Quyết định 4480/QĐ-UBND

Quyết định 4480/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ văn bản do Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4480/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản do Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ban hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4480/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6 về phân công công tác các Thành viên Ủy ban nhân dân quận 6;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Công văn số 477/TP ngày 31 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 02 (hai) văn bản của Ủy ban nhân dân quận 6 do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 6, Thủ trưởng các ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo TP.HCM;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- TTQU - TT.UBND Q6;
- Phòng Tư pháp Q6;
- Phòng, Ban, Ngành Q6;
- Văn phòng UBND Q6;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thanh Thảo

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

STT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiu lc

Quyết định của Ủy ban nhân dân quận 6

1

07/2010/-UBND

20/7/2010

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận 6

14/4/2015

Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

2

01/2012/QĐ-UBND

09/4/2012

Về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân Quận 6

22/7/2015

Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4480/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4480/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/08/2015
Ngày hiệu lực 12/08/2015
Ngày công báo 01/09/2015
Số công báo Số 42
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4480/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4480/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản do Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 4480/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản do Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4480/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Thị Thanh Thảo
Ngày ban hành 12/08/2015
Ngày hiệu lực 12/08/2015
Ngày công báo 01/09/2015
Số công báo Số 42
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 4480/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản do Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Lịch sử hiệu lực Quyết định 4480/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản do Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 • 12/08/2015

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/09/2015

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 12/08/2015

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực