Quyết định 444/QĐ-BGDĐT

Quyết định 444/QĐ-BGDĐT năm 2017 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 444/QĐ-BGDĐT 2017 phân công nhiệm vụ Bộ trưởng Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-TTg ngày 30/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nghỉ hưu;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1. Bộ trưởng là thành viên Chính phủ và là người đứng đu Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng theo các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Thứ trưởng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Bộ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về các quyết định của mình. Các Thứ trưởng thường xuyên báo cáo Bộ trưng tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Bộ trưởng về những vấn đề quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm trước khi quyết định.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Thứ trưởng phối hợp, trao đổi và hỗ trợ nhau, đảm bảo mọi hoạt động của Bộ được thực hiện hiệu quả, đúng kế hoạch. Trường hợp không thống nhất được ý kiến giữa các Thứ trưởng khi xử lý công việc liên quan đến nhiều Thứ trưởng thì Thứ trưởng chủ trì giải quyết công việc báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định.

4. Bộ trưởng tham gia giải quyết công việc thuộc trách nhiệm của Thứ trưởng khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết.

5. Bộ trưởng và các Thứ trưởng duy trì các cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ định kỳ hoặc đột xuất để phối hợp xử lý công việc.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; tổ chức cán bộ và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch - Tài chính ngành; truyền thông giáo dục; đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; đào tạo và phát triển ngành sư phạm.

c) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Học viện Quản lý giáo dục; Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Trực tiếp phụ trách các địa bàn: Các thành phố trực thuộc Trung ương.

đ) Trực tiếp phụ trách các Dự án, Đề án, Chương trình: Dự án Giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất giai đoạn 2; Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2; Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông; Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020; Chương trình Phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm; Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2; Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

e) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2014-2019; Phó Trưởng ban chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học; Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, quân khu; Ủy viên thường trực Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; Ủy viên Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo; Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công và các nhiệm vụ khác theo phân công của Đảng, Nhà nước.

g) Là chủ tài khoản số 1 của Bộ.

h) Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

2. Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng

a) Phụ trách các lĩnh vực: Cơ sở vật chất và thiết bị trường học; xã hội hóa giáo dục; cổ phần hóa doanh nghiệp; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến pháp luật; báo chí, xuất bản; thanh tra; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu; đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan Bộ; công tác Đảng và Đoàn thanh niên; dân quân tự vệ của cơ quan Bộ.

b) Phụ trách các đơn vị: Văn phòng; Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ; Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Cục Công nghệ thông tin; Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Tạp chí Giáo dục; Báo Giáo dục và Thời đại; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Viện Nghiên cứu thiết kế trường học.

c) Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

d) Phụ trách các Đề án, Chương trình, Dự án, Hội: Đề án Kiên cố hóa trường lớp học; Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ.

đ) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Hội, Hiệp hội: Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính; Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi; Ban Chỉ đạo điều hành giá; Ban Chỉ đạo 896; Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế trung ương năm 2017; Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương; Thành viên Hội đồng chỉ đạo biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng văn bằng, chứng chỉ của Bộ; Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

e) Là chủ tài khoản số 2 của Bộ.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

3. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa

a) Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục trung học; giáo dục thường xuyên; phân luồng và hướng nghiệp học sinh; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; giáo dục dân tộc; thi đua - khen thưởng; công tác học sinh, sinh viên; công tác dân số, gia đình và trẻ em; công tác phụ nữ của ngành; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác công đoàn cơ quan Bộ.

b) Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Giáo dục thường xuyên; Vụ Giáo dục dân tộc; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Vụ Công tác học sinh, sinh viên.

c) Phụ trách các địa bàn: Các tnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

d) Phụ trách các Đề án, Dự án: Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”; Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”; Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Đề án Phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; Đề án Phát triển các trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020; Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020; Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020; Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non; Dự án “Giáo dục trẻ điếc cấp tiểu học”; Dự án trẻ em UNICEF - UNESCO Việt Nam.

đ) Tham gia các Ban chỉ đạo, Ủy ban quốc gia, Ban, Hội: Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy ban Quốc gia Phòng Chống tội phạm; Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam; Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Ủy ban quốc gia vì sự phát triển bn vững; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu giáo chức Việt Nam; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam; Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam; Hội Thể thao học sinh Việt Nam.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

4. Thứ trưởng Bùi Văn Ga

a) Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học; giáo dục quốc phòng; khoa học, công nghệ và môi trường; hợp tác quốc tế và đào tạo với nước ngoài; khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

b) Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Giáo dục Quốc phòng; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trưng; Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Khảo thí và Kim định chất lượng giáo dục; Cục Đào tạo với nước ngoài; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam; Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực.

c) Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ.

d) Phụ trách các Đề án, Dự án, Chương trình: Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911); Đề án Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020 (Đề án 599); Đề án Đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Đề án Nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt - Lào; Đề án Dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài; Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức; Dự án Đào tạo kỹ sư chất lượng cao; Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020.

đ) Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng quốc gia, Hiệp hội: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia; Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam; Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật.

e) Là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2754/QĐ-BGDĐT ngày 10/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế, để bảo đảm yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh phân công nhiệm vụ của các Thứ trưởng cho phù hợp.

3. Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Tr
ung ương (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg CP (để b/c);
- Ban Tổ chức Trung ương (để b/c);
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- VPTW Đ
ng, VPQH, VPCTN;
- VPCP; Website Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ,cơ quan thuộc CP;
- Mặt trận T
quốc Việt Nam, các đoàn thể ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
;
- HĐ Quốc gia giáo dục và PTNL, HĐCDGSNN;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Hội CGCVN
; Hội Khuyến học VN; Hội CCBCQ Bộ; Hội Thể thao ĐHCNVN; Hội Thể thao HSVN; Hiệp hội Thiết bị GDVN; Hiệp hội các trường ĐH, CĐVN; Hiệp hội các trường CĐCĐ VN; Hiệp hội các trường CĐ, TC KT-KT;
- Website của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phùng Xuân Nhạ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 444/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu444/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2017
Ngày hiệu lực15/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2017
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 444/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 444/QĐ-BGDĐT 2017 phân công nhiệm vụ Bộ trưởng Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 444/QĐ-BGDĐT 2017 phân công nhiệm vụ Bộ trưởng Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu444/QĐ-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýPhùng Xuân Nhạ
       Ngày ban hành15/02/2017
       Ngày hiệu lực15/02/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2017
       Cập nhật11 tháng trước
       (07/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 444/QĐ-BGDĐT 2017 phân công nhiệm vụ Bộ trưởng Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 444/QĐ-BGDĐT 2017 phân công nhiệm vụ Bộ trưởng Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo

          • 15/02/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/02/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực