Quyết định 4497/QĐ-UBND

Quyết định 4497/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 1413/QĐ-CT quy định nội dung và mức chi kinh phí tổ chức kỳ thi, khen thưởng học sinh giỏi, cấp phát bằng tốt nghiệp do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4497/QĐ-UBND 2019 kinh phí tổ chức khen thưởng phát bằng tốt nghiệp tỉnh Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4497/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1413/QĐ-CT NGÀY 20/6/2012 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC KỲ THI, KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI, CẤP PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 66/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về nội dung, mức chi công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Căn cứ Quyết định số 1413/QĐ-CT ngày 20/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định nội dung và mức chi kinh phí tổ chức các kỳ thi, khen thưởng học sinh giỏi, cấp phát bằng tốt nghiệp;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3351/STC-HCSN ngày 17/10/2019 và Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2794/SGDĐT-KHTC ngày 25/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Điều 2 tại Quyết định số 1413/QĐ-CT ngày 20/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau: Nguồn kinh phí được đảm bảo từ ngân sách Nhà nước đã bố trí trong nguồn Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo hàng năm và các nguồn thu hp pháp khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- VP UBND t
nh;
- Lưu: VT, VX, TH.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4497/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4497/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2019
Ngày hiệu lực18/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(19/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4497/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4497/QĐ-UBND 2019 kinh phí tổ chức khen thưởng phát bằng tốt nghiệp tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4497/QĐ-UBND 2019 kinh phí tổ chức khen thưởng phát bằng tốt nghiệp tỉnh Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4497/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành18/11/2019
        Ngày hiệu lực18/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (19/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4497/QĐ-UBND 2019 kinh phí tổ chức khen thưởng phát bằng tốt nghiệp tỉnh Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4497/QĐ-UBND 2019 kinh phí tổ chức khen thưởng phát bằng tốt nghiệp tỉnh Quảng Bình

            • 18/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực