Quyết định 45/2013/QĐ-UBND

Quyết định 45/2013/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 50/2012/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2013/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ phát triển đất Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2013/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT HÀ TĨNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2012/QĐ-UBND NGÀY 28/8/2012 CỦA UBND TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất;

Xét đề nghị của Quỹ Đầu tư phát triển tại Văn bản số 102/QĐTPT-QLUT ngày 17/10/2013; của Hội đồng Quản lý Quỹ tại Văn bản số 31/QĐTPT-HĐQL ngày 08/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 15 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh như sau:

"4. Mức phí ủy thác:

a. Mức phí ủy thác bằng 0,45%/năm trên tổng nguồn vốn ủy thác. Phí ủy thác để chi trả chế độ cho bộ phận quản lý ủy thác và các chi phí khác có liên quan đến công tác quản lý ủy thác Quỹ."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; Trưởng ban Kiểm soát Quỹ; Giám đốc Quỹ Đầu tư và Phát triển và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Minh Kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2013
Ngày hiệu lực31/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2013/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ phát triển đất Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 45/2013/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ phát triển đất Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu45/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýTrần Minh Kỳ
       Ngày ban hành21/10/2013
       Ngày hiệu lực31/10/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 45/2013/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ phát triển đất Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2013/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ phát triển đất Hà Tĩnh

           • 21/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực