Quyết định 4482/QĐ-UBND

Quyết định 4482/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt diện tích, kinh phí hỗ trợ giá giống cây trồng cạn sản xuất trên đất trồng lúa vụ Đông Xuân 2015-2016 và Hè Thu 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 4482/QĐ-UBND kinh phí hỗ trợ giá giống cây trồng cạn sản xuất đất trồng lúa Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4482/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DIỆN TÍCH, KINH PHÍ HỖ TRỢ GIÁ GIỐNG CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CẠN SẢN XUẤT TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2015-2016 VÀ HÈ THU 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 4012/TTr-SNN ngày 10/11/2016 và Sở Tài chính tại Tơ trình số 4207/TTr-STC ngày 25/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt diện tích, kinh phí hỗ trợ giá giống các loại cây trồng cạn sản xuất trên đất trồng lúa vụ Đông Xuân 2015-2016 và Hè Thu 2016 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tổng diện tích chuyển đổi sản xuất cây trồng cạn trên đất trồng lúa vụ Đông Xuân 2015-2016 và Hè Thu 2016 là 2.399,0011 ha gồm:

- Vụ Đông Xuân 2015-2016: 135,3869 ha;

- Vụ Hè Thu 2016: 2.263,6142 ha.

2. Tổng kinh phí hỗ trợ giá giống các loại cây trồng cạn sản xuất trên đất trồng lúa vụ Đông Xuân 2015-2016 và Hè Thu 2016 là 5.738,449 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 4.809,420 triệu đồng;

- Ngân sách huyện hỗ trợ: 929,029 triệu đồng.

(Chi tiết như phụ lục s 1, 2, 3 đính kèm)

3. Cấp tạm ứng ngân sách tỉnh 70% kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ để các địa phương thực hiện với số tiền: 3.366,594 triệu đồng (ba tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm chín mươi bn nghìn đồng chn). Sau khi các địa phương báo cáo quyết toán cụ thể kinh phí hỗ trợ nêu trên, giao Sở Tài chính, trình UBND tỉnh cấp 30% kinh phí còn lại (chi tiết như phụ lục số 4 đính kèm).

4. UBND các huyện thực hiện báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện hỗ trợ giá giống các loại cây trồng cạn sản xuất trên đất trồng lúa vụ Đông Xuân 2015­-2016 và Hè Thu 2016 gửi về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 09/12/2016 chi tiết theo hướng dẫn liên ngành số 1526/HDLN-STC-SNNPTNT ngày 19/5/2016 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính lập thủ tục cấp tạm ứng khoản kinh phí nêu tại khoản 3 Điều 1 cho các địa phương. Chủ tịch UBND các huyện sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ktừ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN
- Lưu: VT, K7, K10 (20
b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4482/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4482/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2016
Ngày hiệu lực05/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4482/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4482/QĐ-UBND kinh phí hỗ trợ giá giống cây trồng cạn sản xuất đất trồng lúa Bình Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4482/QĐ-UBND kinh phí hỗ trợ giá giống cây trồng cạn sản xuất đất trồng lúa Bình Định 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4482/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành05/12/2016
        Ngày hiệu lực05/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4482/QĐ-UBND kinh phí hỗ trợ giá giống cây trồng cạn sản xuất đất trồng lúa Bình Định 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4482/QĐ-UBND kinh phí hỗ trợ giá giống cây trồng cạn sản xuất đất trồng lúa Bình Định 2016

            • 05/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực