Quyết định 45/2013/QĐ-UBND

Quyết định 45/2013/QĐ-UBND Quy định sửa đổi chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn của tỉnh Bình Định

Quyết định 45/2013/QĐ-UBND chính sách người không chuyên trách Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 41/2018/QĐ-UBND chính sách người hoạt động không chuyên trách cấp xã Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2013/QĐ-UBND chính sách người không chuyên trách Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2013/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ ĐIỀU CHỈNH MỨC KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI MẶT TRẬN, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở CẤP XÃ, THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 792/TTr-SNV ngày 19 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, làng khối phố, khu phố trên địa bàn tỉnh và thay thế các Quyết định sau đây của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với Trưởng Đài truyền thanh và mức tiền công đối với chức danh Văn phòng Đảng ủy, Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ cấp xã; Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2012 về việc điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận, đoàn thể và sửa đổi bổ sung một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

QUY ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ ĐIỀU CHỈNH MỨC KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI MẶT TRẬN, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở CẤP XÃ, THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Điều 1. Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

1. Danh mục chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (dưới đây gọi chung là xã):

Số TT

CHỨC DANH

CÁC CHỨC DANH THUỘC ĐẢNG ỦY

1

Trưởng ban Tổ chức

2

Trưởng ban Tuyên giáo

3

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

4

Phó Trưởng ban Dân vận

5

Phó Trưởng ban Tổ chức

6

Phó Trưởng ban Tuyên giáo

7

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

8

Văn phòng Đảng ủy

CÁC CHỨC DANH THUỘC MẶT TRẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

9

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

10

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

11

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ

12

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

13

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

CÁC CHỨC DANH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

14

Giao thông - Thủy lợi

15

Nông, lâm, ngư - Công thương nghiệp

16

Lao động - Xã hội - Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

17

Văn hóa - Thông tin - Gia đình

18

Trưởng Đài truyền thanh

19

Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ

20

Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

21

Phó Trưởng Công an

2. Quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách được bố trí ở cấp xã như sau:

a. Các chức danh thuộc Đảng ủy cấp xã: Bố trí không quá 5 người hưởng phụ cấp hoặc phụ cấp kiêm nhiệm chức danh;

b. Các chức danh thuộc Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã: Bố trí không quá 5 người hưởng phụ cấp hoặc phụ cấp kiêm nhiệm chức danh;

c. Các chức danh thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã: Bố trí trên cơ sở số lượng quy định cho từng xã. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn sắp xếp số lượng và chức danh phù hợp nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; ưu tiên bố trí đủ các chức danh Phó Trưởng Công an, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự theo quy định của pháp luật (mỗi chức danh tối đa không quá 2 người).

3. Phụ cấp chức danh cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

Số TT

CHỨC DANH

Mức phụ cấp chức danh

CÁC CHỨC DANH THUỘC ĐẢNG ỦY

 

1

Trưởng ban Tổ chức

1,20

2

Trưởng ban Tuyên giáo

1,20

3

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

1,20

4

Phó Trưởng ban Dân vận

1,10

5

Phó Trưởng ban Tổ chức

1,10

6

Phó Trưởng ban Tuyên giáo

1,10

7

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

1,10

8

Văn phòng Đảng ủy

1,20

CÁC CHỨC DANH THUỘC MẶT TRẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

9

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1,10

10

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

1,00

11

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ

1,00

12

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

1,00

13

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

1,00

CÁC CHỨC DANH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

14

Giao thông - Thủy lợi

1,10

15

Nông, lâm, ngư - Công thương nghiệp

1,10

16

Lao động - Xã hội - Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

1,10

17

Văn hóa - Thông tin - Gia đình

1,10

18

Thủ quỹ - Văn thư - lưu trữ

1,20

19

Trưởng Đài truyền thanh

1,20

20

Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

1,20

21

Phó Trưởng Công an

1,20

Riêng đối với các chức danh thuộc Đảng ủy cấp xã: Trong trường hợp, tại các ban công tác trực thuộc Đảng ủy không bố trí trưởng ban công tác đảng chuyên trách thì cấp phó ban công tác đảng được hưởng mức phụ cấp quy định cho cấp trưởng ban công tác đảng.

4. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã

a. Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn mà giảm được 01 người trong số lượng người hoạt động không chuyên trách được bố trí tối đa (tính theo số lượng người quy định được bố trí cho các nhóm lĩnh vực hoạt động ở cấp xã) được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 30% phụ cấp của chức danh được kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm tối đa bằng 50% phụ cấp của chức danh có mức phụ cấp cao nhất trong số các chức danh kiêm nhiệm.

b. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm thêm một chức danh (có trong bảng danh mục chức danh) người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 30%, trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% phụ cấp của chức danh có mức phụ cấp cao nhất trong số các chức danh kiêm nhiệm.

c. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh được hưởng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định phê chuẩn, bổ nhiệm thêm chức danh khác hoặc quyết định việc kiêm nhiệm chức danh và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn việc bố trí kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ từng tổ chức và mức khoán quỹ phụ cấp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Khoán quỹ phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

a. Xã loại 1: Khoán quỹ phụ cấp bằng hệ số 20,3 mức lương cơ sở;

b. Xã loại 2: Khoán quỹ phụ cấp bằng hệ số 18,6 mức lương cơ sở;

c. Xã loại 3: Khoán quỹ phụ cấp bằng hệ số 17,6 mức lương cơ sở.

Bí thư Đảng ủy, Ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp để sắp xếp, bố trí số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ của tổ chức, yêu cầu nhiệm vụ và mức khoán quỹ phụ cấp theo loại xã.

6. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

a. Hỗ trợ để người hoạt động không chuyên trách cấp xã (không bao gồm những người đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cơ sở tính toán và quy đổi thành mức đóng tương ứng (với mức bằng, hoặc nếu không có mức bằng, thì đóng ở mức cao hơn liền kề) với phụ cấp chức danh. Mức hỗ trợ bằng 2/3 mức đóng do Luật Bảo hiểm xã hội quy định.

b. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Ngân sách hỗ trợ đóng 3% và người hoạt động không chuyên trách đóng 1,5% mức phụ cấp chức danh hiện hưởng.

Điều 2. Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn

1. Chức danh: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn làng, khối phố, khu phố (dưới đây gọi chung là thôn) bố trí các chức danh sau:

a. Bí thư chi bộ thôn;

b. Trưởng thôn;

c. Phó Trưởng thôn;

d. Trưởng ban công tác Mặt trận thôn.

2. Số lượng: Mỗi chức danh bố trí một người đảm nhiệm. Trường hợp thôn có trên 600 hộ gia đình (đối với phường, thị trấn) và thôn có trên 500 hộ gia đình (đối với xã), có thể bố trí thêm 01 Phó Trưởng thôn.

3. Phụ cấp: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn được hưởng phụ cấp chức danh hàng tháng như sau:

a. Hệ số 0,6 mức lương cơ sở: Gồm Bí thư chi bộ; Trưởng thôn;

b. Hệ số 0,5 mức lương cơ sở: Gồm Phó Trưởng thôn; Trưởng ban công tác Mặt trận thôn.

4. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% phụ cấp của chức danh có mức phụ cấp cao nhất trong số các chức danh kiêm nhiệm. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh được hưởng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định phê chuẩn, bổ nhiệm thêm chức danh hoặc quyết định việc kiêm nhiệm chức danh.

5. Chế độ bảo hiểm y tế

Hỗ trợ để người hoạt động không chuyên trách ở thôn (không bao gồm những người đã tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc) tham gia bảo hiểm y tế bằng hình thức tự nguyện. Mức hỗ trợ bằng 2/3 mức đóng bảo hiểm y tế tối thiểu trên địa bàn đối với loại hình bảo hiểm y tế tự nguyện tại thời điểm tham gia.

Điều 3. Khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn

1. Khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã

a. Mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã:

Số TT

Tổ chức

Mức khoán

Khoán kinh phí hoạt động (đ/năm)

Khoán hệ số phụ cấp kiêm nhiệm

Tổng kinh phí khoán

1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

5.800.000

0,2x12=2,4

8.560.000

2

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

5.800.000

0,2x12=2,4

8.560.000

3

Hội Liên hiệp Phụ nữ

5.300.000

0

5.300.000

4

Hội Nông dân

5.300.000

0

5.300.000

5

Hội Cựu chiến binh

5.300.000

0

5.300.000

b. Mức khoán kinh phí hoạt động bao gồm:

- Kinh phí hỗ trợ cho Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức;

- Kinh phí chi trả phụ cấp hàng tháng cho người kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Thanh tra nhân dân cấp xã (đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã); người kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã (đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã), với hệ số 0,2 mức lương cơ sở.

2. Khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn

a. Bổ sung kinh phí khoán cho Ban Công tác Mặt trận thôn để hỗ trợ hoạt động phí hàng tháng đối với người đảm nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân. Mức hỗ trợ hàng tháng bằng hệ số 0,1 mức lương cơ sở.

b. Mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn:

Số TT

Tổ chức

Mức khoán

Khoán kinh phí hoạt động

(đồng/năm)

Khoán chi trả trợ cấp chức danh

(hệ số)

Hoạt động phí thành viên Ban thanh tra nhân dân

Tổng kinh phí thực hiện khoán

(đồng)

1

Ban Công tác Mặt trận

1.200.000

0

0,1x12=1,20

2.580.000

2

Chi Đoàn TNCSHCM

1.200.000

0,3x12=3,60

 

5.340.000

3

Chi hội Liên hiệp Phụ nữ

1.200.000

0,3x12=3,60

 

5.340.000

4

Chi hội Nông dân

1.200.000

0,3x12=3,60

 

5.340.000

5

Chi hội Cựu chiến binh

1.200.000

0,3x12=3,60

 

5.340.000

c. Mức khoán kinh phí hoạt động bao gồm:

- Kinh phí hoạt động hàng năm đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức.

- Kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng theo mức lương cơ sở cho người đảm nhiệm chức danh Bí thư Chi đoàn Thanh niên thôn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn, Chi hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh thôn là hệ số 0,3.

- Hỗ trợ cho Ban Công tác Mặt trận thôn để chi hoạt động phí hàng tháng đối với người đảm nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân là hệ số 0,1.

3. Trách nhiệm đảm bảo kinh phí

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp quy định cụ thể việc sử dụng kinh phí khoán cho Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn đảm bảo kinh phí để hỗ trợ hoạt động phí kịp thời và đủ theo quy định.

Điều 4. Quy định chuyển tiếp

Các hội có tính chất đặc thù cấp xã được đảm bảo hoạt động bằng chế độ hỗ trợ đối với các hội có tính chất đặc thù theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Năm 2013 ngân sách tỉnh cân đối cấp bổ sung kinh phí khoán cho các tổ chức để chi trả phụ cấp kiêm nhiệm, trợ cấp chức danh tăng thêm do tăng mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ.

2. Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn tại Quy định này thực hiện kể từ ngày 01/01/2014; kinh phí để thực hiện của năm 2014 và các năm sau được cân đối giao trong dự toán ngân sách cho các địa phương để thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2013
Ngày hiệu lực01/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2013/QĐ-UBND chính sách người không chuyên trách Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 45/2013/QĐ-UBND chính sách người không chuyên trách Bình Định
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu45/2013/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
      Người kýLê Hữu Lộc
      Ngày ban hành20/12/2013
      Ngày hiệu lực01/01/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
      Cập nhậtnăm ngoái

      Văn bản gốc Quyết định 45/2013/QĐ-UBND chính sách người không chuyên trách Bình Định

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2013/QĐ-UBND chính sách người không chuyên trách Bình Định