Quyết định 4438/QĐ-UBND

Quyết định 4438/QĐ-UBND năm 2007 tiếp tục thực hiện chính sách miễn phí xe buýt cho thương binh, bệnh binh và người tàn tật do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4438/QĐ-UBND năm 2007 chính sách miễn phí xe buýt cho thương binh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4438/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN PHÍ XE BUÝT CHO THƯƠNG BINH, BỆNH BINH VÀ NGƯỜI TÀN TẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT2006/CT-TTg ngày 09/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các chính sách trợ giúp người tàn tật trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay;

Xét đề nghị của Liên Sở: Lao động Thương binh và Xã hội - Giao thông công chính - Tài chính tại Tờ trình số 1156/TTrLS:LĐTBXH-TC-GTCC ngày 05/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện chính sách miễn phí xe buýt cho thương binh, bệnh binh và người tàn tật trên địa bàn Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

1/ Đối tượng: Thương binh, bệnh binh và người tàn tật có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Thành phố, có nhu cầu và có khả năng tự tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt.

2/ Phạm vi thực hiện: Miễn phí xe buýt cho thương binh, bệnh binh và người tàn tật theo đối tượng nêu tại khoản 1 Điều này trên tất cả các tuyến xe buýt nội đô được Thành phố Hà Nội trợ giá, kể cả các tuyến xã hội hóa.

Điều 2. Quản lý, phát hành thẻ miễn phí: Đối tượng được miễn phí xe buýt được cấp thẻ đi xe buýt miễn phí có dán ảnh, loại thẻ nhựa SMACARK, có giá trị sử dụng trong 5 năm kể từ ngày 15/11/2006 đến 15/11/2010.

Giao Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thuộc Sở Giao thông công chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất hướng dẫn quy trình, thủ tục cấp thẻ miễn phí đi xe buýt cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật.

Điều 3. Kinh phí thực hiện:

1/ Kinh phí làm thẻ: Sở Giao thông công chính có trách nhiệm hướng dẫn Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị lập dự toán chi phí làm thẻ, gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND Thành phố quyết định trong dự toán chi hàng năm của Sở Giao thông công chính.

2/ Kinh phí rà soát, thẩm định và lập danh sách đối tượng được cấp thẻ miễn phí xe buýt: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập dự toán, gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND Thành phố quyết định trong dự toán chi hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4813/QĐ-UBND ngày 27/10/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thí điểm miễn vé xe buýt cho thương binh, bệnh binh và người tàn tật.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông công chính, Tài chính, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các doanh nghiệp vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐNDTP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBNDTP;
- Các báo, đài HN;
- Như Điều 3;
- CPVP, các P.CV, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4438/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4438/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2007
Ngày hiệu lực07/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4438/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4438/QĐ-UBND năm 2007 chính sách miễn phí xe buýt cho thương binh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4438/QĐ-UBND năm 2007 chính sách miễn phí xe buýt cho thương binh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4438/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Khôi
        Ngày ban hành07/11/2007
        Ngày hiệu lực07/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4438/QĐ-UBND năm 2007 chính sách miễn phí xe buýt cho thương binh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4438/QĐ-UBND năm 2007 chính sách miễn phí xe buýt cho thương binh

            • 07/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực