Quyết định 449/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 449/QĐ-LĐTBXH năm 2008 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh do Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 449/QĐ-LĐTBXH Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 449/QĐ-LĐTBXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 4310/QĐ-UB-VX ngày 20/12/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở, cơ quan ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 115/2003/QĐ-UB ngày 10/7/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 146/2007/QĐ-UB ngày 28/12/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc Sở;
- TTDU, Công đoàn, ĐTN Sở;

GIÁM ĐỐC
Lê Thành Tâm

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người phát ngôn chính thức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Người phát ngôn) là Chánh Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Họ tên, chức vụ Người phát ngôn được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

2. Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp phát ngôn hoặc ủy quyền cho người khác có trách nhiệm thuộc Sở phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể.

3. Chỉ những người có thẩm quyền phát ngôn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mới được nhân danh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Thông tin do những người này cung cấp là thông tin chính thức về hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

4. Cán bộ, công chức, viên chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh không được giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Trong trường hợp những người này trả lời phỏng vấn trên báo chí thì việc trả lời phỏng vấn đó mang tính chất cá nhân và phải chịu trách nhiệm về nội dung trả lời phỏng vấn của mình.

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 3. Phát ngôn và cung cấp thông tin

1. Chánh Văn phòng Sở phối hợp với thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm cung cấp thông tin, trả lời cho báo chí về các nội dung chủ yếu sau:

- Hoạt động và và công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh;

- Tình hình và kết quả hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

- Các văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

- Kế hoạch, chương trình công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Thủ trưởng phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, trả lời báo chí về những lĩnh vực của phòng, ban mình được phân công phụ trách.

3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cung cấp thông tin, trả lời cho báo chí về các nội dung hoạt động của đơn vị mình theo chỉ định cụ thể của Giám đốc Sở.

4. Việc tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện thông qua các hình thức sau:

4.1 Cung cấp thông tin cho báo chí trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (http://www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn);

4.2 Khi thấy cần thiết, tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại cuộc họp giao ban hàng tuần do Sở Văn hóa và thông tin chủ trì.

2.3 Theo chỉ định cụ thể của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

1. Người phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

1.1 Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về sự kiện, vấn đề quan trọng, gây tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh nhằm định hướng và cảnh báo kịp thời trong xã hội; thông tin về quan điểm và cách xử lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đối với các sự kiện, vấn đề đó;

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay ý kiến ban đầu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh thì Người phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là hai (02) ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra;

1.2 Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn và cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh được nêu trên báo chí;

1.3 Khi nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí thì Người phát ngôn phải thông báo cho cơ quan báo chí kết quả hoặc biện pháp giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày;

1.4 Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật thuộc lĩnh vực do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh quản lý, Người phát ngôn có trách nhiệm yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

2. Chánh Văn phòng Sở, thủ trưởng phòng, ban chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phát ngôn, cung cấp kịp thời thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường cho báo chí các nội dung về lĩnh vực quản lý nhà nước mà mình được phân công phụ trách.

3. Việc tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường được thực hiện thông qua một hoặc một số hình thức sau:

3.1 Thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh;

3.2 Tổ chức họp báo theo chỉ đạo hoặc được sự chấp thuận của lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo thành phố;

3.3 Thông tin bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác cho các cơ quan báo chí.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn

1. Người phát ngôn được nhân danh, đại diện cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Người phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân trong cơ quan hoặc các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này.

3. Đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, Người phát ngôn có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trước khi công bố.

4. Người phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau đây:

4.1 Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn;

4.2 Các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra có yêu cầu thông tin trên báo chí những vấn đề giúp cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tiến hành thuận lợi, khách quan, đúng pháp luật;

4.3 Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được phép phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.

5. Người phát ngôn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.

Điều 6. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn các nội dung thông tin phục vụ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đề nghị của Người phát ngôn.

2. Người phát ngôn có trách nhiệm cung cấp ngay nội dung phát ngôn cho Ban biên tập WebSite Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác những thông tin hoạt động thuộc lĩnh vực, đơn vị quản lý được giao, không thuộc bí mật nhà nước theo quy định cho Ban biên tập WebSite Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

4. Ban biên tập WebSite Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm đăng tải thông tin định kỳ, đột xuất, nội dung phát ngôn với báo chí của Người phát ngôn trên trang thông tin điện tử của Sở.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy chế này tới cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình, kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Điều 8. Người phát ngôn phối hợp với Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định tại Quy chế này.

Điều 9. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh vi phạm các quy định tại Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 449/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu449/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực30/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 449/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 449/QĐ-LĐTBXH Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 449/QĐ-LĐTBXH Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu449/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thành Tâm
        Ngày ban hành30/01/2008
        Ngày hiệu lực30/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 449/QĐ-LĐTBXH Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 449/QĐ-LĐTBXH Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

            • 30/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực