Quyết định 4439/QĐ-UBND

Quyết định 4439/QĐ-UBND năm 2017 về Quy định khen thưởng phong trào thi đua "Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao" trong lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 4439/QĐ-UBND 2017 khen thưởng Sản xuất giỏi chiến đấu cao dân quân Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4439/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA "SẢN XUẤT GIỎI, SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU CAO" TRONG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/4/2005 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; Luật dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khen thưởng phong trào thi đua "Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao" trong lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

QUY ĐỊNH

KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA "SẢN XUẤT GIỎI, SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU CAO" TRONG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Kèm theo Quyết định số 4439/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, hình thức, nội dung, tiêu chuẩn, thẩm quyền và hình thức, trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với lực lượng dân quân tự vệ trong phong trào thi đua "Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng dân quân tự vệ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

1. Thi đua thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

2. Việc khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, kịp thời và đúng quy định.

3. Các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu và các chỉ tiêu thi đua.

4. Không xét khen thưởng đối với các đối tượng là tập thể hoặc Thủ trưởng đơn vị trong các trường hợp sau:

a) Các tập thể, cá nhân không đăng ký thi đua.

b) Trong lao động, sản xuất để xảy ra tai nạn hoặc sự cố đặc biệt nghiêm trọng. c) Có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

d) Thiếu trách nhiệm, thiếu sâu sát hoặc có sai sót dẫn đến để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu nại tố cáo đông người hoặc đình công trái pháp luật.

e) Không thực hiện nghiêm pháp luật lao động, chế độ chính sách với người lao động; vi phạm luật bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan…

Các sai phạm này chỉ tính một lần tại thời điểm xét khen thưởng, không tính vào lần xét khen thưởng của năm sau liền kề.

Chương II

NỘI DUNG THI ĐUA, TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH VÀ THẨM QUYỀN KHEN THƯỞNG

Điều 4. Nội dung thi đua

Phong trào thi đua "Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao" trong lực lượng dân quân tự vệ gắn liền với phong trào thi đua quyết thắng trong quân đội và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nội dung cụ thể như sau:

1. Về thực hiện chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Quán triệt và thực hiện tốt Kết luận số 83-KL/TW của ban bí thư, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; Chỉ thị số 05-CT/TW của bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh"; Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Luật Thi đua, Khen thưởng và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, bằng những biện pháp, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

2. Thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tập trung lãnh đạo và tổ chức phong trào thi đua "Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao" trong lực lượng tự vệ gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, như: Phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", giảm nghèo bền vững; phong trào thi đua "dân vận khéo"; phong trào thi đua "Phấn đấu ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình mục tiêu 135" giai đoạn 2017-2020 và các phong trào thi đua trên lĩnh vực; hướng mục tiêu thi đua góp phần tiếp tục thực hiện thắng lợi ba đột phá chiến lược của tỉnh đó là: "Phát triển hạ tầng đồng bộ, xây dựng thể chế và cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực"; tham gia hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

3. Thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Lãnh đạo, chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức biên chế theo đúng Luật dân quân tự vệ. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm "Vững mạnh, rộng khắp", có cơ cấu, quy mô hợp lý, chất lượng cao; hằng năm duy trì nền nếp việc huấn luyện, diễn tập và tham gia các cuộc hội thi, hội thao do địa phương và cấp trên tổ chức; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc làm tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở; góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy vai trò phối hợp của lực lượng dân quân tự vệ với các lực lượng khác trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn,… được quy định tại Nghị định 133/2015/NĐ-CP quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ; thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo số lượng, chất lượng và đạt 100% chỉ tiêu được giao.

4. Thi đua thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy rừng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tích cực phối hợp với các lực lượng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, bảo vệ môi trường, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác theo quy định của pháp luật. Phối hợp với lực lượng kiểm lâm, tuyên truyền cho nhân dân địa phương các quy định của nhà nước về quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện về công tác bảo vệ, phòng, chống cháy rừng; tích cực nắm và trao đổi thông tin với lực lượng kiểm lâm và các lực lượng có liên quan; tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát về bảo vệ rừng; diễn tập phòng, chống cháy rừng; tham gia chữa cháy rừng khi xảy ra cháy rừng; tham gia truy quét những tổ chức, cá nhân phá rừng; tham gia cưỡng chế việc thi hành quyết định xử phạt hành chính và thu hồi diện tích rừng bị chặt phá trái phép. Tham gia cùng các lực lượng trên địa bàn trong việc tuyên truyền vận động người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng như các biện pháp ngăn chặn tình trạng đánh bắt có tính hủy diệt về nguồn lợi thủy sản (trên biển, sông suối).

Điều 5. Tổ chức phong trào thi đua

Hằng năm, căn cứ vào chủ đề công tác năm và yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương để xây dựng nội dung phát động phong trào thi đua. Tổng kết, đánh giá và khen thưởng phong trào thi đua cùng với hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương hằng năm của địa phương, đơn vị.

Điều 6. Tiêu chuẩn khen thưởng

1. Cờ thi đua của UBND tỉnh xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng; đạt và vượt mức các chỉ tiêu thi đua, các chương trình được giao.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động;

- Tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh; nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; không có đơn thư tồn đọng, kéo dài.

- Đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" hoặc danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc".

- Số lượng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng hàng năm cho các tập thể xuất sắc phong trào thi đua "Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao" trong lực lượng dân quân tự vệ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: 02 Cờ;

Căn cứ chỉ tiêu Cờ thi đua được phân bổ: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tổ chức xét chọn đơn vị xuất sắc nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ theo quy định.

2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Tập thể.

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua, các chương trình, kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

- Hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất, kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động.

- Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hành tiết kiệm, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; không có đơn thư tồn đọng, kéo dài.

- Có 02 lần liên tục đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" hoặc "Đơn vị quyết thắng" (tính cả năm đề nghị khen thưởng).

b) Cá nhân.

- Có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng quân sự địa phương; có tác dụng nêu gương trong phạm vi toàn tỉnh.

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

- Có 02 lần liên tục đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" hoặc 02 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng).

- Cá nhân được khen thưởng là người đứng đầu, chỉ huy đơn vị thì thành tích tập thể phải đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" hoặc "Đơn vị quyết thắng" trở lên.

* Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được phân bổ như sau:

- Đối với tập thể: Số lượng đề nghị không quá 20% tổng số các đơn vị (ban CHQS Công ty, Tiểu đoàn, Đại đội).

- Đối với cá nhân: hằng năm, lựa chọn không quá 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

Điều 7. Quy trình, thủ tục đề nghị khen thưởng

1. Quy trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

Việc tổ chức bình xét, lấy phiếu suy tôn tiến hành từ cơ sở (các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp) và gửi hồ sơ về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét khen thưởng.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức phát động, thực hiện các phong trào thi đua, xét khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong số những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao" đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

2. Hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Biên bản xét duyệt của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trình khen thưởng.

- Báo cáo thành tích có xác nhận, chữ ký đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp, có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của cấp trình khen.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

3. Căn cứ quy định của tỉnh và tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, quy trình, thủ tục đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các doanh nghiệp khen thưởng: do các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp,... quy định cụ thể.

Điều 8. Thẩm quyền khen thưởng

1. Cấp huyện.

- Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện phối hợp với Phòng Nội vụ cấp huyện xét, đề nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp khen thưởng cho các đơn vị dân quân tự vệ, cá nhân trên địa bàn có thành tích trong phong trào thi đua.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen theo thẩm quyền.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các đơn vị tổ chức, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng Cờ, bằng khen (Qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

2. Cấp tỉnh:

Ủy ban nhân dân tỉnh xét, tặng Cờ, bằng khen cho các tập thể, cá nhân được xét chọn từ đề nghị của các địa phương, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Điều 9. Thời gian tổng kết

Mốc thời gian xét duyệt khen thưởng hàng năm của phong trào thi đua "Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao" trong lực lượng dân quân tự vệ tính từ ngày 15 tháng 11 năm trước đến ngày 15 tháng 11 năm sau.

- Thời gian tổng kết: Tổ chức vào Quý I năm liền kề.

Điều 10. kinh phí khen thưởng

Thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm thực hiện

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực phong trào thi đua "Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao"; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các ngành liên quan tổ chức phát động, thực hiện phong trào thi đua, xét đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, thẩm định hồ sơ, xét chọn, tổng hợp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng Cờ thi đua, bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện quy định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Cơ quan Thường trực Phong trào thi đua để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4439/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4439/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực13/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4439/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4439/QĐ-UBND 2017 khen thưởng Sản xuất giỏi chiến đấu cao dân quân Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4439/QĐ-UBND 2017 khen thưởng Sản xuất giỏi chiến đấu cao dân quân Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4439/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Đức Long
        Ngày ban hành13/11/2017
        Ngày hiệu lực13/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4439/QĐ-UBND 2017 khen thưởng Sản xuất giỏi chiến đấu cao dân quân Quảng Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4439/QĐ-UBND 2017 khen thưởng Sản xuất giỏi chiến đấu cao dân quân Quảng Ninh

         • 13/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực