Quyết định 4456/QĐ-UBND

Quyết định 4456/QĐ-UBND năm 2019 về đính chính văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4456/QĐ-UBND 2019 đính chính văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4456/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Thực hiện ý kiến của Bộ Nội vụ tại Kết luận số 6264/KL-BNV ngày 30 tháng 11 năm 2017 và ý kiến của Bộ Công Thương tại Công văn số 10374/BCT-PC ngày 20 tháng 12 năm 2018;

Xét đề xuất của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 5293/TTr-STP-KTrVB ngày 12 tháng 9 năm 2019;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính nội dung các Quyết định sau đây:

1. Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Đính chính phần căn cứ pháp lý ban hành văn bản: Bỏ đoạn “Căn cứ Quyết định s55/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phvề ban hành Quy chế làm việc của y ban nhân dân thành phHồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016;”

2. Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh.

Đính chính ngày có hiệu lực tại Điều 2 “Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2016” thành:

“Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2016”.

3. Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.

Đính chính ngày có hiệu lực tại Điều 2 “Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2016” thành:

“Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2016”.

4. Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hồ Chí Minh.

a) Bổ sung tiêu đề của các Điều tại Quyết định:

- Tại “Điều 2.” (trang 1) đính chính thành: “Điều 2. Trách nhiệm của Sở Công Thương

- Tại “Điều 3.” (trang 1) đính chính thành: “Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Tại “Điều 4.” (trang 2) đính chính thành: “Điều 4. Tổ chức thực hiện

b) Đính chính, bổ sung vào phần “Nơi nhận” tại trang 2 của Quyết định:

- Sau cụm từ “Như Điều 4”, bổ sung cụm từ: “Văn phòng Chính phủ”.

- Sau cụm từ “VBUB: các PVP”, bổ sung cụm từ: “Sở Tư pháp”.

5. Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

a) Đính chính phần căn cứ pháp lý ban hành văn bản: “Căn cứ Nghị định s 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật an toàn thực phm” thành:

“Nghị định s15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phm”

b) Bổ sung tiêu đề của các Điều tại Quyết định:

- Tại “Điều 2.” (trang 1) đính chính thành: “Điều 2. Hiệu lực thi hành

- Tại “Điều 3.” (trang 2) đính chính thành: “Điều 3. Tchức thực hiện

c) Đính chính, bổ sung vào phần “Nơi nhận” tại trang 2 của Quyết định như sau: Sau cụm từ “VBUB: các PVP” bổ sung cụm từ: “Sở Tư pháp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư ph
áp (Cục KTrVB);
- Bộ Nội vụ (Vụ Pháp chế);
- Bộ Công Thương (Vụ Pháp chế);

- TT UB: CT; các PCT;
-
Sở-ban ngành TP,
Phòng Kiểm tra văn bản s
Tư pháp;
- UBND các huyện-quận;
- VP UB: CVP, các PVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Trung tâm Công báo; CITY WEB;
- Lưu: VT, (N
CPC-TNh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Thành Phong

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4456/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4456/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2019
Ngày hiệu lực16/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tuần trước
(24/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4456/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4456/QĐ-UBND 2019 đính chính văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 4456/QĐ-UBND 2019 đính chính văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu4456/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýNguyễn Thành Phong
     Ngày ban hành16/10/2019
     Ngày hiệu lực16/10/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật3 tuần trước
     (24/10/2019)

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 4456/QĐ-UBND 2019 đính chính văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 4456/QĐ-UBND 2019 đính chính văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

      • 16/10/2019

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 16/10/2019

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực