Quyết định 45/2016/QĐ-UBND

Quyết định 45/2016/QĐ-UBND về quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre do tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2016/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2016/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 16 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xut, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đi, bổ sung một s điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4105/TTr-STC ngày 15 tháng 9 năm 2016 về việc Quy đnh giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần cp thoát ớc Bến Tre.

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cphần Cấp thoát nước Bến Tre theo địa bàn và mục đích sử dụng như sau:

1. Huyện Giồng Trôm và huyện Chợ Lách (trừ các xã thuộc tiểu vùng IV của huyện Giồng Trôm):

STT

Mục đích sử dụng

Giá tiêu thụ (đồng/m3)

01

Sinh hoạt các hộ dân cư

9.600

02

Phục vụ công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp

11.500

03

Hoạt động sản xut vật cht

13.000

04

Hoạt động kinh doanh dịch vụ

15.000

2. Khu vực thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành, Khu công nghiệp, huyện Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Bắc và các xã thuộc tiểu vùng IV của huyện Ging Trôm:

STT

Mục đích sử dụng

Giá tiêu thụ (đồng/m3)

01

Sinh hoạt các hộ dân cư

9.900

02

Phục vụ công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp

12.000

03

Hoạt động sản xut vật cht

13.500

04

Hoạt động kinh doanh dịch vụ

15.600

3. Các đối tượng sử dng nước quy định trong bảng tại số thứ tự 03 và số thứ tự 04 tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này được tính giá 15m3 nước tiêu thụ đu tiên trong tháng theo đối tượng quy định tại số thứ tự 01 trong bảng.

4. Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa có phí bảo vệ môi trường và dịch vụ môi trường rừng.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2016 thay thế Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Bến Tre.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục thuế tnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân: thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành, huyện Ging Trôm, huyện Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Bắc và huyện Chợ Lách; Chủ tịch Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ dân cư có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Cục KT VBQPPL-B Tư pháp (kiểm tra);
- TT.Tnh ủy, TT.HĐND tnh;
- Đoàn đại biu QH tỉnh Bến Tre;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các S, ban, ngành tỉnh;
- S Tư pháp (tự kiểm tra);
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Cổng TTĐT tnh;
- Trung tâm Thông tin điện tử;
-
Ban Tiếp công dân (để niêm yết);
- Báo Đng Khởi; Đài PTTH tỉnh;
- N/c TCĐT. TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2016
Ngày hiệu lực28/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2016/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 45/2016/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu45/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýCao Văn Trọng
       Ngày ban hành16/09/2016
       Ngày hiệu lực28/09/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 45/2016/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2016/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre 2016

           • 16/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực