Quyết định 45/2017/QĐ-UBND

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 104/2006/QĐ-UBND, 90/2000/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 104/2006/QĐ-UBND 90/2000/QĐ-UBND Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2017/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 104/2006/QĐ-UBND NGÀY 18/10/2006, QUYẾT ĐỊNH SỐ 90/2000/QĐ-UBND NGÀY 13/10/2000 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2214/TTr-SNV ngày 09/10/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 18/10/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh vin đa khoa tỉnh Bình Phước, Quyết định số 90/2000/QĐ-UBND ngày 13/10/2000 của UBND tỉnh thành lập Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Bình Phước.

Lý do: Không còn phù hợp với nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Nội vụ, Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2017./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Nộ
i vụ;
- Cục kiểm tra văn bản (BTP);
- TT. T
U, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ VN t
nh;
- Nh
ư Điều 2;
- LĐVP, PNC, KGVX;
- Sở Nội vụ (05 bản);
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm tin học - Công báo;
- Lưu: VT.(H66)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2017
Ngày hiệu lực10/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 104/2006/QĐ-UBND 90/2000/QĐ-UBND Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 45/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 104/2006/QĐ-UBND 90/2000/QĐ-UBND Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu45/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành02/11/2017
        Ngày hiệu lực10/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 45/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 104/2006/QĐ-UBND 90/2000/QĐ-UBND Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 104/2006/QĐ-UBND 90/2000/QĐ-UBND Bình Phước

            • 02/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực