Quyết định 449/QĐ-BCT

Quyết định 449/QĐ-BCT năm 2017 về thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý Chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 449/QĐ-BCT Ban Chỉ đạo phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2017


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 449/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi là Ban Chđạo), Hội đồng thẩm định Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi là Hội đồng thẩm định) và Ban Quản lý Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi là Ban Quản lý) bao gồm các ông, bà có tên tại Phụ lục kèm theo Quyết định này để triển khai thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Chương trình).

Điều 2. Thành viên Ban Chỉ đạo

1. Thứ trưởng Bộ Công Thương (phụ trách công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng), Trưởng Ban.

2. Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ (Thứ trưởng), Phó Trưởng Ban.

3. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thứ trưởng), Phó Trưởng Ban.

4. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, y viên.

5. Đại diện Bộ Công Thương (Cục Quản lý cạnh tranh), Ủy viên.

6. Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên.

7. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

8. Đại diện Bộ Y tế, Ủy viên.

9. Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

10. Đại diện Bộ Nội vụ, Ủy viên.

Điều 3. Nhim vcủa Ban Chỉ đo

1. Định hướng chiến lược cho việc thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ đã được Chính phủ phê duyệt.

2. Phê duyệt các đề án và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Danh mục các đề án phát triển công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thm quyền của Bộ Công Thương, các Bộ ngành ở Trung ương hoặc các đề án do các cơ quan liên quan đề xuất và thực hiện trên phạm vi từ 02 tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương trở lên (sau đây gọi là Đ án Trung ương).

3. Hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng các đề án phát triển công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi một tỉnh, thành phố (sau đây gọi là Đán địa phương).

4. Quản lý, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Đán Trung ương và Đề án địa phương thuộc Chương trình, bảo đảm Chương trình được thực hiện theo đúng yêu cầu, mục tiêu, nội dung, tiến độ và quy định của pháp luật.

5. Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý và Quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và Tiêu chí đánh giá các đề án thuộc Chương trình.

6. Thực hiện các công việc cần thiết để đảm bảo triển khai Chương trình theo nội dung quy định tại Quyết định số 1997/QĐ-TTg.

Điều 4. Thành viên Hội đồng thẩm định

1. Thứ trưởng Bộ Công Thương (phụ trách công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng), Chủ tịch.

2. Phó Cục trưởng (phụ trách công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng), Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Phó Chủ tịch.

3. Ủy viên là đại diện các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ.

4. Các Ủy viên là đại diện Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương.

Điều 5. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định

1. Hội đồng thẩm định Chương trình có nhiệm vụ thẩm định các Đán Trung ương. Hội đồng có thể lấy ý kiến hoặc thuê chuyên gia trong quá trình thm định.

2. Trình Ban Chỉ đạo phê duyệt các đề án đã được thẩm định.

Điều 6. Thành viên Ban Quản lý

1. Phó Cục trưởng (phụ trách công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng), Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Trưng Ban.

2. Trưởng phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Phó Trưởng Ban.

3. Các Ủy viên là đại diện Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương.

Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Quản lý

1. Chủ trì xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách có liên quan trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để triển khai Chương trình.

2. Hướng dẫn các đơn vị chủ trì xây dựng đề án; tiếp nhận, đánh giá sơ bộ các đề án theo các quy định hiện hành; tổng hợp gửi Hội đồng thẩm định để thẩm định các đề án.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các đề án của Chương trình.

4. Tổng hợp và xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất (theo yêu cầu) về kết quả thực hiện của Chương trình.

5. Làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các văn bản, đề xuất, kiến nghị của các đơn vị chủ trì các đề án thuộc Chương trình và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác trình Bộ trưởng Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định đến các đơn vị chủ trì đề án và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 8. Sử dụng con dấu

1. Ban Chỉ đạo và Hội đồng thẩm định sử dụng con dấu của Bộ Công Thương.

2. Ban Quản lý sử dụng con dấu của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương.

Điều 9. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý được lấy từ nguồn kinh phí quản lý hành chính hàng năm của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương.

Điều 10. Hiệu lc và trách nhim thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thành viên của Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý có tên tại Điều 01 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như nêu tại Điều 1;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KTTH);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Nội vụ;
-
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị: V
ăn Phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, QLCT.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. Thành viên Ban Chỉ đạo

1. Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Ban.

2. Ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban.

3. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban.

4. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng, kiêm Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm thủy sản và ngh mui, Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, y viên.

5. Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Ủy viên.

6. Bà Mai Thúy Nga, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên.

7. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Vụ trưởng, Vụ Kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

8. Ông Lê Văn Giang, Phó Cục trưởng, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, Ủy viên.

9. Ông Nguyễn Thái Phiên, Phó Cục trưởng, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

10. Bà Đào Thị Hồng Minh, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ, Ủy viên.

II. Thành viên Hội đồng thẩm định

1. Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch.

2. Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Phó Chủ tịch.

3. Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.

4. Ông Dương Văn Bá, Phó Vụ trưởng, Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

5. Ông Phạm Đức Thắng, Phó Vụ trưởng, Vụ Dạy nghề chính quy, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên.

6. Ông Cao Xuân Quảng, Trưởng phòng, Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Ủy viên.

7. Ông Lê Hoàng, Trưởng phòng, Phòng Quản lý tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, Ủy viên.

8. Bà Nguyễn Vân Hương, Phó Trưng phòng, Phòng Thương mại, Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên.

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng, Phòng Báo chí Trung ương, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

10. Bà Lê Thị Kim Oanh, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ, Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Việt Dũng, Chuyên viên, Vụ Kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

III. Thành viên Ban Quản lý

1. Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Trưởng ban.

2. Ông Cao Xuân Quảng, Trưởng phòng, Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Phó Trưởng ban.

3. Ông Tạ Mạnh Cường, Chánh Văn phòng, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Ủy viên.

4. Ông Phan Thế Thắng, Phó Trưởng phòng, Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, y viên.

5. Ông Hồ Tùng Bách, Phó Trưởng phòng, Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Ủy viên.

6. Bà Trần Diệu Loan, Phó Trưởng phòng, Phòng Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Ủy viên.

7. Bà Nguyễn Phương Anh, Phó Trưởng phòng, Phòng Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Ủy viên.

8. Ông Đoàn Quang Đông, Chuyên viên, Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Ủy viên.

9. Ông Phạm Hoàng Long, Chuyên viên, Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Ủy viên.

10. Bà Lê Thị Vân Anh, Chuyên viên, Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Ủy viên.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 449/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu449/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2017
Ngày hiệu lực15/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 449/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 449/QĐ-BCT Ban Chỉ đạo phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 449/QĐ-BCT Ban Chỉ đạo phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu449/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Tuấn Anh
        Ngày ban hành15/02/2017
        Ngày hiệu lực15/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 449/QĐ-BCT Ban Chỉ đạo phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 449/QĐ-BCT Ban Chỉ đạo phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2017

            • 15/02/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực