Quyết định 45/2007/QĐ-UBND

Quyết định 45/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 86/2006/QĐ-UBND về quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2007

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 86/2006/QĐ-UBND giá đất 2007 Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 45/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 31 tháng 07 năm 2007.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 86/2006/QĐ-UBND NGÀY 29/12/2006 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ  Luật đất đai số 13/2003/QH 11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc phương pháp xác định các loại giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP">114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND ngày 18/12/2006 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về giá đất năm 2007 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2007;

Căn cứ nội dung thống nhất họp lãnh đạo UBND tỉnh ngày 02/7/2007;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 158/TTr-TC ngày 29/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi giá đất quy định tại Bảng giá đất huyện Yên Lạc năm 2007, ban hành kèm theo Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh về ban hành quy định giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2007, như sau:

- Thị trấn Yên Lạc:

+ Mục 7: Sửa đổi như sau: "Đất 2 bên đường Tỉnh lộ 305 đoạn từ đường rẽ vào UBND Thị trấn (Nhà Tình Bằng) qua ngã tư Thị trấn qua Công an huyện đến giáp đất xã Tam Hồng, giá 1.400.000đồng/m2";

+ Mục 8: Sửa đổi như sau: "Đất hai bên đường đoạn từ giáp đất xã Bình Định qua cổng UBND thị trấn ra đường 303 và từ giáp UBND thị trấn ra đường 305 (Nhà Tình Bằng), mức giá: 150.000đồng/m2";

+ Mục 9: Sửa đổi như sau: "Đất hai bên đường từ trụ sở Công an huyện đến giáp đường đôi (Đường Tỉnh lộ 304), mức giá: 1.400.000đồng/m2.

- Xã Tam Hồng:

+ Mục 8: Sửa đổi như sau: "Đất hai bên đường đoạn từ Đình Man Để qua cổng Chợ đến ngã tư chợ Lầm (giáp đường 304) và từ ngã tư qua cổng trường Tiểu học I đến ngã tư Tảo Phú nhà ông Mỳ, mức giá: 600.000đồng/m2.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc, Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất (Sở TNMT) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.    

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Ái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 45/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/07/2007
Ngày hiệu lực 31/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 86/2006/QĐ-UBND giá đất 2007 Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 45/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 86/2006/QĐ-UBND giá đất 2007 Vĩnh Phúc
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 45/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký Trần Ngọc Ái
Ngày ban hành 31/07/2007
Ngày hiệu lực 31/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 45/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 86/2006/QĐ-UBND giá đất 2007 Vĩnh Phúc

Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 86/2006/QĐ-UBND giá đất 2007 Vĩnh Phúc

  • 31/07/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/07/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực