Quyết định 4447/QĐ-UBND

Quyết định 4447/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 4447/QĐ-UBND chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cổng thông tin điện tử Hà Tĩnh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4447/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 435/KH-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2015, chuẩn bị một bước giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch hành động “Năm dịch vụ công trực tuyến - 2015” s 559/KH-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh; Văn bn số 5087/UBND-VX1 ngày 13/11/2014 ca UBND tỉnh về việc lập dự án ứng dụng CNTT trong CCHC năm 2015;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại T trình số 1157/TTr-SKHĐT ngày 12/11/2015, của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 560/STTTT-CNTT ngày 12/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh, với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh.

2. Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh.

3. Mục tiêu đầu tư: ng dụng Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư và các lĩnh vực liên quan; tạo khả năng giao tiếp thuận lợi với người dân, doanh nghiệp; Góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính và chỉ số cạnh tranh cấp tnh.

4. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến):

- Xây dựng mới Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư với đầy đủ các chức năng, tính năng của Cổng thông tin điện tử theo quy định hiện hành; đồng thời tích hợp các hệ thống thông tin, dịch vụ công trực tuyến và các phần mềm nghiệp vụ hiện có của Sở, các hệ thống thông tin triển khai dùng chung từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (phải kế thừa toàn bộ dữ liệu tại Trang thông tin điện tử hiện có).

- Đào tạo, chuyển giao công nghệ, khai thác, vận hành hệ thống cho cán bộ quản trị, ban biên tập và các thành phần liên quan.

- Thuê máy chủ 01 năm để cài đặt và vận hành hệ thống (những năm tiếp theo, chủ đầu tư bố trí kinh phí để duy trì việc thuê máy chủ).

5. Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh.

6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 970 triệu đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

9. Thời gian thực hiện dự án: 2015-2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (chủ đầu tư); Giám đốc SThông tin và Truyền Thông và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ch tịch. PCT TT UBND tnh;
- Lưu: VT,
VX1.
Gửi: Bản gi
y và điện t

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4447/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4447/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2015
Ngày hiệu lực13/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4447/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4447/QĐ-UBND chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cổng thông tin điện tử Hà Tĩnh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4447/QĐ-UBND chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cổng thông tin điện tử Hà Tĩnh 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4447/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Đình Sơn
        Ngày ban hành13/11/2015
        Ngày hiệu lực13/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4447/QĐ-UBND chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cổng thông tin điện tử Hà Tĩnh 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4447/QĐ-UBND chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cổng thông tin điện tử Hà Tĩnh 2015

            • 13/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực