Quyết định 45/2010/QĐ-UBND

Quyết định 45/2010/QĐ-UBND ban hành đơn giá lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2010/QĐ-UBND đơn giá lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 45/2010/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 02 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ LẬP QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT ngày 05/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật lập quy hoạch tài nguyên nước, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai tại Tờ trình số: 364/TTr-TNMT ngày 16 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (có bảng đơn giá kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Quyết định và các văn bản pháp luật có liên quan, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện đơn giá lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ao Văn Thinh

 

ĐƠN GIÁ

LẬP QUY HOẠCH, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên sản phẩm

ĐVT (đồng)

Đơn giá

A

CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH MỚI

 

 

1

Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

640.882.247

-

Tính cho 1 ha

Đồng

6.409

2

Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

548.037.949

-

Tính cho 1 ha

Đồng

5.108

3

Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước mặt

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

477.434.874

-

Tính cho 1 ha

Đồng

4.774

4

Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

 

 

-

Tính cho 1.000km²

Đồng

470.804.621

-

Tính cho 1 ha

Đồng

4.708

5

Quy hoạch phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

593.613.247

-

Tính cho 1 ha

Đồng

5.936

6

Lập nhiệm vụ quy hoạch lưu vực sông

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

204.249.989

-

Tính cho 1 ha

Đồng

2.042

B

CÔNG TÁC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

 

 

1

Điều chỉnh quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt

 

 

a

Quy hoạch đã lập trong thời gian dưới 05 năm

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

448.617.573

-

Tính cho 1 ha

Đồng

4.486

b

Quy hoạch đã lập trong thời gian từ 05 năm đến 07 năm

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

544.749.910

-

Tính cho 1 ha

Đồng

5.447

c

Quy hoạch đã lập từ 07 năm trở lên

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

608.838.135

-

Tính cho 1 ha

Đồng

6.088

2

Điều chỉnh quy hoạch phân bổ tài nguyên nước dưới đất

 

 

a

Quy hoạch đã lập trong thời gian dưới 05 năm

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

383.626.564

-

Tính cho 1 ha

Đồng

3.836

b

Quy hoạch đã lập trong thời gian từ 05 năm đến 07 năm

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

465.832.256

-

Tính cho 1 ha

Đồng

4.658

c

Quy hoạch đã lập từ 07 năm trở lên

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

520.636.051

-

Tính cho 1 ha

Đồng

5.206

3

Điều chỉnh quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước mặt

 

 

a

Quy hoạch đã lập trong thời gian dưới 05 năm

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

334.204.412

-

Tính cho 1 ha

Đồng

3.342

b

Quy hoạch đã lập trong thời gian từ 05 năm đến 07 năm

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

405.819.643

-

Tính cho 1 ha

Đồng

4.058

c

Quy hoạch đã lập từ 07 năm trở lên

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

452.771.853

-

Tính cho 1 ha

Đồng

4.527

4

Điều chỉnh quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

 

 

a

Quy hoạch đã lập trong thời gian dưới 05 năm

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

329.563.235

-

Tính cho 1 ha

Đồng

3.295

b

Quy hoạch đã lập trong thời gian từ 05 năm đến 07 năm

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

400.183.928

-

Tính cho 1 ha

Đồng

4.001

c

Quy hoạch đã lập từ 07 năm trở lên

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

447.264.390

-

Tính cho 1 ha

Đồng

4.472

5

Điều chỉnh quy hoạch phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra

 

 

a

Quy hoạch đã lập trong thời gian dưới 05 năm

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

415.529.273

-

Tính cho 1 ha

Đồng

4.155

b

Quy hoạch đã lập trong thời gian từ 05 năm đến 07 năm

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

504.571.260

-

Tính cho 1 ha

Đồng

5.045

c

Quy hoạch đã lập từ 07 năm trở lên

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

563.932.584

-

Tính cho 1 ha

Đồng

5.639

6

Điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch lưu vực sông

 

 

a

Quy hoạch đã lập trong thời gian dưới 05 năm

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

142.974.992

-

Tính cho 1 ha

Đồng

1.429

b

Quy hoạch đã lập trong thời gian từ 05 năm đến 07 năm

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

173.612.491

-

Tính cho 1 ha

Đồng

1.736

c

Quy hoạch đã lập từ 07 năm trở lên

 

 

-

Tính cho 1.000 km²

Đồng

194.037.490

-

Tính cho 1 ha

Đồng

1.940

Ghi chú:

- Mức lương tối thiểu được tính 730.000 đồng/người/tháng theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ.

- Hệ số lương: Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với CBCC, VC. Ngày công được tính là 26 ngày/tháng.

- Đơn giá được xây dựng trên định mức kinh tế - kỹ thuật tại Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT ngày 05/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chi phí chung áp dụng theo Thông tư Liên tịch số 118/2008/TTLT-BTC- BTNMT ngày 05/12/2008 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn giá được xây dựng theo vùng có điều kiện chuẩn được quy định tại Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT Nếu vùng lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch có điều kiện khác với điều kiện chuẩn đã quy định, đơn giá sẽ tính lại với hệ số điều chỉnh và cách tính được quy định tại Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT ngày 05/10/2009.

- Đơn giá trên chưa bao gồm các chi phí tính cho các công tác sau: Khảo sát, đo đạc tài nguyên nước, thăm dò nước dưới đất, đo vẽ bản đồ, lấy và phân tích chất lượng nước; lập, tiến hành thí nghiệm mô hình và các công việc phục vụ công tác quy hoạch tài nguyên (nếu có); lập mô hình tính toán công bằng nước, mô hình lan nhiễm; mô hình dự báo nhiễm mặn; mô hình dự báo các tác hại do nước gây ra (mô hình báo lũ, hạn hán); xây dựng các bản đồ phục vụ cho quy hoạch; lập và thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch.

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2010
Ngày hiệu lực12/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2010/QĐ-UBND đơn giá lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 45/2010/QĐ-UBND đơn giá lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu45/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýAo Văn Thinh
        Ngày ban hành02/08/2010
        Ngày hiệu lực12/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 45/2010/QĐ-UBND đơn giá lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2010/QĐ-UBND đơn giá lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch

         • 02/08/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/08/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực