Quyết định 4485/QĐ-BNN-CB

Quyết định 4485/QĐ-BNN-CB năm 2015 Kế hoạch hành động thực hiện Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4485/QĐ-BNN-CB Đề án cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp 2016


BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4485/QĐ-BNN-CB

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HÓA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

Căn cứ Quyết định số 3642/QĐ-BNN-CB ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án đy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Quyết định số 3642/QĐ-BNN-CB ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ NNPTNT;
- Đảng ủy Bộ NNPTNT
;
- Cổng thông tin điện tử Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, CB (170 bản).

BỘ TRƯỞNGCao Đức Phát

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HÓA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠO ĐỘNG LỰC TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 4485/QĐ-BNN-CB ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

I. MỤC TIÊU

1. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả đề án “Đẩy mạnh cơ giới hóa tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, góp phn thực hiện đề án tái cơ cu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát trin bn vng;

2. Đến năm 2020 thực hiện được mục tiêu và các chỉ tiêu cơ bản vcơ giới hóa sản xuất nông nghiệp của đề án;

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Phổ biến và quán triệt chủ trương, nội dung Đề án đến các cơ quan, đơn vị và các địa phương

- Tổ chức phổ biến Đề án và Kế hoạch hành động triển khai Đề án đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Truyền thông về Đề án kịp thời, chính xác nhằm thống nht nhận thức và quyết tâm thực hiện Đề án trong toàn ngành.

2. Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, hình thành cánh đồng lớn gắn với lợi thế từng vùng và thị trường

- Xác định lợi thế của từng vùng, lựa chọn loại máy móc, thiết bị phù hợp với quy trình sản xuất của từng loại, ging cây, con cụ th;

- Rà soát quy hoạch, chỉ đạo sản xuất theo hướng tập trung chuyên canh, hình thành cánh đồng lớn nhằm tạo điều kiện cho nông dân, doanh nghiệp, các tchức sản xuất nông nghiệp áp dụng nhanh cơ giới hóa vào các khâu t sn xut - bo qun - chế biến - vn chuyển và tiêu thụ sản phẩm theo quy hoạch phát trin sn xuất ngành nông nghiệp được phê duyệt;

3. Khuyến khích đầu tư máy móc, thiết bị vào sản xuất nông nghiệp

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ sản xuất nông nghip, trước tiên là với thâm canh các loại cây trồng chính (lúa, mía, ngô, sn, rau màu...) ở những vùng sản xuất tập trung, hàng hóa.

- Đẩy mạnh công tác dn điền, đi thửa; đu tư xây dựng hoàn thin cơ shạ tầng nông nghiệp, nông thôn bao gm: Quy hoạch, cải tạo, san phng đồng rung, kiên cố hóa hệ thống tưới, tiêu; giao thông nội đng.

- Rà soát, đề xuất bổ sung các chính sách khuyến khích đầu tư máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp;

4. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực về cơ điện nông nghiệp

- Đề xuất, chuyển giao các kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án vcơ điện nông nghip theo Quyết định s986/BNN-KHCN ngày 09/5/2014 của Bộ trưởng BNông nghiệp và Phát triển nông thôn về thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

- Xây dựng các mô hình trình din vcơ giới hóa đng b sn xut nông nghiệp trước tiên là với thâm canh lúa, mía ở những vùng sản xuất tập trung, hàng hóa.

- Tăng cường công tác chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về cơ điện nông nghiệp thông qua các mô hình khuyến công nông nghiệp.

- Rà soát, bổ sung, đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn, quy chun kthuật Quốc gia về cơ điện nông nghiệp, quản lý chất lượng máy nông nghiệp.

- Tăng cường đào tạo ngh cơ khí, vận hành máy móc, thiết bị trong sn xut nông nghiệp cho nông dân đặc biệt là các lp tập huấn ngắn hạn, tại chỗ thông qua công tác khuyến công, hội tho trình diễn... hun luyện an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng máy, thiết bị trong sản xuất nông nghiệp.

5. Đẩy mạnh công nghiệp chế tạo máy, thiết bị phục vụ nông nghiệp

- Thực hiện kế hoạch số 3073/QĐ-BNN-CB ngày 09/7/2014 ca B trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch thực hiện Chỉ thị s 16/CT-TTg ca Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gkhó khăn đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam.

- Phối hợp với Bộ Công Thương tập trung phát triển các nhóm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp theo Quyết định s 880/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng th phát trin ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Đẩy mạnh các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xut nông nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn tht trong nông nghiệp theo Quyết định s 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Về cơ chế, chính sách

- Đánh giá tổng kết, đề xuất sửa đổi Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ca Thtướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp phù hợp với tình hình mới;

- Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ vChính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đthúc đy cơ giới hóa và gim tổn thất sau thu hoạch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở Bảng phụ lục phân công nhiệm vụ kèm theo dưới đây, giao trách nhiệm tổ chức thực hiện cho các đơn vị như sau:

1. Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối

- Chủ trì phối hợp với các Cục, vụ chức năng và địa phương triển khai thực hiện Đề án.

- Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của Bộ, đề xuất sửa đổi, bổ sung Đề án khi cần thiết.

2. Các Cục, Vụ và các đơn vị liên quan

- Theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối trong việc trin khai thực hiện Đề án.

- Xây dựng kế hoạch hành động, định kỳ báo cáo hàng năm và đột xut gi cho Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối tổng hợp theo yêu cu của Bộ.

3. Các địa phương

Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương:

- Xây dng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, định kỳ báo cáo hàng năm và đột xuất gửi Cục Chế biến nông lâm thủy sản và ngh mui tng hợp theo yêu cầu của Bộ.

- Phối hợp với Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối trin khai thực hiện Đề án.

- Đề xuất các chương trình, dự án để triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp

- Hip hội từng ngành hàng xây dựng kế hoạch và phối hợp với Cục Chế biến nông lâm thủy sn và nghề muối trong việc triển khai thực hiện; đnh kỳ báo cáo hàng năm và đột xuất gi cho Cục Chế biến nông lâm thủy sản và ngh mui tổng hợp theo yêu cầu của Bộ.

- Các doanh nghiệp: xây dựng kế hoạch hành động theo hướng đẩy mạnh các hoạt động liên doanh, liên kết để đầu tư máy, thiết bị, công nghiệp htrợ phc vụ sn xut nông nghiệp. Đề xuất với địa phương và Chính phủ những vn đề cn tp trung giải quyết để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các nội dung ca Đề án./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN
(kèm theo Quyết định số 4485/QĐ-BNN-CB ngày 02/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Phổ biến, quán triệt đề án, xây dựng kế hoạch thực hiện

Cục Chế biến NLTS và NM

Các Tng cục, Cục, Vụ, Viện, Địa phương, Hội CKNN

2015-2016

2

Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, hình thành cánh đồng lớn gắn với lợi thế từng vùng và thị trường

 

 

 

2.1

Xác định lợi thế của từng vùng, lựa chọn loại máy móc, thiết bị phù hợp với quy trình sản xuất của từng loại cây, con và vùng cụ th;

Cục Chế biến NLTS và NM

Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Trường, Hội, Hiệp hội có liên quan, Sở NNPTNT các tỉnh

 

2.2

Rà soát quy hoạch, chỉ đạo sản xuất theo hướng tập trung chuyên canh, hình thành cánh đồng lớn nhằm tạo điều kiện cho nông dân, doanh nghiệp, các tchức sn xut nông nghiệp áp dụng nhanh cơ giới hóa vào các khâu từ sản xuất - bảo quản - chế biến - vận chuyn và tiêu thụ sản phẩm theo quy hoạch phát trin sản xut ngành nông nghiệp được phê duyệt;

Cục Trồng trọt

Cục Chế biến NLTS và NM, các Tổng cục, Cục, Vụ liên quan, Sở NNPTNT các tỉnh

2016-2020

3

Khuyến khích đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp

 

 

 

3.1

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ sản xuất nông nghiệp của đề án, trước tiên là với thâm canh các loại cây trng chính (lúa, mía, ngô, sn, rau màu…) ở những vùng sn xuất tập trung, hàng hóa.

Cục Chế biến NLTS và NM

Vụ KHCN, các Tổng cục, Cục liên quan, các Sở NNPTNT, các doanh nghiệp

 

3.2

Đẩy mạnh công tác dồn điền, đổi thửa; đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn bao gm: Quy hoạch, cải tạo, san phẳng đồng ruộng, kiên cố hóa hệ thng tưới, tiêu; giao thông ni đồng.

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố trực thuộc TW

Các sở ban ngành có liên quan ở địa phương

2016-2020

3.3

Rà soát, đề xuất bổ sung các chính sách khuyến khích đầu tư máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp;

Cục Chế biến NLTS và NM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2016-2020

4

Đy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực về cơ điện nông nghiệp

 

 

 

4.1

Đề xuất, chuyển giao các kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án vcơ điện nông nghiệp theo Quyết định số 986/BNN-KHCN ngày 09/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Cục Chế biến NLTS và NM

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Viện Cơ điện NN&CNSTH; Học Viện nông nghiệp Việt Nam; các tổ chức, cá nhân

2016-2020

4.2

Xây dựng các mô hình trình diễn về cơ giới hóa đồng bộ sản xut nông nghiệp, trước tiên là với thâm canh lúa, mía ở những vùng sản xuất tập trung, hàng hóa.

Viện Cơ điện NN&CNSTH

Các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan

2016-2020

4.3

Tăng cường công tác chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về cơ điện nông nghiệp thông qua các mô hình khuyến công nông nghiệp.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan

2016-2020

4.4

Rà soát, bsung, đề xut các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quc gia đi vcơ điện nông nghiệp, quản lý chất lượng máy nông nghiệp

Cục Chế biến NLTS và NM

Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện và các đơn vị có liên quan

2016-2020

4.5

Nghiên cứu, tổ chức các chương trình đào tạo nghề cơ khí nông nghiệp; hướng dn, huấn luyn an toàn v sinh lao đng cho người sử dụng máy, thiết bị trong sản xuất nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Cục Chế biến NLTS và NM, các Cục, Vụ liên quan, Sở NNPTNT các tỉnh, các doanh nghip

 

5

Đẩy mnh công nghip chế tạo máy, thiết bị phục vụ nông nghiệp

 

 

 

5.1

Thực hiện kế hoạch số 3073/QĐ-BNN-CB ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn về kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vviệc tháo g khó khăn đy mạnh thực hiện chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam.

Cục Chế biến NLTS và NM

Bộ Công Thương, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở NNPTNT các tỉnh, các doanh nghiệp

2016-2020

5.2

Phối hợp với Bộ Công Thương tập trung phát trin các nhóm máy móc, thiết bị phục vụ sản xut nông nghip theo Quyết đnh số 880/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát trin ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Cục Chế biến NLTS và NM

Bộ Công Thương, các cơ quan, đơn vị có liên quan, các doanh nghiệp

 

5.3

Đẩy mạnh các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xut nông nghip được hưởng chính sách hỗ trợ nhm giảm tn tht trong nông nghiệp theo Quyết định s68/2013/QĐ-TTg và ngày 14/11/2013 của Thtướng Chính phủ.

Cục Chế biến NLTS và NM

Bộ Công Thương, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở NNPTNT các tỉnh, các doanh nghiệp

2016-2020

6

Về cơ chế, chính sách

 

 

 

6.1

Đánh giá tổng kết, đề xuất sửa đi Quyết đnh 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách h trnhằm giảm tổn tht trong nông nghiệp phù hợp tình hình mới;

Cục Chế biến NLTS và NM

Ngân hàng Nhà nước VN, Bộ Công Thương, các địa phương

2016-2020

6.2

Phi hợp với các Bộ, ngành, địa phương Trin khai Nghị định s210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đu tư vào nông nghip, nông thôn

Vụ Kế hoạch

Các Cục, Vụ, Bộ ngành, địa phương

2016-2020

6.3

Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách để thúc đẩy cơ giới hóa và giảm tổn thất sau thu hoạch.

Cục Chế biến NLTS và NM

Các viện Nghiên cứu; Các tng cục, cục, vụ liên quan, Sở NNPTNT các tỉnh; các doanh nghiệp

2016-2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4485/QĐ-BNN-CB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4485/QĐ-BNN-CB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2015
Ngày hiệu lực02/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4485/QĐ-BNN-CB

Lược đồ Quyết định 4485/QĐ-BNN-CB Đề án cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4485/QĐ-BNN-CB Đề án cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4485/QĐ-BNN-CB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành02/11/2015
        Ngày hiệu lực02/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4485/QĐ-BNN-CB Đề án cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4485/QĐ-BNN-CB Đề án cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp 2016

         • 02/11/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/11/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực