Quyết định 444/QĐ-UBND

Quyết định 444/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Hải An do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 444/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Hải An Hải Phòng 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 QUẬN HẢI AN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thành phố Hải Phòng đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2011-2015; Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố vviệc thông qua danh mục các dự án, công trình có sdụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất; mức vn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bi thường, giải phóng mặt bng trên địa bàn thành phố năm 2017;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 86/TTr-STN&MT ngày 17/02/2017; đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Hải An tại Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 16/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Hải An với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng số 112 dự án/926,74 ha đất, mặt nước ven bin quy hoạch thực hiện dự án (có 02 dự án diện tích thu hồi ngoài địa giới hành chính quận Hải An), cụ thể:

a) Trong địa giới hành chính: Gồm 110 dự án/728,04 ha đất.

- Kế hoạch sdụng đất (Biểu số 01).

- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (Biểu số 02).

- Kế hoạch thu hồi các loại đất (Biểu số 03).

- Kế hoạch đưa đất chưa sdụng vào sử dụng (Biểu số 04).

- Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2017 (Biểu số 05).

b) Ngoài địa giới hành chính:

Diện tích mặt nước ven bin được đưa vào sử dụng: 198,70 ha của 02 dự án.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận Hải An có trách nhiệm:

a) Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp được giao đất, cho thuê đất nhưng không sdụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng sai mục đích; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đã cam kết trong dự án.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân quận Hải An tổ chức thực hiện Quyết định này;

b) Căn cứ quy định tại Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kiểm tra, rà soát những dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện; loại bỏ ra khỏi danh mục những dự án, công trình không đủ điều kiện, đảm bảo việc thu hi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyn mục đích sdụng đất đúng quy định của pháp luật;

c) Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu thm định, trình duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Hải An.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch;
- Các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CVP, PVP B.B.S;
- Phòng: NNTNMT
, XDGTCT;
- CV: ĐC3, ĐC1, QH, XD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Sơn

 

BIỂU 01

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 QUẬN HẢI AN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Kèm theo Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Đông Hải 1

Phường Đông Hải 2

Phường Đằng Lâm

Phường Thành Tô

Phường Đằng Hải

Phường Nam Hải

Phường Cát Bi

Phường Tràng Cát

 

Tng diện tích tự nhiên

 

10.371,75

992,51

5.169,01

212,50

327,25

311,99

504,38

71,10

2.783,01

1

Đt nông nghiệp

NNP

975,88

29,33

70,08

11,09

6,11

2,25

98,44

-

758,58

1.1

Đất trồng lúa

LUA

310,58

1,84

8,62

7,98

1,34

-

55,37

-

235,43

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

296,24

1,84

8,62

7,98

1,34

-

41,031

-

235,43

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK

4,22

0,06

-

-

3,27

0,89

-

-

-

1.3

Đt trng cây lâu năm

CLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất rng phòng h

RPH

64,38

21,47

7,97

-

-

-

-

-

34,94

1.5

Đt rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đt rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

596,70

5,96

53,49

3,11

1,50

1,36

43,07

-

488,21

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghip khác

NKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6.653,52

963,18

3.086,39

199,42

321,10

299,58

351,63

70,70

1.361,52

2.1

Đất quốc phòng

CQP

743,70

3,22

248,06

1,09

197,92

7,83

38,29

0,34

246,95

2.2

Đt an ninh

CAN

2,42

-

0,19

0,35

-

0,97

0,09

0,61

0,21

2.3

Đt khu công nghiệp

SKK

1.119,80

-

1.119,80

-

-

-

-

-

-

2.4

Đt khu chế xut

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

768,96

556,61

206,77

3,00

-

0,30

2,21

-

0,07

2.7

Đt cơ sở sn xuất phi nông nghip

SKC

146,98

1,40

91,47

-

1,87

1,02

49,19

2,03

-

2.8

Đất sử dụng cho hot động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cp xã

DHT

1.222,07

110,23

445,72

39,20

51,00

72,76

136,55

29,46

337,15

2.10

Đất danh lam thng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đt có di tích lch sử văn hóa

DDT

3,13

0,44

-

-

-

1,06

1,21

-

0,42

2.12

Đt bãi thi, xử lý chất thải

DRA

84.13

-

26,99

-

-

0,01

-

-

57,13

2.13

Đất tại nông thôn

ONT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

1.010,99

87,15

82,52

147,64

65,25

203,55

101,20

31,92

291,76

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

12,25

1,50

0,32

1,60

0,30

7,53

0,25

0,58

0,17

2.16

Đt xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

4,08

2,34

0,70

0,38

-

0,50

-

0,16

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

7,68

1,27

0,58

1,93

-

0,83

1,99

-

1,08

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

29,61

2,88

4,73

3,20

-

3,05

9,54

-

6,21

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.21

Đt sinh hoạt cng đồng

DSH

2,34

0,36

0,37

0,38

0,01

0,16

0,09

0,01

1,06

2.22

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

-

-

-

-

-

-

-

-

.

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

3,59

1,10

0,16

0,75

-

0,01

0,66

-

0,91

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

842,26

177,75

525,58

-

3,11

-

8,90

5,59

121,33

2.25

Đất có mt nước chuyên dùng

MNC

647,89

16,93

332,43

-

-

-

1,46

-

297,07

2.26

Đất phi nông nghip khác

PNK

1,64

-

-

-

1,64

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dng

CSD

2.742,35

-

2.012,54

1,99

0,04

10,16

54,31

0,40

662,91

4

Đất khu công nghệ cao

KCN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Đt khu kinh tế

KKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Đất đô th

KDT

10.371,75

992,51

5.169,01

212,50

327,25

311,99

504,38

71,10

2.783,01

 

BIỂU 02

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 QUẬN HẢI AN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Kèm theo Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TT

CH TIÊU

Tổng din tích

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Đông Hải 1

Phường Đông Hải 2

Phường Đằng Lâm

Phường Thành Tô

Phường Đằng Hải

Phường Nam Hải

Phường Cát Bi

Phường Tràng Cát

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

409,42

124,41

30,48

1,29

6,07

20,67

63,82

-

162,68

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

145,72

1,62

11,98

0,69

2,55

-

23,57

-

105,31

 

Trong đó: Đt chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

135,19

1,62

11,98

0,69

2,55

-

13,04

-

105,31

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

29,98

9,31

-

-

-

20,67

-

 -

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

0,11

-

-

-

-

-

-

-

0,11

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đt rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

-

-.

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sn

NTS/PNN

233,61

113,48

18,50

0,60

3,52

-

40,25

-

57,26

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đt nông nghiệp khác

NKH/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Chuyn đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Đất trồng lúa chuyn sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

-

-

-

-

-

-

-

-

.

2.2

Đất trồng lúa chuyn sang đất trồng rừng

LUA/LNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RPH/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất rng đặc dụng chuyn sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đt làm muối và đất nông nghiệp khác

RDD/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RSX/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

3

Đt phi nông nghiệp không phải đất ở chuyn sang đất

PKO/OCT

35,57

-

0,30

0,40

13,47

1,37

0,59

0,34

19,10

 

BIỂU 03

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2017 QUẬN HẢI AN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Kèm theo Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Đông Hải 1

Phường Đông Hải 2

Phường Đằng Lâm

Phường Thành Tô

Phường Đằng Hải

Phường Nam Hải

Phường Cát Bi

Phường Tràng Cát

1

Đt nông nghiệp

NNP

409,42

124,41

30,48

1,29

6,07

20,67

63,82

-

162,68

1.1

Đất trồng lúa

LUA

145,72

1,62

11,98

0,69

2,55

-

23,57

-

105,31

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

135,19

1,62

11,98

0,69

2,55

-

13,04

-

105,31

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK

29,98,

9,31

-

-

-

20,67

-

-

-

1.3

Đt trng cây lâu năm

CLN

0,11

-

-

-

-

-

-

-

0,11

1.4

Đất rng phòng h

RPH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đt rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đt rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

233,61

113,48

18,50

0,60

3,52

-

40,25

-

57,26

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghip khác

NKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

197,34

13,18

138,17

0,40

6,16

7,21

4,84

2,47

24,91

2.1

Đất quốc phòng

CQP

18,31

0,05

5,26

-

5,50

1,00

2,00

-

4,50

2.2

Đt an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đt khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đt khu chế xut

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

2,63

-

2,14

-

-

0,49

-

-

-

2.7

Đt cơ sở sn xuất phi nông nghip

SKC

4,86

-

2,97

-

0,10

0,80

-

0,99

-

2.8

Đất sử dụng cho hot động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cp xã

DHT

26,41

0,72

2,41

0,40

0,52

2,01

1,76

1,22

17,37

2.10

Đất danh lam thng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đt có di tích lch sử văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đt bãi thi, xử lý chất thải

DRA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất tại nông thôn

ONT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

23,90

11,11

8,89

-

0,04

2,69

1,08

0,05

0,04

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.16

Đt xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

0,34

-

0,34

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

3,43

-

0,43

-

-

-

-

-

3,00

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.21

Đt sinh hoạt cng đồng

DSH

0,04

-

-

-

-

0,04

-

-

-

2.22

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

-

-

-

-

-

-

-

-

.

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,18

-

-

-

-

0,18

-

-

-

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

6,39

1,30

5,09

-

-

-

-

-

-

2.25

Đất có mt nước chuyên dùng

MNC

110,85

-

110,64

-

-

-

-

0,21

-

2.26

Đất phi nông nghip khác

PNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

BIỂU 04

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2017 QUẬN HẢI AN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Kèm theo Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Đông Hải 1

Phường Đông Hải 2

Phường Đằng Lâm

Phường Thành Tô

Phường Đằng Hải

Phường Nam Hải

Phường Cát Bi

Phường Tràng Cát

1

Đt nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Đt trng cây lâu năm

CLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất rng phòng h

RPH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đt rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đt rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghip khác

NKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

18,47

-

15,39

-

-

1,11

1,97

-

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đt an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đt khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đt khu chế xut

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

1,80

-

0,80

-

-

-

1,00

-

-

2.7

Đt cơ sở sn xuất phi nông nghip

SKC

12,50

-

12,50

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hot động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cp xã

DHT

1,44

-

1,39

-

-

-

0,05

-

-

2.10

Đất danh lam thng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đt có di tích lch sử văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đt bãi thi, xử lý chất thải

DRA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất tại nông thôn

ONT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

2,03

-

-

-

-

1,11

0,92

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.16

Đt xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,70

-

0,70

-

-

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.21

Đt sinh hoạt cng đồng

DSH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.22

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.25

Đất có mt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghip khác

PNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

BIỂU 05

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2017 QUẬN HẢI AN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Kèm theo Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Loại đt quy hoạch

Diện tích quy hoạch dự án (ha)

Diện tích hiện trạng dán (ha)

Diện tích tăng thêm cần thu

Địa đim

Vị trí trên bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Căn cứ pháp lý

 

TNG

 

 

926,74

286,35

640,39

 

 

 

A

D ÁN TRÌNH MỚI

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án xây dựng, mở rộng chùa Hoa Linh

Chùa Hoa Linh

TON

0,05

 

0,05

Đông Hi 1

- Tờ Bản đồ số 3-2.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất của Cục Qun khí-Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng tại phường Đông Hải 1, quận Hi An do không còn nhu cu sử dụng.

2

Dự án khai thác Quđất hai bên trục đường Giao thông đô thị

TTPTQĐ thành phố

ODT

2,40

 

2,40

Thành Tô
ằng Hải

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày  13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

3

Tuyến đường vào trước cửa UBND phường Thành Tô, quận Hải An

UBND quận Hải An

DGT

0,35

 

0,35

Thành Tô

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sdụng đất.

- Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

4

Tuyến đường vào trường tiểu học Cát Bi

UBND qun Hải An

DGT

0,36

 

0,36

Thành Tô

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

5

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho Khu kinh tế Đình - Cát Hải

Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen)

TMD

4,00

 

4,00

Đông Hải 2

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Công văn s2013/UBND-GT2 ngày 06/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hi.

6

Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Đng Hải

UBND quận Hải An

TSC

0,47

 

0,47

Đằng Hải

- Tờ bản đồ số 8

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất

- Nghị quyết s149/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Quyết định s2826/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết t l1/500 khu đất xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Đng Hi, quận Hải An.

7

Khu đất b trí tái định cư, giải phóng mt bng lô đất C3, C7 thuộc Trung tâm Hành chính quận Hi An

UBND quận Hải An

ODT

0,05

 

0,05

Đng Hải

- Thửa 583 tờ Bản đsố 7, phường Đằng Hải. Vị trí cụ thtrên Bản đồ Kế hoch sử dụng đất.

- Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Quyết định số 2064/QĐ-UB ngày 06/9/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho UBND quận Hải An về đề thực hiện dự án đu tư san lấp mặt bng khu Trung tâm hành chính quận Hải An.

ODT

0,12

 

0,12

- Các tha: 211, 212,  260,  269 tờ Bản đồ số 5, phường Đằng Hải.

Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dng đất

8

Đấu giá QSDĐ nông nghiệp xen kkhu dân cư phù hp quy hoạch đất   to vốn xây dựng cơ sở hạ tầng

UBND quận Hải An

ODT

0,30

 

0,30

Nam Hải

- Thửa 39, 74, 75 tờ bản đồ số 15: 0,3 ha.

- Vị trí cụ thể trên Bản đ Kế hoạch sử dụng đất.

- Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Đu giá theo Kế hoạch số 5069/KH-UBND ngày 10/8/2012 của y ban nhân dân thành ph

ODT

0,30

 

0,30

- Các thửa: 386, 387, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 tờ bản đồ số 08: 0,3 ha.

- Vị trí cụ thể trên Bn đồ Kế hoạch sdụng đất.

ODT

0,08

 

0,08

Đằng Lâm

- Thửa đất s 111+112, tờ 25+26.

- Vị trí cụ thể trên Bản đ Kế hoạch sử dụng đất.

ODT

0,30

 

0,30

Tràng Cát

- Gồm các thửa: 66, 67, 74, 75, 76, 77, 78, 79 tờ bản đồ số 16.

- Vị trí cụ thể trên Bn đồ Kế hoạch sdụng đất

ODT

0,30

 

0,30

- Gồm các thửa: 80, 82, 83, 84, 132, 133, 164, 135 tờ bản đồ số 16.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất

ODT

0,20

 

0,20

- Gồm các thửa: 136, 137, 138, 141, 142, 143 tờ bản đồ số 16.

- Vtrí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

ODT

0,35

 

0,35

Thành Tô

- Gồm các thửa: 13 tờ 54; thửa 1 tờ 62

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

ODT

0,30

 

0,30

Nam Hải

Các thửa: 262, 263, 264, 265, 266, 273, 274, 275, 276, 277, 278 tbản đồ s8, phường Nam Hải.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

ODT

0,30

 

0,30

Nam Hải

Các thửa: 267, 268, 269, 270, 271, 272, 388 tbản đồ số 8, phường Nam Hải.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

ODT

0,30

 

0,30

Nam Hải

Các thửa: 389, 390, 391 tờ bản đồ s8, phường Nam Hải.

- Vị trí cụ thể trên Bn đồ Kế hoạch sdụng đất.

ODT

0,20

 

0,20

Nam Hải

Các thửa: 288, 289, 290, 314, 313 tờ bản đồ s9, phường Nam Hải.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

9

Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp đường 356 đoạn 2A tngã 3 Nguyễn Bnh Khiêm đến dập đình Vũ

Sở Giao thông Vận tải

DGT

4,80

3,00

1,80

Đông Hải 1

Đông Hải 2

- Vị trí cụ thtrên Bản đKế hoạch sử dụng đất

- Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 356 đoạn 2A từ Ngã 3 Nguyễn Bnh Khiêm đến đập Đình Vũ. (Km0 đến Km 2+231)

10

Phần diện tích đất được thuê của Công ty TNHH MTV Dầu khí Hi Linh sau khi kiên cố hóa đoạn đê đthực hiện dự án nâng cấp tng kho và cụm pha chế xăng dầu Hải Linh

Công ty TNHH MTV Dầu khí Hài Linh

1,93

1,93

 

1,93

Đông Hải 2

- Vị trí cụ th trên Bn đồ Kế hoạch sử dụng đất.

Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND TP về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án nâng cấp, tổng kho và cụm pha chế xăng dầu tại phường Đông Hải, quận Hải An (không bồi thường, giải phóng mặt bằng)

11

Dự án thuê đất của Công ty CP Xây dựng Thương mại Giang Nam để đầu tư xây dựng khu dịch vụ bãi chứa hàng hóa sau Cảng tại phường Đông Hải 2

Công ty CP Xây dựng thương mại Giang Nam

SKC

12,50

 

12,50

Đông Hải 2

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đt

Công văn số 2503/VP-QH ngày 28/4/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ bãi chứa hàng hóa sau cảng tại phường Đông Hải 2 (không bồi thường, giải phóng mặt bng)

12

Phn diện tích đất được thuê của Công ty Cổ phần Anh Quốc để đầu tư khu vườn ươm sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng

Công ty Cổ phần Anh Quốc

SKC

0,76

 

0,76

Đằng Hải

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chtrương đầu tư để thực hiện Dự án Khu Vườn Ươm sản xuất, nhân và lai tạo ging cây trồng

13

Dự án giao đất để mở rộng khu neo đậu tàu, thuyền và đóng quân cho Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát bin 1 tại phường Đông Hải 2, quận Hải An

BTL Cảnh sát biển

CQP

21,57

 

21,57

Đông Hải 2

- Vị trí cụ thể trên Bn đồ Kế hoạch sử dụng đất.

Công văn s7582/VPC-KTN ngày 12/9/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc giao đất mặt nước tại phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng cho Bộ Tư lệnh Vùng 1 Cảnh sát bin; Quyết định số 222/QĐ-TM ngày 01/2/2016 về việc điều chuyển cầu cảng Lữ đoàn 273 tại bán đảo Đình Vũ thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An giao cho Bộ tư lnh cnh sát biển

B

DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Dự án ĐTXD mở rộng nghĩa trang Lương Khê phục vụ di chuyển 141 ngôi mộ cát táng để giải phóng mặt bng dự án Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi

UBND quận Hải An

NTD

1,11

0,00

1,11

Tràng Cát

- Tờ Bản đồ số 07.

- Vị trí cụ thể trên Bản đKế hoạch sử dụng đất.

- Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Công văn số 2558/SXD-QLQH ngày 03/12/2015 của Sở Xây dựng về việc btrí địa điểm di chuyn 141 ngôi mộ phục vụ giải phóng mặt bằng dán đầu tư xây dựng mở rộng khu bay - Cảng Hàng Không Quốc tế Cát Bi.

15

Dự án thu hi đất đ di chuyn đường dây điện 220KV nhà máy điện Hải Phòng - Đình , 110KV Đình Vũ - Cát Bi phục vụ giải phóng mặt bằng dự án cầu Bạch Đng, đường dẫn và Nút Giao thông cuối tuyến

UBND quận Hải An

DNL

0,20

 

0,20

Đông Hải 2, Nam Hải

- Tờ Bản đồ số 4, phường Nam Hải.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Đã lập Bản Trích đo địa chính tỷ lệ 1/500.

16

Dự án nút giao khác mức đường Tân Vũ - Lạch Huyện và đường cao tc Hà Nội - Hải Phòng tại phường Tràng Cát

Ban 2 Bộ Giao thông Vận ti

DGT

11,00

 

11,00

Tràng Cát

- Tờ Bản đồ 30, 35.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Bộ Giao thông Vận tải đang hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất

17

Dự án đu tư xây dựng Khu tái định cư dự án cải tạo, nâng cấp đường 356 đoạn 2A từ Ngã 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ và bổ sung tái định cư dự án mở rộng Khu bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi tại phường Tràng Cát, quận Hải An

UBND quận Hải An

ODT

6,27

 

6,27

Tràng Cát

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sdụng đất

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Thông báo thu hồi đất số 394/TB-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư dự án cải tạo, nâng cấp đường 356 đoạn 2A từ ngã 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ và bổ sung tái định cư dự án mở rộng Khu bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi tại phường Tràng Cát, quận Hải An.

18

Khu Tái định cư Lô 10 mở rộng thuộc dự án Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi

CT TNHH MTV Thương mại đầu tư và phát trin đô thị

ODT

5,40

 

5,40

Đằng Hải

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất

Quyết định s 1812/QĐ-UB ngày 14/8/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để đền bù, GPMB khu đt quy hoạch xây dựng khu tái định cư Lô 10MR

19

Dự án Đầu tư xây dựng ca hàng bán lẻ xăng dầu bên trục đường Dự án Phát trin Giao thông đô thị

Công ty Cphần Thương mại Vận tải Trung Dũng

TMD

0,25

 

0,25

Nam Hải

- Các tha 475, 480, 481, 482 tờ bản đồ số 8.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đt.

Theo Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.

20

Dự án khai thác quỹ đất hai bên đường trục GTĐT

Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc TNMT

ODT

6,00

 

6,00

Tràng Cát

- Tờ bản đồ số 11.

Theo Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng

Đông Hải 2

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

21

Xây dựng bãi đúc cu kiện bê tông phục vụ thi công Dự án hạ tầng kỹ thuật Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Công ty cổ phần Xây dựng Nam Anh

DGT

10,00

 

10,00

Đông Hải 2

Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sdụng đất.

Theo Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hi Phòng.

22

Dự án xây dựng Khu bến cá và khu neo, đậu tàu thuyền, tránh bão quận Hải An phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lch Huyện

UBND quận Hải An

DGT

3,20

 

3,20

Tràng Cát

Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

Theo Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.

23

Dự án tái định cư tuyến đường 40m và giao đất cho công dân làm nhà ở (thu hồi bổ sung do điều chỉnh quy hoạch)

UBND quận Hải An

ODT

1,30

 

1,30

Nam Hi

- Tờ s1, Tổ dân phố s 1.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

Theo Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.

24

Dự án xây dựng đường trục phía Nam khu công nghiệp Đình Vũ; xây dựng đường trục giao thông nối Khu công nghiệp Đình Vũ với khu công nghiệp Nam Đình Vũ (giai đon 2)

Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng

DGT

18,90

12,40

6,50

Đông Hải 2

- T Bn đồ s18.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

Theo Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.

25

Thuê đất ngn hạn bên tuyến đường bao Đông Nam

UBND quận Hải An

DGT

33,66

 

33,66

Thành Tô, Tràng Cát

- Các tờ Bản đồ: 11, 12, 25, 28, 29, 30, 38, 43 (phường Tràng Cát).

- Tờ Bn đồ số 1, 2 phường Thành Tô.

- Vị trí cụ thtrên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

Theo Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.

26

Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư di chuyn khu nhà ở gia đình quân nhân Sư đoàn 371 để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi

UBND quận Hải An

ODT

5,52

 

5,52

Tràng Cát

- Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, được duyệt ngày 17/3/2015.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

Theo Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đng nhân dân thành phố Hải Phòng.

27

Dự án xây dựng mở rộng cầu cảng DAP

VINACHEM DAP Đình Vũ

DGT

0,94

 

0,94

Đông Hải 2

- Tờ Bản đồ số 18.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đt.

Theo Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.

28

Dự án xây dựng tuyến đường giao thông công cộng 40m

UBND quận Hải An

DGT

4,89

0,73

4,16

Đằng Hải, Đông Hải 2, Nam Hải

- Tờ Bản đồ s01, phường Nam Hải.

- Tờ Bản đồ số 14, phường Đông Hải 2.

- Tờ Bn đồ số 3, 5, 7, phường Đăng Hải.

- Vtrí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết s30/NQ-HĐND ngày; 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Công văn số 8890/UBND-GT ngày 17/11/2014 của UBNDTP về việc thỏa thuận hướng tuyến đường giao thông công cộng 40m nối đường Lê Hồng Phong nối đường đường trục chính rộng 100m (đường Lạch Tray - Hồ Đông), Quyết định 51/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND TP về giao vốn thực hin.

29

Dự án xây dựng Khu đô thị và sân Gôn tại đảo Vũ Yên

Tập đoàn Vingroup

TMD

112,30

 

112,30

Đông Hải 1

- Vị trí đất thu hồi theo Bản Trích đo địa chính 1/1.000 lập năm 2015.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đt.

- Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với hm 870 ha nằm trên toàn bộ Đảo Vũ Yên thuộc quận Hải An và huyện Thủy Nguyên.

- Thông báo số 41/TB-UBND ngày 09/02/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hi Phòng về vic thông báo thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu vực đảo Vũ Yên theo quy hoạch chung Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải tại xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên và phường Đông Hải 1, quận Hải An.

30

Dự án xây dựng hạ tầng kthuật khu đô thị mới Ngã 5 sân bay Cát Bi và khu đa chức năng thuộc dự án Ngã 5 sân bay Cát Bi

CT TNHH MTV Thương mại đầu tư và phát triển đô thị

ODT

2,38

1,00

1,38

Đằng Lâm, Đằng Hải, Thành Tô

- Tờ Bản đồ số 7, phường Đằng Hải.

- Tờ Bản đồ số 2, phường Thành Tô.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

Công trình do Chính phủ duyệt tại Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 21/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao đất để đu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi.

31

Dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến tại phường Đông Hải 2

UBND thành phố

DGT

1,99

 

1,99

Đông Hải 2

- Tờ Bản đsố 17.

- Vị trí cụ thể trên Bn đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Công văn s1775/TTg-KTN ngày 04/11 /2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo thực hiện các dự án trên tuyến đường ni thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

- Quyết định s276/QĐ-UBND ngày 02/2/2015 của UBND thành phố về việc giao cho UBND quận Hải An làm Chủ Đu tư Dự án Cầu Bạch Đằng tại phòng Đông Hải 2.

32

Dự án khu hậu cần sau cảng tại 127ha đầm (giải quyết vụ việc khiếu nại của Hợp tác xã Nam Hải) tại phường Nam Hải

Hợp tác xã Nam Hải

SKC

37,40

 

37,40

Nam Hải

- Tờ Bản đồ số 4, 7, 10.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Công văn s5017/VPCP-KNTN ngày 19/7/2010 của Thủ Tướng Chính phủ về việc khiếu nại, kiến nghị của 1 số xã viên Hợp tác xã Nam Hải (Hải Phòng).

- Công văn s9988/UBND-ĐC1 ngày 18/12/2014 của UBND thành phố về tiến độ giải quyết vụ việc khiếu nại của Hợp tác xã Nam Hi.

33

Dự án cải tạo nâng cấp đường 356 tại phường Đông Hải 1, Đông Hải 2

Sở Giao thông vận tải

DGT

1,43

0,23

1,20

Đông Hải 1, Đông Hải 2

- Tờ Bản đồ số 8, phường Đông Hải 1.

- Tờ Bản đồ số 9, phường Đông Hải 2.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

Dự án đã được duyệt tại Quyết định 602/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về vic duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Hải An

34

Dự án xây dựng khu nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu đô thị mới ngã 5 -Sân bay Cát bi và Dự án xây dựng khu đô thị mới Lạch Tray - Hồ Đông.

CT TNHH MTV Thương mại đầu tư và phát triển đô thị

ODT

22,79

 

22,79

Tràng Cát

Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đt.

Dự án đã được duyệt tại Quyết định 602/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Hải An

35

Dự án xây dựng Khu nhà ờ xã hội cho cán bộ công nhận viên nhà máy Z189 -

CT CP Tân Cảng 189 Hải Phòng

ODT

0,06

 

0,06

Nam Hải

- Các tờ Bản đồ: số 3, s 6.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết s30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Công văn số 9714/UBND-XD ngày 11/12/2014 của UBND thành phố về việc chấp thuận đu tư dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội cho cán bộ, công nhân viên nhà máy Z189 tại phường Nam Hải, quận Hải An; Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 02/2/2015 của UBND thành phố về việc giao Ủy ban nhân dân quận Hải An làm Chủ Đầu tư Tiểu Dự án giải phóng mặt bng dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn vào nút giao cuối tuyến trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

36

Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng

DTL

89,07

 

89,07

Đông Hải 2

- Tờ Bản đồ số 18.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sdụng đất.

- Theo Nghị Quyết s 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 ca Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án ĐTXDCT tuyến đê biển Nam Đình thuộc khu kinh tế Đình - Cát Hi

37

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp

CT TNHH Bình Khánh

ODT

0,45

0,11

0,34

Cát Bi

- Tờ Bản đồ số 15.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo số 222/TB-UBND ngày 06/08/2012 của UBND Thành phố về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cho người có thu nhập thấp do Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Khánh làm chủ đầu tư.

38

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tái định cư đường Đông Khê 2 (tại phường Đằng Hải - Điểm số 3);

Ban QLDA ĐTXD đường Đông Khê 2

ODT

0,34

 

0,34

Đằng Hải

- Tờ Bản đồ s 3.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sdụng đất.

- Theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hi Phòng về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kthuật khu nhà ở tái định cư (Điểm số 3) tại phường Đng Hải, quận Hải An phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2.

39

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tái định cư tại phường Đông Hải 1, quận Hải An phục vụ giải phóng mặt bng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2

Ban QLDA ĐTXD đường Đông Khê 2

ODT

2,67

 

2,67

Đông Hải 1

- Tờ Bn đồ số 4.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Quyết định số 1774/QĐ ngày 16/9/2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tng phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2.

40

Dự án đu tư xây dựng tuyến đường trục chính có mặt ct ngang rộng 100m Lạch Tray - Hồ Đông

CT TNHH MTV Thương mại đầu tư và phát trin đô thị

DGT

13,43

1.50

11,93

Đông Hải 1

- Tờ Bản đồ số 1, 5, 7.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo số 386/TB-UBND ngày 03/12/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất đthực hiện Dự án đu tư xây dựng tuyến đường trục chính có mặt ct ngang rộng 100m Lạch Tray - Hồ Đông do Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại đầu tư Phát triển đô thị làm ChĐầu tư.

41

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính có mặt ct ngang rộng 100m Lạch Tray - H Đông

CT TNHH MTV Thương mại đầu tư và phát triển đô thị

DGT

5,39

1,00

4,39

Nam Hải

- Tờ Bản đồ số 1, 2, 5, 6.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết s 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Các Thông báo: s 105/TB-UBND ngày 09/4/2010; số 108/TB-UBND ngày 21/4/2011 của UBND thành phố về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính có mặt cắt ngang rộng 100m Lạch Tray - Hồ Đông do Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại đầu tư Phát triển đô th làm Chủ đầu tư

42

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính có mặt ct ngang rộng 100m Lạch Tray - Hồ Đông

CT TNHH MTV Thương mại đầu tư và phát triển đô thị

DGT

12,62

2,69

9,93

Đông Hải 2

- Tờ Bản đồ s 10, 11, 14, 15, 16.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết s 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 ca Hội đng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo số 108/TB-UBND ngày 21/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đất để thực hin Dự án đầu tư tuyến đường trục chính có mặt cắt ngang rộng 100m Lạch Tray - Hồ Đông do Công ty TNHH Một thành viên Thương mại đầu tư Phát triển đô thị làm Chủ Đầu tư.

43

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo hệ thống kênh An Kim Hải từ cầu vượt Lạch Tray đến cống Nam Đông

BQLDA cải thiện điều kiện VSMT HP

DTL

1,62

0,80

0,82

Nam Hải

- Tờ Bản đsố 1, 2, 3.

- Vtrí cụ thtrên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo thu hồi đất số 334/TB-UBND ngày 14/8/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

44

Dự án đầu tư xây dựng cầu cảng, luồng ra vào cho các phương tiện thủy Hải đội 2 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng

BCH Bộ đội Biên phòng Hải Phòng

CQP

5,05

 

5,05

Đông Hải 2

- Tờ Bn đồ s 18.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sdụng đất.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo s4547/TB-UBND ngày 25/6/2014 của UBNDTP về việc thu hồi đt tại phường Đông Hải 2 để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cầu cảng, luồng ra vào cho các phương tin thủy Hải đội 2 của Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng.

45

Dự án đu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ cuối tuyến thuộc dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hi Phòng

Công ty CP Đầu tư VIDIFI Duyên Hải

TMD

3,50

 

3,50

Đông Hải 2, Nam Hải

- Tờ 3, 4, phường Nam Hải.

- Tờ 17 phường Đông Hải 2.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Ngh Quyết s30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo s379/TB-UBND ngày 20/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hi Phòng về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Dịch vụ cuối tuyến Đình (giai đon 1).

46

Xây dựng trạm Ra đa Hải An thuộc dự án đầu tư xây dng hệ thống quản lý hàng hải tàu bin (VTS) Hải Phòng-

Ban QLDA hệ thống quản lý hàng hải tàu biển luồng Hải Phòng

CQP

0,04

 

0,04

Đông Hi 2

- Vị trí cụ thể trên Bn đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

47

Dự án đầu tư xây dựng trường Trung cấp công nghệ Hải Phòng

Trường TC Công nghHP

DGD

1,34

 

1,34

Nam Hải

- Tờ Bản đồ s 8.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đt.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo số 340/TB-UBND ngày 29/11/2012 của UBNDTP về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trường Trung cp công nghệ Hải Phòng tại phường Nam Hải, quận Hải An.

48

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp

CT kinh doanh nhà

ODT

0,33

0,33

 

Thành Tô

Vị trí cụ thể trên Bản đ Kế hoạch sdụng đất

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Quyết định thu hồi đất số 2559/QĐ-UB ngày 27/9/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.

49

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà cho người thu nhập thấp

CT kinh doanh nhà

ODT

1,45

1,45

 

Thành Tô

Vị trí cụ thể trên Bn đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Quyết định thu hồi đất số 1126/QĐ-UB ngày 03/5/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố

50

Dự án xây dựng Chợ hoa đầu mối Đằng Hải

CT CP Đu tư và phát triển hạ tầng Nam Phát

DCH

0,64

 

0,64

Đằng Hi

- Tờ Bản đsố 7.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

51

Dự án xây dựng Chợ Nam Hi

CT TNHH Thương mại Đầu tư Thanh Hương

DCH

0,89

 

0,89

Nam Hải

- Tờ Bản đồ số 12.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo số 72/TB-UBND ngày 30/3/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đt để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh khai thác chợ Nam Hải và bãi đỗ xe do Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Đu tư Thanh Hương làm ChĐầu tư tại phường Nam Hải, quận Hải An.

52

Dự án đầu tư xây dựng phát triển giao thông đô thị Hải Phòng (hạng mục xây dựng tuyến đường Bắc Sơn - Nam Hải)

Sở Giao thông vận ti

DGT

11,83

2,78

9,05

Cát Bi, Thành Tô, Đằng Hải, Nam Hải, Đằng Lâm, Tràng Cát

- Tờ Bản đồ số 8, phường Nam Hải.

- Tờ Bản đồ số 8, 9, phường Đằng Hải.

- Vtrí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết s 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 ca Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo số 55/TB-UBND ngày 25/2/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đất đthực hiện dự án đầu tư xây dựng Dự án Phát triển giao thông đô thị Hải Phòng (Hạng mục xây dựng tuyến đường Bắc Sơn - Nam Hải) do Sở Giao thông vận tải Hải Phòng làm Chủ Đầu tư.

53

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng

Sở Giao thông vận tải

ODT

0,86

 

0,86

Nam Hải

- Tờ Bản đồ số 8, 11.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo thu hồi đất s109/TB-UBND ngày 21/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

54

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi

Ban QLDA cu Hải Phòng

CQP

7,71

7,71

 

Tràng Cát, Thành Tô

- Tờ Bản đồ số 01, 08, phường Tràng Cát.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết s 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 ca Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo số 47/TB-UBND ngày 05/3/2013 của UBND thành phố về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mrộng Khu bay - Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi

55

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng khu bay - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Trung tâm 47)

Ban QL DA Cầu Hải Phòng

CQP

4,93

4,93

 

Tràng Cát

- Tờ Bản đồ s 02.

- Vị trí cụ thể trên Bn đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết s30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo số 137/TB-UBND ngày 29/5/2014 của UBND thành phố về việc thu hồi đất đthực hiện Dự án Đu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.

56

Dự án đầu tư xây dựng Đài Kim soát không lưu - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Tổng công ty quản lý bay VN

CQP

0,02

0,02

 

Thành Tô

Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Các Thông báo thu hồi đất số 102/TB-UBND ngày 15/4/2014; s 345/TB-UBND ngày 15/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố

57

Dự án đầu tư Xây dựng Khu hàng không dân dụng - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. (Khu đất đang thuộc quyền qun lý của Sư đoàn 371).

Tổng Ct Hàng không

CQP

10,10

10,10

 

Thành Tô

Vị trí cụ thể trên Bn đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hi Phòng.

- Thông báo số 103/TB-UBND ngày 15/4/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố

58

Dự án đầu tư Xây dựng Khu hàng không dân dụng Cảng Hàng không dân dụng - Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi (khu đt đang thuộc quyền quản lý, sử dụng của Viện kiểm sát quân sự - Bộ Tư Lệnh Hải Quân)

Tổng Công ty Cảng Hàng không

CQP

0,80

0,80

 

Thành Tô

Vị trí cụ thtrên Bản đ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo thu hồi đất số 307/TB-UBND ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố

59

Dự án đầu tư Xây dựng Khu hàng không dân dụng - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Khu đất đang thuộc quyền quản lý, sử dụng của Trạm khí tượng Hi dương - Bộ Tư lệnh Hải quân)

Tổng Công ty Cảng Hàng không

CQP

3,29

3,29

 

Thành Tô

Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo NghQuyết s 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo thu hồi đất số 307/TB-UBND ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố

60

Dự án đầu tư Xây dựng Khu hàng không dân dụng - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Khu đất đang thuộc quyền quản lý, sử dụng của Nhà máy X56 - Bộ Tư lệnh Hi quân)

Tổng Công ty Cảng Hàng không

CQP

1,59

1,59

 

Thành Tô

Vị trí cụ th trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết s 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 ca Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo thu hồi đất s 305/TB-UBND ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố

61

Dự án đầu tư Xây dựng Khu hàng không dân dụng - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Khu đất đang thuộc quyền quản lý, sử dụng ca Lữ đoàn 602-Bộ Tư lệnh Hải quân)

Tổng Công ty Cng Hàng không

CQP

0,47

0,47

 

Thành Tô

Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết s30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo thu hồi đất s304/TB-UBND ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố

62

Dự án đu tư xây dựng mở rộng khu bay - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi

Ban QL DA Cầu Hải Phòng

CQP

6,83

6,83

 

Tràng Cát

- Tờ Bản đồ số 08, 09.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo s73/TB-UBND ngày 21/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành ph vi diện tích đất thu hồi là 6,83 ha. Tại Thông báo số 16/TB-UBND ngày 20/01/2014: Ủy ban nhân dân thành phố tạm dừng diện tích chưa giải phóng mặt bằng (chỉ thu hồi 1,5 ha)

63

Dự án thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ việc di chuyển trận địa pháo Phòng không của Sư đoàn 363 thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Sư đoàn 363

CQP

4,54

 

4,54

Nam Hải

- Tờ Bản đồ số 12, 15.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết s 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo s 101/TB-UBND ngày 15/4/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ việc di chuyển trận địa pháo phòng không ca Sư đoàn 363 thực hiện dự án đu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi

64

Dự án đu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư cho 36 hộ lô 13 tại Khu tái định cư lô 13 tại Đằng Hi

Sở Giao thông vận tải

ODT

0,47

 

0,47

Đằng Hải

- Tờ Bản đồ s 8.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

Thông báo số 408/TB-UBND ngày 24/12/2013 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đất thực hiện dự án

65

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đường ni quốc lộ 5 đến đê Tràng Cát

UBND quận Hải An

ODT

1,07

 

1,07

Đông Hải 2

- TBản đồ số 15.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 của UBND thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bng dự án xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 5 đến đê Tràng Cát, qun Hải An.

66

Giao đất cho UBND phường Đng Lâm để giải quyết tồn tại trong thực hiện vic giao đất cho công dân làm nhà ở giai đoạn 2000-2003 (2 vị trí)

UBND quận Hải An

ODT

0,60

 

0,60

Đng Lâm

Bản vẽ kèm theo CV 2094/CV-SXD-QLQH ngày 21/12/2010 của Sở XD

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

67

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất giải quyết tồn tại của Quyết định 884

UBND quận Hải An

ODT

0,45

 

0,45

Đng Hải

Tha 171, 172, 133, 134, 132, 131, 130, 173, 174,..178 /TBĐ 05

- Theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

68

Xây dựng hạ tầng kthuật khu giải quyết tồn tại của Quyết định 594 (gốc đề)

UBND quận Hi An

ODT

0,85

 

0,85

Đng Hải

Thửa 252, 253, 293, 298, 334, 335, 337, 338, 399, 400, 401, 436, 439, 482 /Tờ BĐ 05

- Theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

69

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới tại phường Tràng Cát, Hải An phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng sân bay Cát Bi

UBND quận Hải An

ODT

96,31

10,00

86,31

Tràng Cát

- Bản đồ 1/5000 kèm theo Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND thành phố Hải Phòng.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

70

Dán xây dựng Khu nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường giao thông công cộng kết hp với bãi đỗ xe trong khu trung tâm hành chính quận Hải An

UBND quận Hải An

ODT

0,09

 

0,09

Đng Hải

- Tờ Bản đồ s 06.

- Vị trí cụ thể trên Bn đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

71

Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư (Đim số 4) phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn của quận Hải An.

UBND quận Hải An

ODT

0,40

 

0,40

Đằng Hải

- Tờ Bản đồ số 04.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hi Phòng.

- Thông báo số 301/TB-UBND ngày 06/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tái định cư tại phường Đng Hải, quận Hải An (điểm số 4- giai đoạn 1) do Ủy ban nhân dân quận Hải An làm Chủ Đầu tư;

72

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bao Đông Nam quận Hải An.

UBND quận Hải An

DGT

16,00

1,18

14,82

Tràng Cát, Cát Bi, Thành Tô

- Các tờ Bản đồ: 11, 12, 25, 28, 29, 30, 38, 43 (phường Tràng Cát).

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết s 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 10/6/2010; s1674/QĐ-UBND ngày 05/10/2012; Thông báo số 363/TB-UBND ngày 06/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bao phía Đông Nam quận Hi An do UBND quận Hải An làm chủ đầu tư tại phường Tràng Cát, Thành Tô quận Hải An.

73

Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông công cộng khu trung tâm hành chính quận có mặt cắt ngang rộng 40m.

UBND quận Hải An

DGT

1,02

 

1,02

Đng Hải

- Tờ Bản đồ số 06, 07.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo số 174/TB-UBND ngày 15/6/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông công cộng khu Trung tâm hành chính quận Hải An tại phường Đằng Hải do Ủy ban nhân dân quận Hải An làm Chủ Đầu tư:

74

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá tại phường Đằng Hải, Nam Hải (Dự án Đồng Bồ)

UBND quận Hải An

ODT

6,72

1,57

5,15

Nam Hải, Đng Hải

- Tờ Bn đồ s 01.

- Vị trí cụ thể trên Bản đKế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết s 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo số 538/TB-UBND ngày 28/12/2009; s282/TB-UBND ngày 17/8/2010; Công văn số 1251/VP-ĐC2 ngày 10/6/2015 điều chỉnh din tích đất thu hồi từ 67.112.1m2 thành 67.058.6m2.

75

Dự án đầu tư xây dựng đường nối đường liên phường với đường 356 (giai đoạn II)

UBND quận Hải An

DGT

8,64

1,79

6,85

Đông Hải 2, Nam Hải

- Tờ Bản đồ s 09, 12, 3, 6, phường Nam Hải.

- Tờ Bản đsố 12, phường Đông Hải 2.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hi Phòng.

- Quyết định s1822/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính đô thị ni đường Liên phường với đường 356 (giai đoạn II tuyến đường Liên phường với đường 356 (giai đoạn II tuyến đường Nam Hải - Đằng Hải - Đông Hải - Tràng Cát), quận Hi An.

76

Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân phường Đông Hải 1

UBND phường

TSC

0,21

 

0,21

Đông Hải 1

- Tờ Bản đsố 07.

- Vị trí cụ th trên Bản đồ Kế hoạch sdụng đất.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo số 356/TB-UBND ngày 24/11/2011 của UBND thành phố về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Đảng Ủy, Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban nhân dân phường Đông Hi 1 do Ủy ban nhân dân phường Đông Hải 1 làm ChĐầu tư.

77

Dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Cát Bi.

UBND phường

DGD

0,96

 

0,96

Thành Tô

Vị trí cụ thể trên Bn đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết s30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo số 32/TB-UBND ngày 26/1/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình trường Tiểu học Cát Bi do UBND quận Hải An làm Chủ Đầu tư

78

Dự án thu hồi đất để đấu giá đất ở tại các lô C3, C7, D1, D3 trong Khu Trung tâm hành chính quận Hải An

UBND quận Hải An

ODT

2,63

 

2,63

Đng Hải

- Tờ Bản đồ s 06.

- Vị trí cụ thtrên Bản đKế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Quyết định s2064/QĐ-UB ngày 06/9/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về vic giao đất cho UBND quận Hải An về để thực hin dự án đầu tư san lp mặt bng khu Trung tâm hành chính qun.

79

Xây dựng tuyến đường giao thông DT 1 có mặt cắt 30m nối đường trục chính có mặt cắt ngang 40m trong trung tâm hành chính quận

UBND quận Hải An

DGT

0,47

 

0,47

Đng Hải

- Tờ Bản đồ số 06.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết s 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Quyết định số 2064/QĐ-UB ngày 06/9/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố vviệc giao đất cho UBND quận Hải An về để thực hiện dự án đầu tư san lấp mặt bằng khu Trung tâm hành chính qun.

80

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các Dự án trong khu trung tâm hành chính quận (khu 5.400m2)

UBND quận Hải An

ODT

0,04

 

0,04

Đng Hải.

- Tờ Bản đsố 08.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Theo Nghị Quyết s30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Thông báo thu hồi số 386/TB-UBND ngày 21/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hi Phòng.

81

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 5 đến đê Tràng Cát.

UBND quận Hải An

DGT

6,26

1,32

4,94

Đông Hải 2

- Tờ Bản đồ số 9, 12, 13, 15, 16.

- Vtrí cụ thtrên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất

Quyết đnh số 223/QD-UB ngày 08/02/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân quận Hi An để thực hiện dự án xây dựng đường ni Quốc lộ 5 đến đê Tràng Cát - Nam Hải tại phường Đông Hải, Nam Hải quận Hải An.

82

Dự án xây dựng Khu nhà bán theo cơ chế kinh doanh tại Đông Hải 1 do Cty CP Vận ti và Dịch vụ Petrolimex làm ChĐầu tư tại phường Đông Hải 1

Công ty CP Petrolimex

ODT

1,24

1,24

 

Đông Hải 1

- TBản đồ s 04.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 09/5/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đất thực hiện dự án

83

Dự án đầu tư xây dựng trường Mầm non và khu vui chơi giải trí Sao Việt

Công ty cổ phần dịch vụ Sao Việt

DGD

0,04

 

0,04

Đông Hải 2

- Tờ Bản đồ số 11.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

Thông báo 75/TB-UBND ngày 17/3/2013 của UBND TP Hải Phòng về việc thu hồi đất thực hiện dự án.

84

Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại của Hợp tác xã Nam Phong

Hợp tác xã Nam Phong

TMD

0,20

 

0,20

Nam Hải

- Tờ Bản đồ số 12.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

Thông báo thu hồi đất số 282/TB-UBND ngày 26/9/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.

85

Dự án đầu tư xây dựng kho bãi của Công ty Cổ phần Đức Thái

Công ty Cổ phần Đức Thái

SKC

0,70

 

0,70

Nam Hải

- Tờ Bản đồ s 12.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

Thông báo thu hồi đất s137/TB-UBND ngày 19/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.

86

Dự án Xây dựng Khu trung tâm văn hóa ththao quận Hải An

UBND quận Hải An

DVH

3,14

 

3,14

Tràng Cát

- Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, được duyệt ngày 16/9/2011.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sdụng đất.

Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố vviệc phê duyệt điều chnh cục bộ DCN3 trong quy hoạch chi tiết tỷ l1/500 khu đô thị mới tại phường Tràng Cát, quận Hải An phục vụ đu giá quyền sử dụng đất; TB số 171/TB-UBND ngày 13/6/2011 ca UBNDTP về việc khảo sát đ nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa, thể thao tại phường Tràng Cát, quận Hải An

87

Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính có mặt cắt ngang rộng 100m Lạch Tray - H Đông

CT TNHH MTV Thương mại đầu tư và phát trin đô thị

ODT

13,00

0,50

12,50

Đng Hải, Nam Hi, Đông Hải 2

- Tờ Bản đồ số 08, 09, 12, phường Nam Hải.

- Tờ 3 phường Đằng Hài.

- Tờ 14 phường Đông Hải 2.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

Thông báo s331/TB-UBND ngày 08/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư các khu TĐC phục vụ giải phóng mặt bng tuyến đường trục chính có mặt ct ngang 100m Lạch Tray - Hồ Đông.

88

Dự án xây dựng đài ILS thuộc Dự án mở rộng Khu Bay - Cng Hàng không Quốc tế Cát Bi tại phường Tràng Cát

Ban QL DA Cầu Hải Phòng

CQP

6,12

6,12

 

Tràng Cát

- Tờ Bản đồ số 08, 09.

- Vị trí cụ thể trên Bn đồ Kế hoạch sdụng đất.

Quyết định s375/QĐ-UBND ngày 15/02/2013; phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.

89

Dự án xây dựng Khu đô thmới tại phường Đng Hải (xây dựng cột điện và hào cáp ngầm)

Cty CP xây dựng và Phát triển nhà

DNL

0,03

 

0,03

Đng Hải

-Tờ Bản đồ số 02.

- Vị trí cụ thtrên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đt.

Quyết định s2046/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi bổ sung QĐ s391/QĐ-UBND ngày 15/3/2007 của UBND TP thu hồi đất, giao đất cho Cty cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà thực hiện Dự án xây dng khu đô thị mới tại phường Đằng Hải

90

Chuyển mục đích từ đất quốc phòng sang xây dựng khu đô thị mới tại phường Thành Tô, diện tích 13 ha

 

ODT

13,00

 

13,00

Thành Tô

- Vị trí cụ thể trên Bản đKế hoạch sử dụng đất.

Theo Công văn số 843/TTg-TN ngày 11/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng

91

Đấu giá quyền sử dụng đt nông nghiệp nm xen kẽ khu dân cư phù hợp quy hoạch đất ở tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Đông Hải 2

UBND quận Hải An

ODT

0,25

 

0,25

Đông Hải 2

02 điểm: Tha 21, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 85 tờ 12

Theo Quyết đnh s 1206/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 về vic phê duyệt kế hoạch thu hi đất các địa điểm đất xen kẹt, nhỏ lvào mục đích đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở năm 2013 trên địa bàn quận Hải An

92

Đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp nằm xen k khu dân cư phù hợp quy hoạch đất ở tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Đông Hi 1

UBND quận Hải An

ODT

0,17

 

0,17

Đông Hải 1

06 điểm: Thửa 240, 247 tờ 04: 263,1 m2; thửa 106/1; 106/2 tờ 07: 440,8m2; thửa 258 tờ 07: 180,8m2; thửa 404/1; 404/2: 119,2 m2; tha 740/3,740/4 tờ số 2: 491,6m2; tha 634 tờ ….

Theo Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 về việc phê duyt kế hoạch thu hi đất các địa điểm đất xen kẹt, nhỏ lẻ vào mục đích đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở năm 2013 trên địa bàn quận Hải An

93

Đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư phù hợp quy hoạch đất tạo vn xây dựng cơ shạ tầng tại phường Đông Hải 1

UBND quận Hi An

ODT

0,13

 

0,13

Đông Hải 1

05 điểm: Thửa 215 tờ 7: 249,2m2; 401C, 399, 397, 401A, 401B tờ 2: 553,6m2; thửa 394 tờ 2: 144,3m2; thửa 629 tờ 2: 78,5m2; Thửa 625, 625/1; 625/2 tờ 2: 314m2

Theo Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch thu hi đất các địa điểm đất xen kẹt, nhỏ lẻ vào mục đích đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở năm 2013 trên địa bàn quận Hải An

94

Đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư phù hợp quy hoạch đất ở tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Đông Hải 1

UBND quận Hải An

ODT

0,07

 

0,07

Đông Hải 1

01 điểm: Thửa 427 tờ s 4: 708,2m2

Theo Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 01/2/2013 của UBND thành phố về vic phê duyệt kế hoạch thu hồi đất các địa điểm đất xen kẹt, nhlẻ vào mục đích đu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở năm 2013 trên địa bàn quận Hải An:

95

Đấu giá quyn sử dụng đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư phù hợp quy hoạch đất ở tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Đông Hải 1

UBND quận Hải An

ODT

0,04

 

0,04

Đông Hải 1

01 điểm: Thửa 28, 29, 30, 31, 34, 35 tờ 04: 396m2

Theo Quyết định s454/QĐ-UBND ngày 24/2/2014 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch thu hi đất các địa điểm đất xen kẹt, nh lvào mục đích đu giá quyền sử dụng đất làm nhà năm 2014 trên địa bàn qun Hải An

96

Đu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư phù hợp quy hoạch đất ở tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Tràng Cát

UBND quận Hải An

ODT

0,23

 

0,23

Tràng Cát

01 điềm: Thửa 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 248, 249 tờ 23: 2.275m2

Theo Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất các địa điểm đt xen kẹt, nhỏ lẻ vào mục đích đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở năm 2013 trên địa bàn qun Hải An

97

Đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư phù hợp quy hoạch đất ở tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Đằng Lâm

UBND quận Hi An

ODT

0,10

 

0,10

Đằng Lâm

02 điểm: Thửa 25 tờ 89: 673,8m2; Thửa 61 tờ 35: 350,5m2

Theo Quyết định s286/QĐ-UBND ngày 01/2/2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất các địa điểm đất xen kẹt, nhỏ lvào mục đích đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở năm 2013 trên địa bàn qun Hải An

98

Đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư phù hợp quy hoạch đất ở tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Đng Lâm

UBND quận Hải An

ODT

0,01

 

0,01

Đng Lâm

01 điểm: Thửa 95a tờ 19: 90m2

Theo Quyết định s1206/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND thành phố vviệc phê duyt kế hoạch thu hồi đất các địa điểm đất xen kẹt, nhỏ lẻ vào mục đích đấu giá quyn sử dụng đất làm nhà ở năm 2013 trên địa bàn qun Hải An

99

Đu giá quyn sử dụng đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư phù hợp quy hoạch đất ở tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Đằng Lâm

UBND quận Hải An

ODT

0,50

 

0,50

Đằng Lâm

04 điểm: Thửa 114, 117 tờ 25: 2833,5m2; Thửa 6/99, 2/99 tờ 18: 583,6m2; Thửa 52 tờ 35: 632,9m2; thửa 27; 1/49; 2/49; 3/49; 4/49; 5/49 tờ 45: …..

Theo Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 24/2/2014 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất các địa điểm đất xen kẹt, nhỏ lvào mục đích đấu giá quyền sử dụng đt làm nhà ở năm 2014 trên địa bàn quận Hải An

100

Đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư phù hợp quy hoạch đt ở tạo vốn xây dng cơ sở hạ tầng tại phường Đng Hải

UBND quận Hải An

ODT

0,42

 

0,42

Đng Hi

03 điểm: Tha 427, 428, 429, 477, 478, 479 tờ 1: 2,525,5m2; Thửa 480, 534, 535, 537 tờ 1: 744,5m2; Thửa 183, 185 tờ 5: 948,1m2.

Theo Quyết định s1206/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất các địa điểm đất xen kẹt, nhỏ lẻ vào mục đích đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở năm 2013 trên địa bàn quận Hải An

101

Đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư phù hợp quy hoạch đất ở tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Đằng Hải

UBND quận Hải An

ODT

0,50

 

0,50

Đng Hải

09 điểm: Thửa 82 tờ 9: 69,7m2; Thửa 43, 55, 56, 44 tờ 8: 760,8m2; Thửa 476 tờ 04: 336,8m2; Tha 431,432, 359, 396, 398,379 tờ 04: 1.970,9m2; Tha 332, 333 tờ 05: 108m2; Thửa 382 tờ 4: 527,1m2; Thửa 168+171: 687,3m2; Thửa 472 tờ 05:

Theo Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất các địa điểm đất xen kẹt, nhỏ lvào mục đích đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở năm 2013 trên địa bàn quận Hải An

102

Đấu giá quyền sử dụng đất nông nghip nằm xen kẽ khu dân cư phù hợp quy hoạch đất ở tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Đng Hải

UBND quận Hải An

ODT

0,92

 

0,92

Đng Hải

06 điểm: Thửa 121, 123, 128, 129 tờ 09: 596,7m2; Thửa 120, 203, 204, 205, 206, 228, 229, 230 tờ 09: 2.033,6m2; 103, 116, 104,105, 113, 114, 115 tờ 9: 2.565m2

Theo Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 24/2/2014 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất các địa điểm đất xen kẹt, nhỏ lvào mục đích đấu giá quyền sdụng đất làm nhà ở năm 2014 trên địa bàn quận Hi An

103

Đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư phù hợp quy hoạch đất ở tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Đằng Hi, phường Đằng Lâm

UBND quận Hải An

ODT

0,37

 

0,37

Đằng Hải, Đng Lâm

3 điểm: Thửa đất số 115, tờ bản đồ số 25+26; Thửa đất s158 tờ bn đồ số 34; Thửa đất số 178, tờ bản đồ số 05

- Quyết định s2694/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hi Phòng về việc điều chnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Ngô Quyền, quận Hải An và huyện Thủy Nguyên.

- Công văn: số 588/SXD-QLQH ngày 05/4/2016 của Sở Xây dựng về việc thẩm định 02 điểm đấu giá tại phường Đằng Lâm, quận Hải An; Công văn: số 695/SXD-QLQH ngày 19/4/2016 của Sở Xây dựng về việc thẩm định 02 điềm đu giá tại phường Đằng Lâm, quận Hải An

104

Xây dựng đường đấu ni vào Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2)

Công ty CP Khu công nghiệp Hải Phòng

DGT

1,63

 

1,63

Đông Hi 2

Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Ngô Quyn, quận Hi An và huyện Thủy Nguyên.

- Công văn số 6511/VP-GT2 ngày 03/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đấu nối đường vào Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2)

105

Xây dựng đường đấu nối đường nội bộ Khu công nghiệp Đình Vũ

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Minh Phương

DGT

0,96

0,17

0,79

Đông Hi 2

Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Quyết định s2694/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vviệc điu chnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Ngô Quyn, quận Hải An và huyện Thủy Nguyên.

- Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 20/1/2012 điều chnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Khu công nghiệp Đình Vũ - giai đoạn 2 và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp MP Đình Vũ đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyt điều chnh tại Quyết định s 2700/QĐ-UBND ngày 04/12/2014.

106

Dự án đầu tư xây dng khu nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các Dự án trong khu trung tâm hành chính quận

UBND quận Hải An

ODT

0,20

 

0,20

Đằng Hải

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

Dự án đã được duyt tại Quyết định 602/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc duyt Kế hoạch sdụng đất năm 2015 quận Hải An

107

Dự án đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Phương Lưu

Công ty Hồng Ngọc

3,42

3,42

 

3,42

Đông Hải 1

- Tờ Bản đồ số 01.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

Thông báo thu hồi đất số 155/TB-UBND ngày 12/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.

108

Dự án đầu tư xây dựng Khu vui chơi giải trí, dịch vụ nghdưỡng do Công ty Cổ phần phát triển Tân Hồng Phúc làm Chủ Đầu tư.

Công ty CPĐT Phát triển Tân Hồng Phúc

5,20

5,20

 

5,20

Đông Hải 1

- Tờ Bản đồ số 01, 02.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

Thông báo số 220/TB-UBND ngày 22/7/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất tại phường Đông Hi 1, quận Hải An, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu vui chơi giải trí, dịch vụ nghỉ dưỡng do Công ty Cổ phần Đu tư Phát triển Tân Hồng Phúc làm Chủ Đu tư.

109

Dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp

Công ty CP Khai thác cát phục v khu kinh tế

 

99,00

99,00

 

 

Khu vực phía Nam Đình Vũ

Giấy phép khai thác khoáng sản số 2751/GP-UBND ngày 4/12/2015 của UBND thành phố Hải Phòng

110

Dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp

ng ty TNHH Đầu tư công trình và thương mại Hoàng Phát

 

99,70

99,70

 

 

Khu vực phía Tây Nam cửa Nam Triệu

Giấy phép khai thác khoáng sản số 2779/GP-UBND ngày 7/12/2015 của UBND thành phố Hải Phòng

C

CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH, CHƯA ĐƯỢC HĐND THÀNH PHỐ DUYỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

111

Chuyển mục đích sử dụng đt sang xây dựng nhà ở bán theo cơ chế kinh doanh

Công ty TNHH Thương mại Phú Lâm

ODT

0,48

 

0,48

Đằng Hải

- T Bn đồ s 05.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Công trình cấp bách.

- Công văn số 2758/UBND-QH ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang xây dựng nhà ở bán theo cơ chế kinh doanh tại ngõ 205 Lũng Đông, phường Đng Hi, quận Hải An.

112

Dự án xây dựng Trụ sở làm việc và lưu giữ phương tiện của Đội Cảnh sát giao thông số 4

Công an thành phố

DTS

0,70

 

0,70

Đông Hải 2

- Tờ Bản đồ số 17.

- Vị trí cụ thể trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất.

- Công trình cp bách.

- Công văn số 2909/SXD-QHKT ngày 09/12/2016 của Sở Xây dựng về việc rà soát bổ sung địa đim xây dựng Trụ sở làm việc và lưu giữ phương tiện giao thông số 4 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường st, Công an thành phố.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 444/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu444/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2017
Ngày hiệu lực28/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 444/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 444/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Hải An Hải Phòng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 444/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Hải An Hải Phòng 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu444/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Thanh Sơn
        Ngày ban hành28/02/2017
        Ngày hiệu lực28/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 444/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Hải An Hải Phòng 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 444/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Hải An Hải Phòng 2017

            • 28/02/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực