

1

 

 

- Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

1

 

3.2

Thiết bị phục vụ chuyên môn sáng tác, dàn dựng, tập luyện, biểu diễn

 

 

 

 

- Trống điện tử

Chiếc

1

 

 

- Bộ mõ

Bộ

1

 

 

- Đàn bầu

Chiếc

1

 

 

- Đàn Ghi ta

Chiếc

2

 

 

- Đàn Piano

Chiếc

1

 

 

- Đàn Ogan

Chiếc

1

 

 

- Hệ thống thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ công tác biểu diễn (Bộ điều khiển kỹ thuật số, Equalizer, Hộp Audiolink, Loa siêu trầm, Loa kiểm tra, Cục nén tín hiệu, Power công suất, Card điều khiển ánh sáng, Đèn moving beam, Đèn Par led, Bóng đèn halogen, Máy tính điều khiển ánh sáng + âm thanh, Micro có dây, Ổn áp lioa, Tủ đựng các thiết bị âm thanh, ánh sáng...)

Hệ thống

1

 

 

- Máy phát điện

Chiếc

1

 

4

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh

 

 

 

4.1

Thiết bị phục vụ chiếu bóng lưu động

 

 

 

 

- Bộ máy chiếu HD

Bộ

2

 

 

- Bóng đèn máy chiếu phim rạp

Chiếc

1

 

4.2

Thiết bị phục vụ công tác lồng tiếng, sản xuất phim

 

 

 

 

- Máy quay Camera

Chiếc

2

 

 

- Flycam

Chiếc

1

 

 

- Máy vi tính chuyên dùng để phục vụ công tác lồng tiếng

Bộ

1

 

 

- Bàn Mixer

Chiếc

1

 

 

- Cạc tiếng bộ máy lồng tiếng

Chiếc

1

 

 

- Bộ đẩy âm thanh Amply

Bộ

1

 

 

- Bộ máy lồng tiếng dân tộc

Bộ

1

 

 

- Míc thu âm, phụ kiện thu âm; chân mic

Bộ

1

 

 

- Loa kiểm tra phòng thu

Chiếc

1

 

 

- Sound card thu âm

Chiếc

1

 

 

- Máy phát điện

Chiếc

1

 

 

- Màn hình LED (rạp chiếu phim)

Chiếc

1

 

 

- Tủ chống ẩm

Chiếc

1

 

4.3

Thiết bị phục vụ hoạt động tuyên truyền lưu động

 

 

 

 

- Đàn Organ

 

1

 

 

- Hệ thống thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ công tác biểu diễn tuyên truyền (Bàn điều khiển âm thanh, Âm ly cho loa toàn giải, Âm ly liền Mixer, Âm ly cho loa siêu trầm, Micro không dây, Loa toàn giải, kèm thùng, Loa siêu trầm, kèm thùng, Loa kiểm tra liền công suất, Mixer, Máy tính điều khiển âm thanh, Công suất ánh sáng, Bàn điều khiển ánh sáng, Đèn Par led, Đèn moving, Card ánh sáng, Bộ đèn Kít led, Tủ đng các thiết bị âm thanh, ánh sáng ...)

Hệ thống

1

 

 

- Máy phát điện 12 KVA

 

1

 

4.4

Thiết bị phục vụ hoạt động thông tin triển lãm

 

 

 

 

- Máy in phun KTS khổ lớn

Chiếc

1

 

 

- Máy tính cấu hình cao phục vụ cho việc thiết kế, market của đội CĐTL

Bộ

1

 

 

- Máy hàn điện + kính

Chiếc

1

 

 

- Máy khoan bê tông

Chiếc

1

 

 

- Máy khoan bắt vít

Chiếc

1

 

 

- Máy nén khí

Chiếc

1

 

 

- Máy cắt sắt

Chiếc

1

 

 

- Máy cắt chữ nổi (CNC)

Chiếc

1

 

 

- Giàn khung không gian

Chiếc

1

 

 

- Máy ảnh KTS

Chiếc

1

 

4.5

Trang thiết bị phục vụ hoạt động tập luyện chương trình, tập huấn, hướng dẫn hoạt động văn hóa văn nghệ cơ sở

 

 

 

 

- Hệ thống âm thanh cố định (Bộ trộn âm thanh, Loa toàn giải kép, Âm li, Bộ tạo vang, Bộ chia tần số và nén âm kỹ thuật số...)

Hệ thống

1

 

 

- Hệ thống gương + gióng tập cơ bản

Bộ

1

 

4.6

Thiết bị âm thanh hội trường phòng họp nhỏ

 

 

 

 

- Hệ thống âm thanh cố định (Loa hội trường, Cục đẩy công suất, Micro có chân, Bàn Mixer ...)

Hệ thống

1

 

4.7

Thiết bị lắp đặt cố định phục vụ rạp chiếu phim

 

 

 

 

* Hệ thống âm thanh, ánh sáng (Loa toàn giải, Loa siêu trầm, Loa kiểm tra, Bộ quản lý tín hiệu âm thanh, Bộ điều khiển âm thanh kỹ thuật số, Âm ly, Mic không dây cầm tay, Đèn Par led, Đèn Moving Bean, Đèn Light, bàn điều khiển ánh sáng, Bộ chia và khuếch đại tín hiệu, ...)

Hệ thống

1

 

 

-Máy hút ẩm

Chiếc

5

 

 

-Máy hút bụi công nghiệp

Chiếc

2

 

5

Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch

 

 

 

5.1

Thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn

 

 

 

 

- Màn hình cảm ứng phục vụ công tác tra cứu dữ liệu, thông tin

Chiếc

4

 

 

- Hệ thống thiết bị tạo mã, quét mã, nhận mã tín hiệu đối với hiện vật trưng bày, diễn giải (Thiết bị tạo mã, Quét mã, nhận mã...)

Bộ

1

 

 

- Máy tính chuyên dụng cấu hình cao

Chiếc

2

 

 

- Bộ Máy chiếu

Bộ

3

 

 

- Ti vi

Chiếc

3

 

 

- Máy ảnh KTS

Chiếc

2

 

 

- Máy quay phim KTS

Chiếc

2

 

 

- Máy tạo không gian 3 chiều 3D

Chiếc

1

 

 

- Hệ thống âm thanh, ánh sáng (Sound card thu âm, Audio interface, Âm ly, Loa thùng, Mixer, Bộ micro không dây, tủ đựng thiết bị âm thanh ánh sáng...)

Hệ thống

1

 

 

- Hệ thống camera giám sát

Bộ

1

 

 

- Quầy lễ tân

Chiếc

5

 

6

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

 

 

 

- Máy đo ánh sáng

Chiếc

2

 

 

- Máy đo âm thanh

Chiếc

1

 

 

- Máy đo lượng clo

Chiếc

1

 

 

- Bộ triệt nhiễu

Bộ

1

 

 

- Máy ảnh KTS

Chiếc

4

 

 

- Camera KTS

Chiếc

1

 

 

- Máy in màu

Chiếc

1

 

 

- Máy đo độ ồn

Chiếc

2

 

 

- Thước đo laze

Chiếc

1

 

 

- Bộ Màn hình + đầu đọc

Bộ

1

 

7

Bảo tàng tỉnh

 

 

 

7.1

Thiết bị phục vụ cho Phòng kiểm kê bảo quản

 

 

 

 

-Tủ chống ẩm

Chiếc

2

 

 

- Máy ảnh tự động

Chiếc

1

 

 

- Máy sấy ảnh

Chiếc

2

 

 

- Máy hút ẩm

Chiếc

2

 

 

- Máy hút ẩm công nghiệp

Chiếc

4

 

 

- Thiết bị đo độ ẩm

Chiếc

3

 

 

- Bàn ủi hơi nước đứng hóng

Chiếc

1

 

 

- Xe đẩy hàng

Chiếc

1

 

 

- Máy sấy quần áo

Chiếc

1

 

 

- Máy hút bụi

Chiếc

3

 

 

- Tủ bảo quản hiện vật quý

Chiếc

10

 

 

- Máy ép Plattic chuyên dụng 55x65cm:

Chiếc

1

 

 

- Máy vi tính Apple chuyên dụng IMac 27” Retina 5K MNEA2 (làm máy chủ)- Kho bảo quản hiện vật

Chiếc

1

 

 

- Máy vi tính chuyên dùng

Chiếc

3

 

7.2

Thiết bị phục vụ cho Phòng nghiên cứu, sưu tầm

 

 

 

 

- La bàn

Chiếc

1

 

 

- Đèn flas

Chiếc

1

 

 

- Máy đo khoảng cách bằng laze

Chiếc

1

 

 

- Máy ghi âm chuyên dùng

Chiếc

1

 

 

- Máy thu âm chuyên dùng

Chiếc

1

 

 

- Máy ảnh KTS

Chiếc

1

 

7.3

Thiết bị phòng trưng bày tuyên truyền

 

 

 

 

- Máy in màu chuyên dụng Brother DCP T700W

Chiếc

1

 

 

- Máy vi tính chuyên dụng dành cho dựng phim và đĩa

Chiếc

1

 

 

- Camera quay phim chuyên dụng

Chiếc

1

 

 

- Âm ly, loa, đầu đĩa DVD (Phục vụ lưu động)

Bộ

1

 

 

- Xe kéo đa năng hai tầng

Chiếc

2

 

 

- Khung gian trưng bày triển lãm lưu động

Gian

25

 

 

- Bộ máy chiếu phục vụ công tác trưng bày, tuyên truyền, hội thảo

Bộ

1

 

 

- Máy vi tính laptop chuyên dụng

Chiếc

1

 

 

- Máy phát điện 110TDX

Chiếc

2

 

 

- Máy in phun 3m2 đầu Konica Grando GDK32-512i-8

Chiếc

1

 

7.4

Hệ thống Ngân hàng Dữ liệu - Bảo tàng tỉnh Lào Cai:

 

 

 

 

- Hệ thống sản xuất:

 

 

 

 

+ Máy quay phim Sony 4K (Dùng cho Quay phim và tác nghiệp tại hiện trường)

Chiếc

1

 

 

+ Máy ghi âm Tascam DR-40

Chiếc

2

 

 

+ Máy quay phim trên cao (Flycam)

Chiếc

1

 

 

- Hệ thống Biên tập - Số hóa Dữ liệu

 

 

 

 

+ Bộ máy ghi, dựng, biên tập, phần mềm chuẩn HD

Bộ

3

 

 

- Hệ thống chụp, quét hiện vật (Scanner 3D):

 

 

 

 

+ Thiết bị chụp/quét EinScan-Pro+ 3D

Chiếc

2

 

 

Máy tính điều khiển máy chụp/quét 3D

Chiếc

2

 

 

- Hệ thống Tra cứu - Trình chiếu - Phát hành:

 

 

 

 

+ Máy trạm Tra cứu Dữ liệu:

Chiếc

1

 

 

+ Máy chiếu 3D/4K (Trình chiếu)

Bộ

2

 

 

+ Máy chủ phát sóng trình chiếu:

Bộ

1

 

 

- Hệ thống Lưu trữ Dữ liệu Trung tâm (Data Storate):

 

 

 

 

+ NAS server cho dựng ONLINE trực tiếp trên server

Chiếc

1

 

8

Đoàn Nghệ thuật dân tộc

 

 

 

8.1

Thiết bị phục vụ chuyên môn tập luyện, biểu diễn

 

 

 

 

- Trống điện tử

Chiếc

2

 

 

- Đàn bầu

Chiếc

2

 

 

- Đàn Ghi ta bass

Chiếc

1

 

 

- Đàn Ghi ta xăng

Chiếc

1

 

 

- Đàn Ogan

Chiếc

1

 

 

- Bộ mõ

Bộ

1

 

 

- Đàn piano yamah

Chiếc

1

 

 

- Hệ thống âm thanh, ánh sáng (Bộ điều khiển kỹ thuật số, Eqelizer, Loa siêu trầm, Loa biểu diễn cao cấp; Loa kiểm tra cho sân khấu kèm công suất, Bộ khuếch đại công suất cao cấp cho loa biểu diễn, Bộ khuếch đại công suất cao cấp cho loa siêu trầm; Hộp kết nối kéo dài cho mixer kĩ thuật số; Bộ xử lý tín hiệu và quản lý hệ thống; Bộ micro cho trống; Bộ khuếch đại sóng cho micro không dây; Palang xích nâng hạ loa; Đèn moving; Đèn Par led; Công suất đèn Par; Máy khói; Cục công suất; Bàn điều khiển ánh sáng; Máy tính điều khiển ánh sáng; Bàn Mixer; Bàn điều khiển âm thanh kỹ thuật số; Micro Shure; Power công suất; các phụ kiện và tủ đựng thiết bị âm thanh ánh sáng...)

Hệ thống

1

 

 

- Giàn khung sân khấu hình chữ U (20mx15mx4 trụ cao 8m)

Giàn

1

 

8.2

Thiết bị phòng thu

 

 

 

 

- Thiết bị phục vụ phòng thu (Cục âm thanh; Bàn trộn âm; Cạc xử lý; Microphone; khuếch đại micro; Máy tính xách tay phục vụ công tác thu âm; Loa kiểm tra; Chiaheadphone 5 kênh; Tai nghe kiểm tra; Tai nghe kiểm âm; Bàn phím midikeyboard61 phím; Chân Microphone; Màng lọc âm; Chân đế loa ISO - 155 và các phụ kiện và tủ đựng thiết bị âm thanh ánh sáng...)

Hệ thống

1

 

II

Khối Ban Quản lý khu kinh tế

 

 

 

1

Trung tâm Dịch vụ Khu kinh tế

 

 

 

 

Camera giám sát

Hệ thống

1

 

2

Ban quản lý cửa khẩu

 

 

 

 

Trạm cân điện tử 150 tấn

Chiếc

2

 

3

Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế

 

 

 

 

Hệ thống camera giám sát KCN Tng Loỏng

Hệ thống

1

 

 

Máy đo khí độc đa chỉ tiêu (khí cháy nổ/metan, oxygen và các khí độc, CO2, VOCs);

Chiếc

1

 

 

Máy đo đa chỉ tiêu nước cầm tay Model: HQ40d và các điện cực đo pH, độ dẫn, oxy hòa tan;

Chiếc

1

 

 

Máy in phun màu khổ A3

Chiếc

1

 

 

Máy ảnh Canon

Chiếc

1

 

 

Máy định vị GPS cầm tay:

Chiếc

1

 

 

Hệ thống Cabin cho lực lượng liên ngành

Hệ thống

2

 

4

Ban Quản lý dự án

 

 

 

 

- Máy thủy bình

Chiếc

1

 

 

- Máy kinh vỹ

Chiếc

1

 

 

- Máy toàn đạc

Chiếc

1

 

III

Khối Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

1

Văn phòng Sở Tài nguyên và môi trường

 

 

 

 

- Máy GPS cầm tay

Chiếc

5

 

 

- Máy in màu A3

Chiếc

1

 

 

- Máy ảnh

Chiếc

4

 

 

- Máy Quay camera

Chiếc

2

 

 

- Máy ghi âm

Chiếc

2

 

 

- Máy toàn đạc điện tử

Chiếc

1

 

 

- Máy Scan khổ A3

Chiếc

1

 

 

- Máy photocopy khổ A0

Chiếc

1

 

 

- Máy chiếu

Bộ

I

 

 

- Máy in màu A0

Chiếc

1

 

2

Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh

 

 

 

 

- Máy quay camera

Chiếc

1

 

 

- Máy GPS cầm tay

Chiếc

1

 

3

Chi cục Quản lý đất đai tỉnh

 

 

 

 

- Máy GPS cầm tay

Chiếc

2

 

 

- Máy in A3

Chiếc

1

 

 

- Máy ảnh

Chiếc

2

 

 

- Máy toàn đạc điện tử

Chiếc

1

 

 

- Máy Scan khổ A3

Chiếc

1

 

 

- Máy photocopy khổ A0

Chiếc

1

 

 

- Máy chiếu

Bộ

1

 

4

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

- Máy Scan khổ A3

Chiếc

01

 

 

- Máy Scan khổ A0

Chiếc

01

 

 

- Máy in màu A0

Chiếc

01

 

 

- Máy ảnh Canon

Chiếc

01

 

 

- Máy photocopy khổ A0

Chiếc

01

 

5

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai (VP tỉnh + 9 CN huyện, thành phố)

 

 

 

 

- Máy đo toàn đạc điện tử

Chiếc

13

 

 

- Máy định vị vệ tinh GPS

Chiếc

01

 

 

- Máy GPS cầm tay

Chiếc

14

 

 

- Máy Scan A3

Chiếc

13

 

 

- Máy in A0

Chiếc

01

 

 

- Máy in A3

Chiếc

12

 

 

- Máy hút bụi

Chiếc

11

 

 

- Máy hút ẩm

Chiếc

11

 

6

Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

- Máy toàn đạc điện tử

Chiếc

15

 

 

- Máy GPS cầm tay

Chiếc

5

 

 

- Máy bộ đàm

Chiếc

9

 

 

- Máy GPS 2 tần (3 cục)

Chiếc

2

 

 

- Máy Thủy chuẩn điện tử

Chiếc

2

 

 

- Máy in màu khổ A0

Chiếc

1

 

 

- Máy photo khổ A0

Chiếc

1

 

 

- Máy Scan khổ A3

Chiếc

2

 

7

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai

 

 

 

 

Máy hút bụi

Chiếc

2

 

 

Máy in màu A3, A4

Chiếc

1

 

 

Máy in màu A2, A0

Chiếc

1

 

 

Thiết bị lấy mẫu đất

Chiếc

2

 

 

Bếp điện

Chiếc

2

 

 

Bộ Micro Pipette

Bộ

2

 

 

Bộ phân tích Coliform

Bộ

1

 

 

Bộ phân tích Cyanua

Bộ

1

 

 

Bộ phân tích TSS

Bộ

2

 

 

Bộ thiết bị phân tích BODn

Bộ

1

 

 

Bộ thiết bị phân tích COD

Bộ

1

 

 

Cân phân tích điện tử 3 số lẻ

Bộ

1

 

 

Cân phân tích điện tử 5 số lẻ

Chiếc

1

 

 

Hệ thống phá và chưng cất đạm theo phương pháp Kjeldahl

Chiếc

1

 

 

Lò phá mẫu vi sóng

Chiếc

1

 

 

Máy đo DO để bàn (đầu đo có cánh khuấy)

Chiếc

1

 

 

Máy đo độ đục để bàn

Chiếc

1

 

 

Máy đo độ đục hiện trường

Chiếc

2

 

 

Máy đo DO hiện trường

Chiếc

2

 

 

Máy đo độ rung

Chiếc

2

 

 

Máy đo EC hiện trường

Chiếc

2

 

 

Máy đo nhanh khí thải ống khói

Chiếc

1

 

 

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc

Chiếc

1

 

 

Máy đo pH để bàn

Chiếc

1

 

 

Máy đo pH hiện trường

Chiếc

2

 

 

Máy đo phóng xạ cầm tay

Chiếc

1

 

 

Máy đo quang phổ UV-Vis

Chiếc

1

 

 

Máy đo tiếng ồn

Chiếc

3

 

 

Máy đo lưu tốc dòng chảy

Chiếc

2

 

 

Máy đo vi khí hậu

Chiếc

2

 

 

Máy khuấy từ gia nhiệt

Chiếc

2

 

 

Máy lấy mẫu bụi TSP, PM10, PM2,5

Chiếc

5

 

 

Máy lấy mẫu khí lưu lượng thấp

Chiếc

1

 

 

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS

Chiếc

1

 

 

Nhiệt ẩm

Chiếc

4

 

 

Thiết bị định vị vệ tinh GPS

Chiếc

2

 

 

Thiết bị lắc mẫu kiểu ngang

Chiếc

2

 

 

Thiết bị lắc mẫu kiểu Votex

Chiếc

2

 

 

Thiết bị lấy mẫu bùn, trầm tích

Chiếc

2

 

 

Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng (loại đứng)

Chiếc

2

 

 

Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng (loại ngang)

Chiếc

2

 

 

Thiết bị lọc nước cất 1 lần

Chiếc

1

 

 

Thiết bị lọc nước cất 2 lần

Chiếc

1

 

 

Tủ bảo quản mẫu (sử dụng liên tục 24/24)

Chiếc

2

 

 

Tủ bảo quản hóa chất (sử dụng liên tục 24/24)

Chiếc

2

 

 

Tủ hút chịu dung môi hữu cơ

Chiếc

1

 

 

Tủ hút chịu hóa chất, Axit

Chiếc

1

 

 

Tủ sấy (tủ nhiệt)

Chiếc

3

 

 

Máy phân tích hàm lượng dầu trong nước

Chiếc

1

 

 

Máy sắc ký ion

Chiếc

1

 

IV

Khối Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

 

1

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

 

 

 

 

Hệ thống giao ban trực tuyến

Hệ thống

1

 

2

Trung tâm Điều dưỡng Người có công Sa Pa

 

 

 

 

Máy giặt Elextrolux EDV 114

Chiếc

1

 

 

Mấy sấy quần áo Electrolucx EDV114

Chiếc

1

 

 

Tủ đông SANAKY 800 lít

Chiếc

1

 

 

Tủ đông SANAKY 1400 lít

Chiếc

1

 

 

Ghế massage toàn thân Maxcare 614B

Chiếc

2

 

 

Máy tập chạy bộ điện đa năng 825SP

Chiếc

2

 

 

Giường massage Happy Dream ALL 70000

Chiếc

2

 

 

Nồi nấu phở bàn quầy An Việt Phát

Chiếc

1

 

3

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai

 

 

 

 

Nồi hơi đốt than củi

Chiếc

1

 

 

Tủ nấu cơm

Chiếc

1

 

 

Nồi nấu canh

Chiếc

1

 

 

Nồi xào

Chiếc

1

 

 

Tủ nấu xôi

Chiếc

1

 

 

Lò hơi

Chiếc

1

 

 

Bồn tắm nước nóng

Cái

1

 

 

Téc nước 3000 lít

Cái

1

 

 

Công ten nơ loại 40 FET

Chiếc

1

 

 

Công ten nơ loại 20 FET

Chiếc

1

 

 

Máy xay sát 3 pha

Chiếc

1

 

 

Máy cưa đĩa 3 pha

Chiếc

1

 

 

Máy cưa HUSQ Vina

Chiếc

1

 

 

Máy mát xa toàn thân

Chiếc

1

 

 

Máy khâu

Chiếc

10

 

 

Máy vắt sổ

Chiếc

1

 

 

Máy dập cúc

Chiếc

1

 

 

Bàn là quần áo

Chiếc

2

 

4

Cơ sở cai nghiện số I

 

 

 

 

Máy hàn đa năng 1 pha

Chiếc

1

 

 

Máy nén khí

Chiếc

1

 

 

Bộ thực hành cưa xẻ động cơ 3 pha

Chiếc

1

 

 

Máy khoan gỗ kiểu đứng

Chiếc

1

 

 

Máy tiện gỗ

Chiếc

1

 

 

Máy soi

Chiếc

2

 

 

Máy đục mộng

Chiếc

1

 

 

Máy truốt gỗ tròn

Chiếc

1

 

 

Máy xới đất đa năng

Chiếc

8

 

 

Máy bào đa chức năng

Chiếc

1

 

 

Giàn cuốn đa năng

Chiếc

1

 

 

Máy đục mộng lỗ vuông

Chiếc

1

 

 

Tủ hấp tiệt trùng

Chiếc

1

 

 

Tủ nấu cơm bằng điện, ga

Chiếc

1

 

V

Khối Khoa học và Công nghệ

 

 

 

1

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

Đèn tử ngoại tiệt trùng

Chiếc

1

 

 

Máy lc Ngang

Chiếc

1

 

 

Máy hút ẩm

Chiếc

1

 

 

Bộ hẹn giờ chiếu sáng

Bộ

1

 

 

Tủ sấy

Chiếc

1

 

 

Máy khuấy từ gia nhiệt

Chiếc

1

 

 

Tủ nuôi cấy vi sinh

Chiếc

1

 

 

Máy cất nước 2 lần

Chiếc

1

 

 

Cân kỹ thuật

Chiếc

1

 

 

Cân phân tích

Chiếc

1

 

 

Máy đo cường độ ánh sáng

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo PH để bàn

Cái

1

 

2

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa

 

 

 

 

Thiết bị kiểm định Taximet

Chiếc

1

 

 

Máy quang kế ngọn lửa

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm định máy X-quang

Chiếc

1

 

 

Bộ bình chuẩn kim loại hạng II

Bộ

1

 

 

Thiết bị đo liều phóng xạ

Chiếc

1

 

 

Bể điều nhiệt

Chiếc

1

 

 

Bộ phá mẫu và cất Kjaldahl

Chiếc

1

 

 

Cân kỹ thuật

Chiếc

1

 

 

Cân phân tích

Chiếc

1

 

 

Lò nung

Chiếc

1

 

 

Máy đo PH để bàn

Chiếc

1

 

 

Máy lắc ngang có kiểm soát nhiệt độ

Chiếc

1

 

 

Máy ly tâm lạnh đa năng

Chiếc

1

 

 

Máy nghiền

Chiếc

1

 

 

Tủ ấm

Chiếc

1

 

 

Tủ lạnh bảo quản mẫu

Chiếc

1

 

 

Tủ sấy

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm tra máy CT Scaner

Chiếc

1

 

 

Máy phân tích xăng dầu bằng phương pháp cận hồng ngoại

Chiếc

1

 

 

Máy quang phổ huỳnh quang tia X

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo điện trở đất

Cái

1

 

 

Lò phá mẫu bằng lò vi sóng

Chiếc

1

 

 

Máy nghiền bi

Chiếc

1

 

 

Máy phá mẫu COD

Chiếc

1

 

 

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

Chiếc

1

 

 

Máy so màu

Chiếc

1

 

 

Bàn kiểm công tơ 3 pha kỹ thuật số 12 vị trí

Chiếc

1

 

 

Bếp gia nhiệt

Chiếc

1

 

 

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến

Chiếc

1

 

 

Tủ hút

Chiếc

1

 

 

Hệ thống phân tích đạm

Hệ thống

1

 

 

Máy nghiền rung

Chiếc

1

 

 

Máy khuấy từ

Chiếc

1

 

 

Bộ cối và bi của máy nghiền rung

Chiếc

1

 

 

Cân kỹ thuật 2 số lẻ

Chiếc

1

 

 

Cân phân tích 5 số lẻ

Chiếc

1

 

 

Chén bạch kim

Chiếc

1

 

 

Máy cất nước 2 lần

Chiếc

1

 

 

Máy đo nhiệt trị tự động

Chiếc

1

 

 

Máy đọc liều bức xạ nhiệt huỳnh quang

Chiếc

1

 

 

Máy nghiền hàm

Chiếc

1

 

 

Máy sàng rây

Chiếc

1

 

 

Máy thử độ bền cách điện cao áp

Chiếc

1

 

 

Mê gôm mét đo điện trở cách điện chỉ thị kim

Chiếc

1

 

 

Thiết bị quang phổ huỳnh quang tia X

Chiếc

1

 

 

Tủ hút khí độc

Chiếc

1

 

 

X-quang tăng sáng truyền hình

Chiếc

1

 

 

Bộ thước cặp điện thiện số

Bộ

1

 

 

Máy đo cường độ ánh sáng

Chiếc

1

 

 

Máy kinh vĩ

Chiếc

1

 

 

Máy thủy chuẩn

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo điện trở cách điện

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo điện trở đất, điện trở suất của đất

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo dòng điện và hiệu điện thế

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo khoảng cách điện tử

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, gió, môi trường

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc quay, độ rung

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo tải trọng thử (lực kế)

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm tra khuyết tật cáp thép bằng phương pháp không phá hủy

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm tra khuyết tật kim loại bằng siêu âm

Chiếc

1

 

 

Áp kế mẫu

Chiếc

1

 

 

Bơm thử áp lực điều khiển điện

Chiếc

1

 

 

Panme đo ngoài điện tử

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm tra phát hiện rò rỉ

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp nội soi

Chiếc

1

 

 

Bộ xác định BOD

Chiếc

1

 

 

Bơm hút chân không

Chiếc

1

 

 

Bơm kiểm tra áp lực bằng khí nén

Chiếc

1

 

 

Bơm thủy lực kiểm tra áp lực chai khí

Chiếc

1

 

 

Cân điện tử

Chiếc

1

 

 

Hệ thống phân tích vi trùng

Hệ thống

1

 

 

Hệ thống thu hồi và tăng áp LPG gas

Hệ thống

1

 

 

Máy cực phổ

Chiếc

1

 

 

Máy đo 4 chỉ tiêu nước

Chiếc

1

 

 

Máy đo khí CO, CO2

Chiếc

1

 

 

Máy đo khí NO2

Chiếc

1

 

 

Máy đo oxy hòa tan

Chiếc

1

 

 

Máy lấy mẫu bụi khí thải ống khói

Chiếc

1

 

 

Máy lấy mẫu nước tự động

Chiếc

1

 

 

Sàng

Chiếc

1

 

 

Thiết bị chuẩn độ điện thế

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo chiều dày bằng sóng siêu âm

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo khí SO2, H2S, CH4, O2

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo khí thải cầm tay

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm tra bên trong chai bằng phương pháp nội soi

Chiếc

1

 

 

Thiết bị phân tích C,S trong than

Chiếc

1

 

 

Thiết bị siêu âm đo chiều dày vật liệu

Chiếc

1

 

 

Thiết bị siêu âm khuyết tật vật liệu

Chiếc

1

 

 

Thùng thử độ kín của chai

Chiếc

1

 

 

Tủ ủ BOD

Chiếc

1

 

3

Chi Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

 

 

 

Chuẩn nhiệt độ

Chiếc

1

 

 

Công tơ mẫu 3 pha 3 dây

Chiếc

1

 

 

Bình chuẩn hạng II

Chiếc

1

 

 

Quả chuẩn M1

Chiếc

1

 

 

Quả chuẩn hạng IV

Chiếc

1

 

 

Cân điện tử

Chiếc

1

 

 

Hộp quả cân chuẩn F1

Hộp

1

 

 

Quả cân chuẩn hạng F2

Chiếc

1

 

 

Chuẩn áp suất

Chiếc

1

 

 

Máy đo chỉ số óc tan

Chiếc

1

 

 

Máy phân tích BOD

Chiếc

1

 

 

Bộ chuẩn dung tích bằng thủy tinh

Bộ

1

 

 

Thiết bị kiểm định phương tiện đo khí thải xe cơ giới - Xuất xứ

Chiếc

1

 

 

Thiết bị chuẩn đo lường lưu động kiểm định taximet

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm tra hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu

Chiếc

1

 

 

Thiết bị thử cao áp V50

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm tra công tơ điện 3 pha

Chiếc

1

 

 

Bình chuẩn di động kiểm tra đồng hồ nước

Chiếc

1

 

 

Bàn công tơ điện 3 pha 12 vị trí tự động - kỹ thuật số

Chiếc

2

 

 

Thiết bị đo bệ trụ ngang bằng phương pháp quang

Chiếc

1

 

 

Máy đo điện trở đất

Chiếc

1

 

 

Quả chuẩn hạng IV M1

Chiếc

1

 

 

Đồng hồ áp suất mẫu đa chức năng hiển thị số

Chiếc

1

 

 

Chuẩn huyết áp kế

Chiếc

1

 

 

Bình chuẩn di động kiểm tra đồng hồ nước

Chiếc

1

 

 

Quả chuẩn hạng F2 (10mg-500mg)

Chiếc

1

 

 

Cân chuẩn điện tử 33Kg(FEJ 33K 01 PM)

Chiếc

1

 

 

Đồng hồ vạn năng điện tử (7345 - Sefram)

Chiếc

1

 

 

Hộp điện tử 9 thập phân trị số lớn RH - 9A

Hộp

1

 

 

Máy đo điện trở cách điện 3121

Chiếc

1

 

 

Cầu đo điện trở QJ 57

Chiếc

1

 

 

Quả chuẩn hạng IV (20Kg)

Chiếc

1

 

 

Quả chuẩn hạng IV (10Kg)

Chiếc

1

 

 

Xi téc ô tô

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm công tơ điện 1 pha 3 vị trí lưu động kỹ thuật số

Chiếc

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm TU TI lưu động

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm tra an toàn điện

Chiếc

1

 

 

Đồng hồ chuẩn áp suất mẫu đa chức năng (cấp chính xác 0,025%)

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm định máy đo điện tim

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm định máy đo điện não

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo chỉ số Octan và Cetane trong xăng dầu

Chiếc

1

 

 

Lưu lượng kế xăng dầu 2

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm tra khả năng tách khí và giãn nở ống

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm định phương tiện đo tỷ trọng kế

Chiếc

1

 

 

Hệ thống kiểm định đồng hồ nước lạnh

Hệ thống

1

 

 

Sen so áp suất sử dụng với chuẩn mẫu áp suất

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm định bể đong cố định trụ nằm đứng

Chiếc

1

 

 

Cân điện tử kiểm tra định lượng hàng đóng gói sẵn

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm tra mũ bảo hiểm

Chiếc

1

 

 

Thước mét chuẩn

Chiếc

1

 

 

Bộ căn lá

Chiếc

1

 

 

Eke chuẩn

Chiếc

1

 

 

Mặt phẳng chuẩn + bàn máp Cấp 00

Chiếc

1

 

 

Thước cuộn

Chiếc

1

 

 

Bộ căn mẫu song phẳng

Chiếc

1

 

 

Bộ đồ gá căn mẫu

Chiếc

1

 

 

Bộ tấm kính song phẳng

Chiếc

1

 

 

Chuẩn Thiết bị đo bụi điện tử hiện số

Chiếc

1

 

 

Chuẩn thiết bị đo đạc chỉ tiêu khí cầm tay

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo điện trở 1 chiều

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo điện trở cách điện

Chiếc

1

 

 

Thiết bị thử độ bền điện áp

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo công suất tổng hợp

Chiếc

1

 

 

Bộ nguồn chuẩn

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm định máy siêu âm

Chiếc

1

 

 

Thiết bị thử độ sắc cạnh

Chiếc

1

 

 

Bể ổn nhiệt dây cáp

Chiếc

1

 

 

Thiết bị thử nén bằng viên bi

Chiếc

1

 

 

Lực kế hiện số

Chiếc

1

 

 

Thiết bị thử cháy bằng sợi dây nóng đỏ.

Chiếc

1

 

 

Dụng cụ tạo mô men xoắn

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm định cầu thang máy

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm không khí

Chiếc

1

 

 

Máy thử độ cứng

Chiếc

1

 

 

Máy thử đo độ bền kéo nén

Chiếc

1

 

 

Máy kiểm tra đo nồng độ cồn trong hơi thở

Chiếc

1

 

 

Ống trụ thử các chi tiết nhỏ

Chiếc

1

 

 

Thiết bị thử độ bền nắp đồ chơi khép kín

Chiếc

1

 

 

Chuẩn thiết bị đo độ ẩm hạt nông sản

Chiếc

1

 

 

Chuẩn thiết bị đo hàm lượng bụi trong không khí

Chiếc

1

 

 

Nhiệt kế, ẩm kế

Chiếc

1

 

 

Máy kiểm tra khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Chiếc

1

 

 

Thiết bị thử đồ chơi kích hoạt bằng miệng

Chiếc

1

 

 

Chuẩn Thiết bị đo nồng độ SO2, CO2, CO, NOx trong không khí

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm tra đồng hồ khí dân dụng

Chiếc

1

 

 

Bàn kiểm đồng hồ lưu lượng khí Kiểm định đồng hồ lưu lượng khí

Chiếc

1

 

 

Thiết bị Kiểm tra đồng hồ khí công nghiệp

Chiếc

1

 

 

Đồng hồ bấm dây điện tử

Chiếc

1

 

 

Dưỡng thử cho đồ chơi lúc lắc, đồ chơi hình người và một số đồ chơi khác

Chiếc

1

 

 

Dưỡng thử cho quả bóng nhỏ, quả len

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo độ dầy

Chiếc

1

 

 

Chuẩn Kiểm tra phương tiện đo mức xăng dầu tự động

Chiếc

1

 

 

Thiết bị Kim tra phương tiện đo độ ồn

Chiếc

1

 

 

Thiết bị Kiểm tra phương tiện đo độ rung

Chiếc

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm dây và dây co giãn của đồ chơi

Chiếc

1

 

 

Thiết bị thử rò rỉ của đồ chơi chứa chất lỏng

Chiếc

1

 

 

Lực kế hiện số

Chiếc

1

 

 

Phương tiện đo độ rọi

Chiếc

1

 

 

Máy hút ẩm phòng thử nghiệm

Chiếc

1

 

 

Cân kỹ thuật (Dải đo tới 320g)

Chiếc

1

 

 

Cân kỹ thuật (Dải đo tới 3000g)

Chiếc

1

 

4

Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Lào Cai

 

 

 

 

Thiết bị đo dải liều thấp

Chiếc

3

 

 

Thiết bị đo dải liều cao

Chiếc

1

 

 

Thiết bị ghi đo bức xạ alpha, beta

Chiếc

1

 

 

Thiết bị lấy mẫu khí lưu lượng trung bình

Chiếc

1

 

 

Thiết bị lấy bụi rơi lắng khô, ướt tự động

Chiếc

1

 

 

Hệ thống thiết bị đo các thông số khí tượng

Hệ thống

1

 

 

Thiết bị đo suất liều và xác định đồng vị phóng xạ

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo nhiễm bẩn bề mặt alpha, beta, gamma

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo liều kế cá nhân

Chiếc

5

 

 

Thiết bị đo Gamma và tia X

Chiếc

1

 

 

Thiết bị đo Neutron

Chiếc

1

 

VI

Khối Giao thông vận tải - Xây dựng

 

 

 

1

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng

 

 

 

 

Máy in GPLX bằng vật liệu PET

Chiếc

4

 

 

cứng sao lưu dữ liệu GPLX

Chiếc

2

 

 

Bộ trang thiết bị phục vụ công tác đăng kiểm thủy

Chiếc

1

 

 

Máy kinh vĩ điện tử

Chiếc

1

 

 

Máy đo toàn đạc

Chiếc

1

 

2

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Lào Cai - Xây dựng

 

 

 

 

Máy quay Camera Panasonic

Chiếc

4

 

 

Cân ô tô xách tay kết nối không dây

Chiếc

1

 

 

Camera giám sát Trạm cân

Chiếc

1

 

 

Bộ cân kiểm tra tải trọng xe lưu động

Bộ

1

 

 

Cân ô tô xách tay kết nối không dây

Chiếc

1

 

 

Cân ô tô xách tay kết nối không dây

Chiếc

1

 

 

Tàu, xuồng chuyên dùng

Chiếc

1

 

 

Máy ảnh

Chiếc

4

 

 

Thiết bị trích xuất dữ liệu thông tin từ thiết bị giám sát hành trình

Chiếc

4

 

 

Thiết bị phát hiện giấy tờ, tài liệu giả

Chiếc

1

 

 

Cưa máy xách tay

Chiếc

1

 

 

Máy đo độ sâu luồng tuyến

Chiếc

1

 

VII

Khối Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

1

Chi cục Trồng trọt và BVTV

 

 

 

 

By đèn

Chiếc

9

 

 

Máy đo độ PH

Chiếc

3

 

 

Kính hiển vi gắn máy ảnh

Chiếc

2

 

 

Kính lúp soi nổi gắn máy ảnh

Chiếc

5

 

 

Tủ lạnh 1501

Chiếc

1

 

 

Cân phân tích

Chiếc

1

 

 

Tủ định ôn

Chiếc

1

 

 

Máy ly tâm

Chiếc

1

 

 

Buồng cấy mẫu

Chiếc

1

 

 

Tủ sấy

Chiếc

1

 

 

Máy cất nước một lần

Chiếc

1

 

 

Nồi hấp tiệt trùng

Chiếc

1

 

 

Dụng cụ lấy mẫu

Chiếc

1

 

 

Máy đo đa chỉ tiêu

Chiếc

1

 

 

Khoan lấy mẫu lòng máng

Chiếc

1

 

 

Máy nghiền mẫu

Chiếc

1

 

 

Máy khuấy

Chiếc

1

 

 

Máy rây

Chiếc

1

 

 

Máy quay camera

Chiếc

1

 

 

Máy ghi âm

Chiếc

1

 

 

Bộ máy chiếu

Chiếc

1

 

 

Máy ảnh

Chiếc

1

 

 

Máy phun vệ sinh

Chiếc

1

 

 

Mặt nạ phòng độc

Chiếc

5

 

 

Kính hiển vi gắn máy ảnh

Chiếc

1

 

 

Kính lúp soi nổi gắn máy ảnh

Chiếc

1

 

 

Tủ lạnh 1501

Chiếc

1

 

 

Tủ sấy

Chiếc

1

 

 

Tủ định ôn

Chiếc

1

 

 

Ống nhòm

Chiếc

5

 

 

Khung điều tra

Chiếc

5

 

 

Vợt

Chiếc

5

 

 

Máy quay camera

Chiếc

1

 

 

Máy ghi âm

Chiếc

1

 

2

Chi cục Thủy Lợi

 

 

 

 

Máy móc, trang thiết bị phòng kiểm nghiệm CL nước sinh hoạt NT

Hệ thống

1

 

3

Chi cục Kiểm lâm

 

 

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy rừng đeo vai Hanagashi,

Chiếc

10

 

 

Máy phun đất cát chữa cháy rừng chuyên dụng

Chiếc

10

 

 

Nhà bạt di động phục vụ trực và chữa cháy rừng FOEFL Hanagashi

Hệ thống

9

 

 

Bồn chứa nước chuyên dụng

Chiếc

9

 

 

Máy bơm chữa cháy rừng

Chiếc

11

 

 

Máy định vị tích hợp bộ đàm

Chiếc

33

 

 

Ống nhòm đêm tích hợp Camera

Chiếc

11

 

 

Máy cưa xăng. Công suất: 4,8kW

Chiếc

11

 

 

Máy in khổ AO HP T759 44 - in

Chiếc

1

 

 

Camera quay đêm chuyên dụng Hornet NV 5 x 50 MPR

Chiếc

11

 

 

Máy tính xách tay

Chiếc

15

 

 

Máy phát điện Honda Công suất lớn nhất 13.0 mã lực / 3600 v/p

Chiếc

9

 

 

Máy tính bảng

Chiếc

160

 

4

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 

 

 

 

Tủ ấm CO2

Chiếc

1

 

 

Bộ lọc vi trùng(DWRO-524)

Chiếc

1

 

 

Máy hút chân không Đức

Chiếc

1

 

 

Máy đo độ PH(ITALIA)

Chiếc

1

 

 

Máy hút ẩm (Nhật)

Chiếc

1

 

 

Máy trộn mẫu (Đức)

Chiếc

1

 

 

Máy khuấy từ gia nhiệt

Chiếc

1

 

 

Máy KT độ sạch thực phẩm

Chiếc

1

 

 

Máy trộn mẫu

Chiếc

1

 

 

Tủ nuôi cấy an toàn sinh học

Chiếc

1

 

 

Tủ sấy điện

Chiếc

1

 

 

Tủ lạnh âm sâu

Chiếc

1

 

 

Tủ m 53 lít

Chiếc

1

 

 

Nồi hấp tiệt trùng

Chiếc

1

 

 

Tủ đựng hoá chất

Chiếc

1

 

 

Máy lắc Vortex

Chiếc

1

 

 

Máy chưng cất nước

Chiếc

1

 

 

Kho lạnh bảo quản vắc xin

Kho

1

 

5

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 

 

 

 

- Máy móc, trang thiết bị dùng để bảo quản:

 

 

 

 

+ Tủ lạnh đông sâu

Hệ thống

1

 

 

+ Tủ làm mát giữ nhiệt

Hệ thống

1

 

6

Trung tâm Giống nông nghiệp

 

 

 

 

Thiết bị điều hòa hút ẩm

Chiếc

1

 

 

Máy biến áp

Chiếc

1

 

 

Máy móc thiết bị

Chiếc

1

 

 

Thiết bị kiểm nghiệm

Chiếc

1

 

 

Dàn máy bơm nước tưới (PX)

Chiếc

1

 

 

Máy kéo Bông sen

Chiếc

1

 

 

Máy dán bao TQ

Chiếc

1

 

 

Máy dán bao

Chiếc

1

 

 

Máy thổi trấu

Chiếc

1

 

 

Thiết bị phòng thí nghiệm

Chiếc

1

 

 

Cụm máy sấy tĩnh vi ngang

Cụm

1

 

 

Gầu tải vào máy

Chiếc

1

 

 

Hệ thống điện

Hệ thống