Quyết định 447/QĐ-TTg

Quyết định 447/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 447/QĐ-TTg thí điểm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 447/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM KIỆN TOÀN HỆ THỐNG VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH MỘT CẤP TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu của Đề án:

a) Mục tiêu tổng quát:

Kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm khắc phục hạn chế của hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở hai cấp hiện nay và tiến tới chuẩn hoá hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo mô hình của các nước trên thế giới, phù hợp với điều kiện công nghệ hiện đại.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (dưới đây gọi là Văn phòng đăng ký một cấp) tại địa bàn thí điểm, vận hành trên cơ sở hệ thống thông tin đất đai, bảo đảm thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được thực hiện đơn giản, thuận tiện theo cơ chế “một cửa”; hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai luôn được cập nhật, chỉnh lý đầy đủ, thường xuyên, đáp ứng yêu cầu thông tin trong quản lý đất đai và thị trường bất động sản.

- Thông qua việc thí điểm mô hình Văn phòng đăng ký một cấp để đề xuất việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hiện nay.

2. Phạm vi thí điểm:

Đề án thực hiện thí điểm tại 4 tỉnh, thành phố như sau:

a) Tỉnh Hà Nam: Thí điểm trong phạm vi thành phố Phủ Lý và 2 huyện Lý Nhân, Kim Bảng.

b) Thành phố Hải Phòng: Thí điểm trong phạm vi quận Ngô Quyền và huyện Thủy Nguyên.

c) Thành phố Đà Nẵng: Thí điểm trong phạm vi toàn Thành phố (06 quận, 02 huyện).

d) Tỉnh Đồng Nai: Thí điểm trong phạm vi toàn tỉnh (01 thành phố, 01 thị xã, 09 huyện).

3. Nhiệm vụ của Đề án:

Thực hiện thí điểm mô hình Văn phòng đăng ký một cấp như sau:

a) Về tổ chức:

Mô hình Văn phòng đăng ký một cấp là Văn phòng đăng ký cấp tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có các chi nhánh trực thuộc, được bố trí theo phạm vi địa bàn (mỗi chi nhánh phụ trách một huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh), được thành lập trên cơ sở chuyển nguyên trạng từ các Văn phòng đăng ký trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường của các thành phố, thị xã, quận, huyện thí điểm.

Các chi nhánh chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Văn phòng đăng ký cấp tỉnh; không hạch toán độc lập mà do Văn phòng đăng ký cấp tỉnh thống nhất quản lý, nhưng có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ đăng ký theo thẩm quyền.

b) Về chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền:

- Văn phòng đăng ký một cấp thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Văn phòng đăng ký cấp tỉnh và nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký cấp huyện theo quy định của pháp luật hiện hành trong phạm vi địa bàn thí điểm.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Văn phòng đăng ký một cấp trong phạm vi địa bàn được giao quản lý, bao gồm: Thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận) và đăng ký biến động đối với tất cả các đối tượng (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và cơ sở tôn giáo); xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp đăng ký biến động không phải cấp Giấy chứng nhận mới; cập nhật, chỉnh lý thường xuyên hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính; quản lý, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cung cấp thông tin đất đai; thống kê đất đai theo định kỳ.

Riêng thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận sẽ thực hiện thí điểm tại thành phố Đà Nẵng giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận cho tất cả các đối tượng, bao gồm: Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; hộ gia đình; cộng đồng dân cư; cơ sở tôn giáo.

c) Về nhân lực:

Nhân lực của Văn phòng đăng ký một cấp được kế thừa nhân lực hiện có của Văn phòng đăng ký các cấp trong phạm vi thí điểm. Trong quá trình thực hiện Đề án sẽ căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên của từng địa bàn thí điểm để xác định lại nhu cầu nhân lực và điều chuyển, tuyển dụng bổ sung, đào tạo nâng cao năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

d) Về trang thiết bị:

- Trang thiết bị kỹ thuật cho hoạt động chuyên môn của Văn phòng đăng ký một cấp được kế thừa sử dụng các trang thiết bị của Văn phòng đăng ký các cấp hiện có trong phạm vi thí điểm và trang bị bổ sung trong quá trình thực hiện Đề án để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn được giao.

- Các thiết bị cần thiết phải có cho hoạt động chuyên môn của Văn phòng đăng ký một cấp bao gồm: Máy đo đạc; máy in các loại (khổ A4, A3 và A0); máy photocopy (khổ A3 và Ao); các thiết bị công nghệ tin học phục vụ xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính (máy tính cá nhân, máy chủ cơ sở dữ liệu, máy chủ backup dữ liệu, máy chủ Web, máy trạm đồ họa, máy tính xách tay, máy Scanner, thiết bị lưu trữ dữ liệu đặc biệt, thiết bị mạng và thiết bị an toàn mạng); tủ và giá lưu trữ hồ sơ địa chính.

đ) Về nhà làm việc:

Diện tích nhà làm việc và kho lưu trữ hồ sơ địa chính của Văn phòng đăng ký một cấp được bố trí trên cơ sở nhà làm việc và kho lưu trữ hồ sơ địa chính hiện có của Văn phòng đăng ký cấp tỉnh và các Văn phòng đăng ký cấp huyện (tại địa bàn thí điểm). Thực hiện rà soát điều chỉnh để bảo đảm yêu cầu:

- Diện tích nhà làm việc thực hiện theo tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, quy định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp.

- Kho lưu trữ hồ sơ địa chính phải được bố trí riêng biệt, gần với trụ sở làm việc của Văn phòng đăng ký và có đủ các điều kiện cần thiết cho việc lưu trữ, khai thác, cập nhật chỉnh lý thường xuyên hồ sơ địa chính theo quy định.

Trường hợp thiếu diện tích mà không thể bố trí thêm từ quỹ nhà hiện có thì trước mắt được phép thuê nhà để bảo đảm mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung hoạt động của Đề án thí điểm.

e) Về tài chính:

Trong thời gian thí điểm sẽ hoạt động theo cơ chế tự chủ một phần tài chính theo quy định hiện hành. Quá trình thực hiện thí điểm sẽ đánh giá tình hình và đề xuất hoàn thiện cơ chế và các điều kiện kèm theo để bảo đảm tài chính cho thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Văn phòng đăng ký một cấp.

4. Nội dung hoạt động của Đề án:

a) Xây dựng phương án kiện toàn bộ máy, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác cho thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký một cấp trên phạm vi địa bàn thí điểm; nghiên cứu khảo sát mô hình tổ chức bộ máy và các điều kiện làm việc của Cơ quan đăng ký đất tại một số nước tiên tiến trên thế giới (dự kiến Malaysia, Ôxtrâylia); xây dựng văn bản hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận và đăng ký biến động đất đai theo mô hình Văn phòng đăng ký một cấp.

b) Thực hiện phương án kiện toàn Văn phòng đăng ký hai cấp hiện nay thành Văn phòng đăng ký một cấp tại địa bàn thí điểm.

c) Thử nghiệm hoạt động của Văn phòng đăng ký một cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai; quản lý hồ sơ địa chính; thực hiện đăng ký, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai thường xuyên; dịch vụ cung cấp thông tin đất đai.

d) Đánh giá kết quả thử nghiệm và đề xuất kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

5. Sản phẩm của Đề án:

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hai cấp được kiện toàn lại thành Văn phòng đăng ký một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại các địa bàn thí điểm.

- Báo cáo kết quả thí điểm mô hình Văn phòng đăng ký một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Dự thảo nội dung đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

- Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án.

6. Thời gian thực hiện Đề án: Thời gian thực hiện Đề án trong 21 tháng (từ tháng 4 năm 2012 và kết thúc vào tháng 12 năm 2013).

7. Kinh phí thực hiện Đề án:

a) Ngân sách trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường bố trí trong dự toán ngân sách được giao hàng năm của Bộ để hực hiện các nội dung:

- Nghiên cứu khảo sát mô hình cơ quan đăng ký đất tại nước ngoài.

- Xây dựng phương án kiện toàn Văn phòng đăng ký một cấp.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình thực hiện thí điểm ở địa phương.

- Tổ chức các cuộc hội thảo để xây dựng, hoàn thiện mô hình và tổng kết Đề án thí điểm.

- Đề xuất việc kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

b) Ngân sách địa phương và các nguồn thu khác theo quy định tại Thông tư số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính được bố trí bảo đảm yêu cầu thực hiện các nội dung:

- Kiện toàn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp ở địa phương.

- Các hoạt động của Văn phòng đăng ký một cấp trong thời gian thí điểm.

- Đánh giá kết quả thí điểm mô hình Văn phòng đăng ký một cấp tại địa phương.

8. Tổ chức thực hiện:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn thí điểm tổ chức thực hiện các nội dung tại Điểm a và d Khoản 4 Điều này;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn thử nghiệm thực hiện nội dung tại Điểm b và c Khoản 4 Điều này;

- Thường xuyên theo dõi và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Đề án;

- Tổ chức tổng kết Đề án và đề xuất hình thức tổ chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa bàn thử nghiệm khi thời gian thực hiện Đề án kết thúc;

b) Bộ Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung tại Điểm a và d Khoản 4 Điều này; chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện nội dung Điểm b Khoản 4 Điều này.

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm có trách nhiệm:

-  Quyết định chuyển nguyên trạng bộ máy, nhân lực, nhà làm việc và kho lưu trữ hồ sơ địa chính, trang thiết bị và nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường của các huyện thí điểm sang Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở để quản lý và thực hiện nhiệm vụ theo Đề án;

- Bố trí kinh phí để chi trả lương, kinh phí nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc, kho lưu trữ hồ sơ địa chính và các khoản chi thường xuyên khác để đảm bảo hoạt động bình thường của Văn phòng đăng ký một cấp trong quá trình thí điểm;

- Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, các sở, ngành khác liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp huyện, xã thuộc phạm vi thí điểm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án thí điểm tại địa phương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nam, Đồng Nai có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
-UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 447/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu447/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2012
Ngày hiệu lực17/04/2012
Ngày công báo30/04/2012
Số công báoTừ số 355 đến số 356
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 447/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 447/QĐ-TTg thí điểm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 447/QĐ-TTg thí điểm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu447/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành17/04/2012
        Ngày hiệu lực17/04/2012
        Ngày công báo30/04/2012
        Số công báoTừ số 355 đến số 356
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 447/QĐ-TTg thí điểm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 447/QĐ-TTg thí điểm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp

         • 17/04/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/04/2012

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/04/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực