Quyết định 45/2014/QĐ-UBND

Quyết định 45/2014/QĐ-UBND về định mức chi hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum đi khám và phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2014/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ tiền ăn tiền đi lại trẻ em Kon Tum khám phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 45/2014/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 11 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ TIỀN ĂN, TIỀN ĐI LẠI CHO TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM ĐI KHÁM VÀ PHẪU THUẬT BỆNH TIM BẨM SINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg, ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 401/TTr-SLĐTBXH ngày 11/7/2014; Báo cáo thẩm định số 135/BC-STP ngày 04/7/2014 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt định mức chi hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đi khám và phẫu thuật theo Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg, ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ tiền ăn: 70.000 đồng/em/ngày trong mỗi đợt khám và phẫu thuật tim - thời gian tính hỗ trợ không quá 15 ngày/đợt.

2. Hỗ trợ tiền đi lại cho trẻ em tham gia các đợt khám và phẫu thuật tim:

a) Đối với trường hợp khám, phẫu thuật trong tỉnh:

- Mức hỗ trợ không quá 100.000 đồng/em/lượt đi, về đối với trường hợp khoảng cách từ nhà đến điểm khám, phẫu thuật từ 15 đến dưới 30 km;

- Mức hỗ trợ không quá 150.000 đồng/em/lượt đi, về đối với trường hợp có khoảng cách từ nhà đến điểm khám, phẫu thuật từ 30 đến dưới 50 km;

- Mức hỗ trợ không quá 200.000 đồng/em/lượt đi, về đối với trẻ em có khoảng cách từ nhà đến điểm khám, phẫu thuật từ 50 km trở lên.

b) Đối với trường hợp khám, phẫu thuật ngoài tỉnh: Hỗ trợ theo giá vé phương tiện giao thông công cộng thực tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ:
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban VH-XH, HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:
- Chi cục Văn thư-Lưu trữ tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu VT-XV2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Kim Đơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2014
Ngày hiệu lực21/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2014/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ tiền ăn tiền đi lại trẻ em Kon Tum khám phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 45/2014/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ tiền ăn tiền đi lại trẻ em Kon Tum khám phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu45/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLê Thị Kim Đơn
        Ngày ban hành11/08/2014
        Ngày hiệu lực21/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 45/2014/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ tiền ăn tiền đi lại trẻ em Kon Tum khám phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2014/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ tiền ăn tiền đi lại trẻ em Kon Tum khám phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh

            • 11/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực