Quyết định 4445/QĐ-BYT

Quyết định 4445/QĐ-BYT năm 2013 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế

Nội dung toàn văn Quyết định 4445/QĐ-BYT năm 2013 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin báo chí Bộ Y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4445/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y Tế;

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này thay thế Quyết định số 4331/QĐ-BYT ngày 08/11/2010 và Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế.

Điều 3. Các Ông, Bà Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và Người phát ngôn của Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, TT-KT

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4445/QĐ-BYT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành;

2. Quy chế này được áp dụng cho các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là các đơn vị).

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Người phát ngôn) gồm:

a) Bộ trưởng Bộ Y tế;

b) Một đồng chí Thứ trưởng được Bộ trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên;

Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của Người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

c) Khi có vấn đề liên quan của ngành y tế được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, Thứ trưởng phụ trách từng lĩnh vực được Bộ trưởng phân công là Người được ủy quyền phát ngôn chủ động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; chỉ đạo các đơn vị được phân công phụ trách xử lý thông tin và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về nội dung thông tin;

d) Đối với các lĩnh vực chuyên môn, Bộ trưởng Bộ Y tế ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị của Bộ Y tế (sau đây gọi chung là Người được ủy quyền phát ngôn) phối hợp cùng Người phát ngôn để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo từng lĩnh vực chuyên ngành, cụ thể:

- Lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình là Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

- Lĩnh vực y tế dự phòng là Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;

- Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh là Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

- Lĩnh vực dược là Cục trưởng Cục Quản lý dược;

- Lĩnh vực y dược cổ truyền là Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

- Lĩnh vực an toàn thực phẩm là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

- Lĩnh vực môi trường y tế là Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế;

- Lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS là Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS;

- Lĩnh vực tài chính, kinh tế y tế là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Lĩnh vực bảo hiểm y tế là Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế;

Ngoài các lĩnh vực nêu trên, khi cần Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định Thủ trưởng thuộc một đơn vị liên quan để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Khi được ủy quyền, các đồng chí Thứ trưởng và Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Trong trường hợp cần phải làm rõ, giải trình thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng chí Thứ trưởng và Thủ trưởng đơn vị cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý kịp thời.

3. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn quy định tại Điều này không được ủy quyền tiếp cho người khác. Việc ủy quyền phát ngôn phải được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.

4. Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Y tế không được giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh đại diện Bộ Y tế để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí. Trường hợp những người này trả lời phỏng vấn trên báo chí thì việc trả lời phỏng vấn đó mang tính chất cá nhân, không sử dụng chức danh quản lý Nhà nước và phải báo cáo Thủ trưởng đơn vị về nội dung trả lời phỏng vấn, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ trưởng đơn vị về nội dung trả lời phỏng vấn

Chương 2.

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 3. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

1. Định kỳ một tháng một lần các đơn vị theo lĩnh vực quản lý chuẩn bị nội dung thông tin gửi về Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng để cung cấp thông tin cho báo chí và cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (http://moh.gov.vn).

2. Định kỳ 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí. Việc tổ chức họp báo thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Trường hợp cần thiết, Bộ Y tế tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc họp giao ban hàng tuần do Ban Tuyên Giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

4. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin cho báo chí. Nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí phải trình Bộ trưởng Bộ Y tế duyệt trước khi công bố.

5. Nội dung cung cấp thông tin cho báo chí

- Tình hình và kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành y tế trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; chương trình hành động của Bộ Y tế; hoạt động chủ yếu của lãnh đạo Bộ Y tế; kết quả, thành tích của cán bộ, công chức ngành trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực y tế;

- Cán văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực y tế, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Y tế;

- Quan điểm và ý kiến chỉ đạo, giải quyết của Lãnh đạo Bộ đối với các vấn đề quan trọng được dư luận báo chí và xã hội quan tâm.

- Các kế hoạch, chương trình công tác, nội dung hội nghị, hội thảo, cuộc họp của Bộ Y tế cần tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, ngành và nhân dân;

- Các lĩnh vực hoạt động khác của Bộ Y tế mà Lãnh đạo Bộ xét thấy cần và cho phép thông báo hoặc cung cấp thông tin với cơ quan báo chí

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

1. Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

a) Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về sự kiện, hoặc vấn đề quan trọng, gây tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành y tế nhằm cảnh báo kịp thời và định hướng thông tin, định hướng dư luận;

Trường hợp xảy ra sự kiện cần có ngay ý kiến ban đầu của Bộ Y tế thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 01 ngày, kể tư khi sự kiện xảy ra;

b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn và cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế đã được nêu trên báo chí;

c) Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật thuộc lĩnh vực do Bộ Y tế quản lý, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

2. Việc tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường được thực hiện thông qua một hoặc một số hình thức sau:

a) Thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế;

b) Tổ chức họp báo;

c) Thông tin bằng văn bản hoặc trả lời phỏng vấn cho cơ quan báo chí.

Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn

1. Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn như sau:

a) Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Các thông tin cung cấp cho báo chí dưới hình thức văn bản, tài liệu, báo cáo hoạt động cần phải được sự phê duyệt của Lãnh đạo Bộ Y tế, bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác;

b) Trường hợp các cá nhân tham gia hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn muốn phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì chỉ được đại diện cho cá nhân người đó, không được đại diện cho Bộ Y tế;

2. Trước khi hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn bắt đầu, người chủ trì thông báo về phạm vi và mức độ giới hạn thông tin cung cấp cho báo chí, thực hiện theo một trong các mức độ sau:

- Thông tin được sử dụng, phổ biến rộng rãi;

- Thông tin chỉ để tham khảo;

- Thông tin lưu hành nội bộ;

- Thông tin không được phổ biến rộng rãi sau một thời gian nhất định (thời gian cụ thể do người chủ trì hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn quyết định).

3. Người chủ trì hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế về các nội dung thông tin được cung cấp trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn đó.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn

1. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn được nhân danh, đại diện cho Bộ Y tế thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Bộ Y tế cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định.

3. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau đây:

a) Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; những vấn đề bí mật không thuộc quyền hạn phát ngôn;

b) Các vụ án đang trong quá trình điều tra, hoặc chưa xét xử; trừ trường hợp cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra có yêu cầu cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;

c) Các vụ việc đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra; nghiên cứu giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan, đơn vị nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định không được cung cấp thông tin cho báo chí;

d) Những văn bản về chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội;

Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ trưởng Bộ Y tế về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị

1. Trách nhiệm của Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

a) Là đơn vị đầu mối của Bộ Y tế trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí;

b) Có trách nhiệm tổng hợp tất cả các thông tin cung cấp cho cơ quan báo chí về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế của Bộ Y tế;

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất để Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động của ngành y tế;

c) Tổ chức cung cấp, thông tin các sự kiện đặc biệt nhân dịp ngày lễ lớn, ngày truyền thống y tế và các sự kiện khác do Bộ Y tế tổ chức.

d) Tổ chức cho cơ quan báo chí phỏng vấn lãnh đạo Bộ Y tế;

e) Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý những thông tin báo chí viết về ngành y tế; yêu cầu cơ quan báo chí cải chính về việc đăng tải thông tin sai sự về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật về báo chí; đồng thời phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Y tế chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin cho báo chí;

g) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xem xét, đánh giá khi xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ

a) Tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ dự thảo nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

b) Theo dõi, tổng hợp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội liên quan tới các lĩnh vực, hoạt động thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế và báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, xử lý;

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung cải chính hoặc làm rõ những thông tin liên quan đến nội dung báo chí nêu và yêu cầu cơ quan báo chí cải chính việc đăng tải thông tin sai sự thật về thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật về báo chí;

d) Chịu trách nhiệm đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo quy định hiện hành.

3. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ

Chủ trì phối hợp với Thanh tra Bộ, Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng và các đơn vị có liên quan để xử lý, kỷ luật đối với những cán bộ vi phạm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

4 Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan báo chí thuộc Bộ

a) Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, Báo Sức khỏe và Đời sống, Báo Gia đình và Xã hội và các cơ quan báo chí thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm đăng tải các thông tin chính xác, kịp thời; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, góp phần định hướng dư luận. Các nội dung đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, Báo Sức khỏe và Đời sống, Báo Gia đình và Xã hội và các cơ quan báo chí thuộc Bộ Y tế đại diện cho tiếng nói chung của toàn ngành Y tế;

b) Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ, các đơn vị thuộc Bộ Y tế tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn và Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo quy định;

c) Trường hợp đặc biệt khi được Lãnh đạo Bộ Y tế ủy quyền, các đơn vị có thể cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế, các hoạt động chuyên môn của đơn vị nhưng phải thống nhất nội dung với Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng trước khi cung cấp cho cơ quan báo chí.

Điều 8. Xử lý vi phạm trong thực hiện Quy chế

Cán bộ, công chức Bộ Y tế vi phạm Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm

1. Căn cứ vào Quy chế này, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm thường xuyên phổ biến, quán triệt các nội dung được quy định trong Quy chế này tới cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, kịp thời phản ảnh về Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Quy chế này.

3. Định kỳ 3 tháng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của đơn vị mình, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế về kết quả thực hiện (gửi về Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng).

Điều 10. Giám sát thực hiện

1. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng chủ trì phối hợp Văn phòng Bộ giám sát việc thực hiện Quy chế tại các đơn vị, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế định kỳ 6 tháng, 1 năm và trong trường hợp đột xuất.

2. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng là đầu mối tổng hợp, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy chế và trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, quyết định trong trường hợp cần thiết.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4445/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4445/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2013
Ngày hiệu lực05/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4445/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 4445/QĐ-BYT năm 2013 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin báo chí Bộ Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4445/QĐ-BYT năm 2013 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin báo chí Bộ Y tế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4445/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
       Ngày ban hành05/11/2013
       Ngày hiệu lực05/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4445/QĐ-BYT năm 2013 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin báo chí Bộ Y tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4445/QĐ-BYT năm 2013 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin báo chí Bộ Y tế

           • 05/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực