Quyết định 4440/QĐ-UBND

Quyết định 4440/QĐ-UBND năm 2017 về Quy định khen thưởng phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 4440/QĐ-UBND 2017 khen thưởng Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4440/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA "TOÀN DÂN THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/4/2005 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khen thưởng phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

QUY ĐỊNH

KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA "TOÀN DÂN THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Kèm theo Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, nội dung, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng trong phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

1. Thi đua thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

2. Việc khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, kịp thời và đúng quy định. hình thức khen thưởng phù hợp với đối tượng và thành tích đạt được.

3. Quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân có những hành động dũng cảm chiến đấu, tham gia đấu tranh, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Chương II

NỘI DUNG THI ĐUA, TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH VÀ THẨM QUYỀN KHEN THƯỞNG

Điều 4. Nội dung thi đua

1. Toàn dân đoàn kết chung tay bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng.

2. Tích cực tham gia bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh.

3. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành động lấn chiếm, vi phạm chủ quyền lãnh thổ, gây mất trật tự; tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Điều 5. Tổ chức phong trào thi đua

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức xác định rõ nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện phong trào tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

2. Tổ chức phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia" phải gắn với nhiệm vụ chính trị được giao và với các phong trào thi đua khác của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

3. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tiến hành sơ, tổng kết phong trào thi đua.

4. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến tại địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt việc thi đua, khen thưởng theo thẩm quyền được phân cấp.

Điều 6. Tiêu chuẩn khen thưởng

1. Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh: hàng năm xét tặng 02 Cờ cho các xã, phường, thị trấn tuyến biên giới đất liền và tuyến biên giới biển.

- Có chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền địa phương về tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên biển, trên đất liền và xây dựng "Nền biên phòng toàn dân".

- Cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng Nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng.

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nắm vững và thực hiện nghiêm túc các hiệp định, hiệp nghị về biên giới quốc gia, các quy chế khu vực biên giới của nhà nước, tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo Chỉ thị 01/2015/CT-TTg ngày 09/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 15/Kh-UBND ngày 04/1/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định về phân định vịnh bắc bộ trong đánh bắt hải sản cũng như các nội dung về bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển.

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".

a) Đối với tuyến biên giới đất liền:

+ Xây dựng các "Tổ tự quản đường biên, mốc giới", "Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản", "Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới".

+ Phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động và xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của nước láng giềng (xây kè, công trình biên giới, xâm canh, xâm cư…); các loại tội phạm, hoạt động buôn lậu trái phép qua biên giới.

b) Đối với tuyến biên giới biển:

+ Xây dựng các "Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn", "Tổ đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự" trên biển.

+ Giữ thông tin liên lạc, thông tin liên lạc đến các cơ quan chức năng về tình trạng tàu thuyền nước ngoài vi phạm lãnh thổ, biên giới quốc gia.

+ Phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển của ngư dân, tàu cá nước láng giềng…; các hoạt động vi phạm pháp luật trên vùng biển, đảo của Tổ quốc.

2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: hàng năm đề nghị không quá 20% trên tổng số các tập thể, cá nhân được Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố tặng Giấy khen trong phong trào này.

2.1. Tập thể.

- Là những tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua.

- Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc; phòng chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; không có đơn thư vượt cấp hoặc khiếu kiện kéo dài.

a) Đối với các xã, phường, thị trấn.

- Có chương trình, kế hoạch về chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia (trên biển và trên đất liền);

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với nước láng giềng;

- Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng).

b) Đối với khu phố, thôn bản.

- Tích cực phối hợp, tham gia với Bộ đội Biên phòng trong công tác vận động nhân dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tham gia đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tham gia phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, bảo vệ lợi ích quốc gia ở khu vực biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc.

- Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia", có tác dụng nêu gương trong phạm vi cấp tỉnh.

2.2. Cá nhân.

a) Đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người lao động thuộc các xã, phường, thị trấn.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu đắc lực, có hiệu quả trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tham gia đấu tranh chống các loại tội phạm, xâm phạm an ninh quốc gia, chống buôn lậu và các tệ nạn xã hội có tác dụng nêu gương trong phạm vi cấp tỉnh.

- Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia", gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật; có phẩm chất, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

- Cung cấp được nhiều nguồn tin có giá trị, tham gia đấu tranh chống các loại tội phạm, chống buôn lậu và các tệ nạn xã hội có tác dụng nêu gương trong phạm vi cấp tỉnh.

- 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng), trong thời gian đó có sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

b) Đối với quần chúng nhân dân.

- Phát hiện và thông báo kịp thời với Bộ đội Biên phòng và địa phương về các hành động vi phạm, lấn chiếm lãnh thổ, hành động gây rối mất trật tự an ninh vùng biên, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

- Cung cấp được nhiều nguồn tin có giá trị, trực tiếp hoặc phối hợp cùng với Bộ đội Biên phòng đấu tranh chống các loại tội phạm, chống buôn lậu và các tệ nạn xã hội có kết quả cụ thể.

- Tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia", gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật; có phẩm chất, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

- Thực hiện tốt các quy định về chủ quyền an ninh biên giới, không có các hành vi vi phạm chủ quyền biên giới Quốc gia của nước bạn, không vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Điều 7. Quy trình, thủ tục đề nghị khen thưởng

1. Quy trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

Việc tổ chức bình xét, suy tôn phải tiến hành từ cơ sở; hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng gửi về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trước ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

2. Hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Biên bản xét duyệt của hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình khen.

+ Báo cáo thành tích có xác nhận, chữ ký đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và cấp trình khen.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Điều 8. Thẩm quyền khen thưởng

1. Cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xét, tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

2. Cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh xét, tặng Cờ, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua.

Điều 9. Thời gian tổng kết

- Mốc thời gian xét duyệt khen thưởng hàng năm của phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

- Thời gian tổng kết: Tổ chức vào Quý I năm liền kề.

Điều 10. Kinh phí khen thưởng

Thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm thực hiện

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là cơ quan thường trực phong trào thi đua; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia".

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào thi đua; đôn đốc, thẩm định hồ sơ, xét chọn, tổng hợp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng Cờ thi đua, bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện quy định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Cơ quan Thường trực Phong trào thi đua để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4440/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4440/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực13/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4440/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4440/QĐ-UBND 2017 khen thưởng Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4440/QĐ-UBND 2017 khen thưởng Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4440/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Đức Long
        Ngày ban hành13/11/2017
        Ngày hiệu lực13/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4440/QĐ-UBND 2017 khen thưởng Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4440/QĐ-UBND 2017 khen thưởng Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Quảng Ninh

           • 13/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực