Quyết định 444-QĐ

Quyết định 444-QĐ năm 1975 về Quy chế tuyển sinh lớp 8 phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành.

Nội dung toàn văn Quyết định 444-QĐ Quy chế tuyển sinh lớp 8 phổ thông


BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 444-QĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 1975 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH LỚP 8 PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Căn cứ vào Nghị định số 19-CP ngày 29-01-1966 và Nghị định số 06-CP ngày 07-01-1971 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Giáo dục;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ giáo dục phổ thông cấp III, Bộ giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Ban hành Quy chế tuyển sinh lớp 8 kèm theo quyết định này.

Điều 2.-  Các ông chủ tịch Ủy ban hành chính  khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chánh Văn phòng Bộ giáo dục , Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông cấp III, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông cấp I – II, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Giám đốc Sở Giáo dục và Trưởng Ty giáo dục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hồ Trúc

 

 

 

QUY CHẾ

TUYỂN SINH LỚP 8 PHỔ THÔNG

(ban hành kèm theo quyết định số 444-QĐ ngày 09-07-1975 của Bộ giáo dục).

Chương I:

ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Điều 1.- a) Những học sinh đã trúng tuyển kỳ thi hết cấp II phổ thông, ở độ tuổi từ 14 tuổi đến 16 tuổi (tính đến ngày 31 tháng 12 năm dự thi) đều có thể dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 8 phổ thông 10 năm hàng năm (kể cả lớp 8 trường cấp III vừa học, vừa lao động);

b) Học sinh gái, Việt kiều sinh ở nước ngoài mới về nước, ngoại kiều  học tiếng Việt được gia hạn một tuổi;

Học sinh dân tộc ít người được gia hạn hai tuổi;

Học sinh vào lớp 8 trường cấp III vừa học, vừa lao động được gia hạn một tuổi.

Điều 2.- Thí sinh phải nộp cho trường cấp III những hồ sơ sau đây 15 ngày trước ngày thi:

1.Đơn xin dự thi (nếu học sinh nào có nguyện vọng xin vào học trường cấp III vừa học, vừa lao động cần ghi rõ).

2. Học bạ chính,

3. Một bản sao giấy khai sinh

4. Giấy chứng nhận trúng tuyển kỳ thi hết cấp II phổ thông,

5. Giấy chứng nhận thuộc diện được miễn thi, chiếu cố...(nếu có)

Điều 3.- Khi đến dự thi, học sinh phải mang theo giấy tờ sau đây để xuất trình với Hội đồng coi thi:

1. Thẻ học sinh (đối với học sinh đang học)

2. Giấy căn cước hoặc giấy chứng nhận của Ủy ban hành chính xã, khu phố (đối với học sinh đã nghỉ học từ một năm trở lên).

Chương II:

CHƯƠNG TRÌNH THI, MÔN THI, ĐỀ THI, THỜI GIAN THI

Điều 4. – Chương trình thi là chương trình cấp II phổ thông hiện hành.

Điều 5.- a) Môn thi : thi viết hai môn:

 - Làm văn,

 - Toán.

Mỗi môn thi trong thời gian 150 phút, không kể thời gian chép đề.

b) Đề thi:

- Đối với các tỉnh thuộc khu tự trị Việt Bắc và Tây Bắc,đề thi do Sở Giáo dục ra thống nhất cho các Hội đồng thi của các tỉnh trong khu;

- Đối với các thành phố trực thuộc trung ương và các tỉnh còn lại, đề thi do Sở, Ty giáo dục ra thống nhất cho các Hội đồng thi thuộc tỉnh, thành phố.

c)Thời gian thi:

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 8 sẽ tổ chức vào tháng 8 hàng năm.

Các Ty, Sở Giáo dục sẽ ấn định ngày thi thống nhất cho địa phương mình.

Sở Giáo dục Việt Bắc và Tây Bắc sẽ ấn định ngày thi thống nhất cho các tỉnh trong khu.

Chương III:

DIỆN HỌC SINH ĐƯỢC MIỄN THI, CHIẾU CỐ KHI XÉT TUYỂN

Điều 6.- Những học sinh có giấy tờ hợp lệ chứng nhận có một trong những tiêu chuẩn sau đây sẽ được vào thẳng lớp 8 không phải qua kỳ thi kiểm tra văn hoá:

a) Học sinh đã trúng tuyển kỳ thi hết cấp II phổ thông được Sở, Ty Giáo dục đề nghị Bộ cấp bằng khen và nhận phần thưởng Bác Hồ;

b) Học sinh được xếp loại cả năm : học tập loại giỏi, hạnh kiểm – lao động- thể dục vệ sinh loại khá trở lên, kỳ thi hết cấp II trúng tuyển vào loại trung bình  trở lên;

c)Học sinh được Sở, Ty Giáo dục cử vào đội tuyển chính thức và dự bị tham dự kỳ thi chung khảo học sinh giỏi văn – toán lớp 7 miền Bắc theo tiêu chuẩn và số lượng Bộ quy định, đã trúng tuyển kỳ thi hết cấp II.

d) Học sinh được xếp loại cả năm về bốn mặt: học tập, hạnh kiểm, lao động, thể dục vệ sinh từ loại khá trở lên, kỳ thi hết cấp II trúng tuyển vào loại khá;

Nếu số lượng học sinh đã được miễn thi thuộc loại này chiếm quá tỉ lệ từ (1/3) tổng số học sinh dự thi, thì không áp dụng điểm 6d này mà lấy số học sinh được xếp loại khá cả năm về bốn mặt và trúng tuyển vào loại giỏi trong kỳ thi hết cấp II.

đ) Học sinh đã trúng tuyển kỳ thi hết cấp II phổ thông bản thân là người dân tộc ít người, xin học ở trường cấp III miền xuôi (do hoàn cảnh phải đi theo bố mẹ công tác) hoặc xin học ở trường cấp III vùng cao, vùng hải đảo của tỉnh mà số lượng học sinh thuộc diện này chỉ chiếm (1/3) tỷ lệ học sinh nộp đơn dự thi vào lớp 8 của địa phương;

e) Học sinh được cơ quan trung ương cử đi dự hội nghị quốc tế, trại hè thanh thiếu niên quốc tế trong thời gian thi vào lớp 8 của địa phương đã trúng tuyển kỳ thi hết cấp II loại trung bình trở lên, xếp loại bốn mặt giáo dục cả năm trung bình trở lên được cơ quan cấp Bộ hoặc tương đương có văn bản đề nghị Bộ giáo dục xét duyệt.

Điều 7.- Những học sinh có giấy tờ hợp lệ, chứng nhận có một trong những tiêu chuẩn sau đây sẽ được xếp vào diện chiếu cố khi xét tuyển:

a) Con liệt sĩ,

b) Con thương binh,

c) Con gia đình có cha và mẹ hiện đang công tác B, C.

d) Con gia đình có từ ba anh, chị em ruột trở lên là quân nhân tại ngũ.

đ) Con gia đình bị tai nạn trong chiến tranh chống Mỹ hiện nay mồ côi bố hoặc mẹ.

Những học sinh này được cộng thêm 1 điểm vào tổng số điểm của hai bài thi.

Điều 8.- Ưu tiên tuyển vào lớp 8 trường cấp III vừa học, vừa lao động những học sinh có đủ tiêu chuẩn văn hoá, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lớn tuổi, tự nguyện xin vào học trường vừa học, vừa lao động.

Chương IV:

ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

Điều 9.- Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch phát triển được Bộ giáo dục duyệt y, căn cứ vào số trường, lớp được Bộ cho phép mở, Sở, Ty Giáo dục sẽ quy định điểm chuẩn trúng tuyển học sinh lớp 8 cho địa phương mình.

- Điểm chuẩn này là tổng số điểm hai bài thi văn, toán (không có bài thi điểm không). Nói chung điểm chuẩn này không được thấp quá 6 điểm; riêng đối với các trường thuộc 12 tỉnh miền núi và các trường miền núi thuộc các tỉnh khác, điểm chuẩn này không được thấp quá dưới 5 điểm.

Điều 10.- Sau khi kết quả kỳ thi được xét duyệt, những học sinh sau đây sẽ được công nhận chính thức vào học lớp 8:

a) Những học sinh thuộc diện miễn kiểm tra văn hoá quy định ở điều 6.

b) Những học sinh dự thi đủ hai môn văn, toán, có tổng số điểm bài thi nằm trong tiêu chuẩn điểm trúng tuyển vào lớp 8 mà khu - sở - ty đã quy định.

Điều 11.- Kết quả kỳ thi được công bố điểm công khai cho tất cả thí sinh biết.

Chương V:

TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 8 PHỔ THÔNG

 Điều 12.- Hàng năm, Bộ giáo dục phụ trách;

a) Ra các chỉ thị, hướng dẫn cần thiết về kỳ thi;

b) Kiểm tra công việc của các Hội đồng coi thi, chấm thi, tuyển sinh, công việc  tổ chức và chỉ đạo toàn bộ kỳ thi của các Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố và các Sở, Ty giáo dục.

Điều 13.- Ủy ban hành chính tỉnh, khu, thành phố và Sở, Ty giáo dục có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 8 phổ thông của địa phương (từ khâu chuẩn bị thi đến khâu coi thi - chấm thi - xét duyệt kết quả trúng tuyển, khen thưởng và kỷ luật v.v...) theo đúng những điều đã quy định trong quy chế  thi tốt nghiệp phổ thông của Bộ giáo dục ban hành ; đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Bộ về toàn bộ công tác tuyển sinh lớp 8 của địa phương.

Điều 14.- Sở, Ty giáo dục phải thành lập các tổ chức sau đây để giúp Sở, Ty chỉ đạo kỳ thi:

a) Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 8 phổ thông,

b) Ban kiểm tra,

c) Hội đồng xét duyệt kết quả.

Điều 15.- Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực tiếp ra quyết định hoặc uỷ quyền cho Sở, Ty giáo dục ra quyết định thành lập Hội đồng coi thi, chấm thi gồm các thành phần như sau:

- Chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng coi thi - chấm thi

- Các thư ký Hội đồng coi thi -  chấm thi,

- Giáo viên coi thi - chấm thi.

Điều 16.- a) Mỗi trường cấp III tổ chức một Hội đồng coi thi.

b) Từ 3 đến 4 Hội đồng coi thi -hoặc từ 3000 đến 4000 học sinh dự thi – tổ chức thành một Hội đồng chấm thi.

c) Toàn tỉnh, thành phố thành lập một Hội đồng xét duyệt kết quả thi và quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển cho từng trường cấp III. Sau khi xét duyệt Sở, Ty giáo dục báo cáo về Bộ kết quả tuyển sinh vào lớp 8 của địa phương để Bộ xét duyệt.

Điều 17.- a) Cán bộ, giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện quy chế này sẽ được khen thưởng.

b) Cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm quy chế có những hành động gian lận trong kỳ thi sẽ bị thi hành kỷ luật.

Mức độ, hình thức khen thưởng và kỷ luật áp dụng trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông nói chung, sẽ được áp dụng trong kỳ thi  tuyển sinh vào lớp 8 phổ thông này.

Chương VI:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18.- Bản quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 19.- Ông Vụ trưởng Vụ giáo dục phổ thông cấp III có trách nhiệm hướng dẫn thi hành quy chế này.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 444-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu444-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 18
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 444-QĐ Quy chế tuyển sinh lớp 8 phổ thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 444-QĐ Quy chế tuyển sinh lớp 8 phổ thông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu444-QĐ
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục
       Người kýHồ Trúc
       Ngày ban hành...
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báoSố 18
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 444-QĐ Quy chế tuyển sinh lớp 8 phổ thông

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 444-QĐ Quy chế tuyển sinh lớp 8 phổ thông