Quyết định 45/2005/QĐ-UB

Quyết định 45/2005/QĐ-UB điều chỉnh điều 13 Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất và hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 151/2002/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 45/2005/QĐ-UB điều chỉnh miễn, giảm tiền sử dụng đất hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở đã được thay thế bởi Quyết định 61/2008/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ người có công Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2005/QĐ-UB điều chỉnh miễn, giảm tiền sử dụng đất hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 45/2005/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU 13 QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CẢI THIỆN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 151/2002/QĐ-UB NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;
- Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 96/LĐ-TB&XH ngày 23 tháng 02 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh, bổ sung đối tượng là thân nhân của liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng vào nhóm 1 Điều 13 Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất và hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 151/2002/QĐ-UB ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 5 ngày, kể từ ngày ký.    

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TVTU, TTHĐND (để b/c),
- CT, các PCT UBND TP
- Các PCVP UBND TP
- Lưu: VT, VX. NC-PC

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Hoàng Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2005
Ngày hiệu lực27/04/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 45/2005/QĐ-UB điều chỉnh miễn, giảm tiền sử dụng đất hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 45/2005/QĐ-UB điều chỉnh miễn, giảm tiền sử dụng đất hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu45/2005/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHoàng Tuấn Anh
       Ngày ban hành22/04/2005
       Ngày hiệu lực27/04/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 45/2005/QĐ-UB điều chỉnh miễn, giảm tiền sử dụng đất hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2005/QĐ-UB điều chỉnh miễn, giảm tiền sử dụng đất hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở