Quyết định 447/QĐ-TTg

Quyết định 447/QĐ-TTg năm 2020 công bố dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 447/QĐ-TTg 2020 công bố dịch COVID-19


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 447/-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DỊCH COVID-19

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật T chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phòng, chng bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Quyết định s 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính ph quy định điều kiện công b dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhim;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính ph sa đổi, b sung một s điều của Quyết định s 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm;

Theo đề nghị ca Bộ trưng Bộ Y tế tại Tờ trình s 525/TTr-BYT ngày 31 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bdịch truyền nhiễm tại Việt Nam

1. Tên dịch bệnh: COVID-19 (dịch viêm đưng hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra).

2. Thời gian xảy ra dịch: từ ngày 23 tháng 01 năm 2020 (thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc ca bệnh viêm đường hô cp do chủng mới của vi rút Corona gây ra).

3. Địa điểm và quy mô xảy ra dịch: toàn quốc.

4. Nguyên nhân: Do chng mới ca vi rút Corona gây ra.

5. Tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch: Bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu.

6. Đường lây: Lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người.

7. Các biện pháp phòng, chống dịch: thực hiện theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhim, gồm:

a) Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chng dịch.

b) Khai báo, báo cáo dịch.

c) Tchc cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh.

d) Tchức cách ly y tế.

đ) Vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch.

e) Các biện pháp bảo vệ cá nhân.

g) Kiểm soát ra, vào vùng có dịch.

h) Huy động, trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chng dịch.

i) Hợp tác quốc tế trong hoạt động chng dịch.

k) Các biện pháp chống dịch khác trong thời gian có dịch.

8. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc tiếp nhận, cách ly, theo dõi, điều trị người mắc bệnh:

a) Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, bệnh viện trong ngành Công an, Quân đội và các bệnh viện khác có điều kiện.

b) Bệnh viện dã chiến (khi được huy động).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tnh, thành phtrực thuộc Trung ương, các cơ sở y tế, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30 tháng 01 năm 2020; cùa Bộ Chính trị tại Thông báo s 172-TB/TW ngày 21 tháng 3 năm 2020; chđạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ th: số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020, số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020, s 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020, s 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020; các chđạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới ca vi rút corona gây ra và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chng dịch COVID-19 quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định này được thực hiện kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiu lực kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này thay thế Quyết đnh số 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020 về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Ủy ban Thư
ng vụ Quốc hội;
- Th
tướng, các Phó Th tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các t
nh, thành ph trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- V
ăn phòng Quc hội;
- Văn phòng Ch
tịch nưc;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện ki
m sát nhân dân ti cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ qu
c Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn th;
- Thành vi
ên BCĐ quc gia phòng, chng dịch bệnh viêm đường hô hấp cp do chủng mới ca vi rút Corona gây ra;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KGVX (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 447/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu447/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2020
Ngày hiệu lực01/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 447/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 447/QĐ-TTg 2020 công bố dịch COVID-19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 447/QĐ-TTg 2020 công bố dịch COVID-19
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu447/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Xuân Phúc
       Ngày ban hành01/04/2020
       Ngày hiệu lực01/04/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 447/QĐ-TTg 2020 công bố dịch COVID-19

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 447/QĐ-TTg 2020 công bố dịch COVID-19

        • 01/04/2020

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/04/2020

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực