Quyết định 45/2017/QĐ-UBND

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2017/QĐ-UBND phối hợp quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2017/QĐ-UBND

Nam, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hoạt động các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Các nội dung phối hợp khác không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh và thành lập, cấp phép, đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật quy định và yêu cầu công tác quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Các nội dung liên quan đến công tác quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và tạo điều kiện để các cơ sở hoạt động đúng quy định của pháp luật. Nghiêm cm mọi hành vi sách nhiu, gây phin hà, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của các cơ sở kinh doanh.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả và phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong chỉ đạo, điều hành.

4. Việc phối hợp lực lượng kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo từng vụ việc phải căn cứ vào nguồn thông tin và công tác kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị và phải do người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó có yêu cầu bằng văn bản.

Điều 3. Phương thức phối hợp

1. Cung cấp, trao đổi bằng văn bản và qua các phương tiện thông tin liên lạc trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

2. Thành lập các đoàn công tác kiểm tra liên ngành.

3. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tng kết.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 4. Phi hp trong công tác tuyên truyền

1. Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và thành lập, cấp phép, đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

2. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin và tham gia đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 5. Phối hợp cung cấp trao đổi thông tin

1. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, đề xuất các nội dung cần phối hợp; thông tin liên quan đến ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn; kết quả công tác quản lý; các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo chức năng, phạm vi quản lý của từng đơn vị.

2. Để đảm bảo công tác phối hợp được kịp thời, các cơ quan có thể trao đổi thông tin thông qua hình thức trực tiếp gặp gỡ để trao đổi, thông qua văn bản hoặc bằng các phương tiện thông tin liên lạc.

Điều 6. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhằm phát hiện, xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, bên chủ trì vụ việc có yêu cầu lực lượng phối hợp thì gửi yêu cầu bằng văn bản, đơn vị nhận được yêu cầu phối hợp phải có trách nhiệm bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện, nếu gặp khó khăn phải thông báo bằng văn bản cho bên chủ trì.

Điều 7. Phối hợp trong công tác quản lý và thực hiện các thủ tục hành chính

ng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin điện tử phục vụ công tác quản lý và tiếp tục nghiên cứu đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự cho tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh được quy định tại Nghị định.

Điều 8. Phối hợp trong công tác hướng dẫn, tập huấn

Các ngành phối hợp trong công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành; có trách nhiệm bố trí cho cán bộ ngành mình được tham dự các bui tập huấn do mỗi bên chủ trì tổ chức hoặc phối hợp tổ chức, liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN

Điều 9. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân liên quan đến ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện các quy định của pháp luật.

2. Xây dựng kế hoạch triển khai hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng và các tổ chức, đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

3. Hướng dẫn và tập huấn công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (trừ cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ) và hướng dẫn cơ sở kinh doanh xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

4. Hướng dẫn thống nhất việc thẩm định hồ sơ trước khi cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện chế độ hậu kiểm đối với người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự và các điều kiện thực tế tại cơ sở kinh doanh; việc sát hạch, cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo nguyên tắc chỉ cấp một loại Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho tất cả các nội dung quy định trong giáo trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng những ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để thực hiện tội phạm và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác.

5. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm về an ninh, trật tự theo thẩm quyền.

6. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành tổ chức tốt công tác quản lý và thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho tổ chức, cá nhân hoạt động ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

7. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

8. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 10. Trách nhiệm của S Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Chỉ định đơn vị trực thuộc làm đầu mi để thực hiện Quy chế này, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

3. Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra các cơ sở ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo nội dung trong hồ sơ đăng ký kinh doanh. Yêu cầu cơ sở tạm dừng kinh doanh khi phát hiện cơ sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; đồng thời thông báo cho Công an tỉnh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình đăng ký doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh gửi Công an tỉnh để phối hợp quản lý.

5. Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh và kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Phối hợp với sở, ngành có liên quan lập dự toán, quyết toán kinh phí để duy trì quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn.

Điều 12. Trách nhiệm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên tuyên truyền các thông tin, quy định của pháp luật về quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 13. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành khác có liên quan

1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc ngành, lĩnh vực được phân công tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành có liên quan đến ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự do sở, ngành mình quản lý.

3. Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các điều kiện về an ninh, trật tự của các cơ sở kinh doanh có liên quan đến sở, ngành mình theo thẩm quyền.

4. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo thẩm quyền.

2. Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự tại địa phương.

3. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất và kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Tổ chức thực hiện

Giao cho Công an tỉnh là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này; đôn đốc các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện và tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ 01 năm hoặc đột xuất.

Điều 16. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế này sẽ được khen thưởng theo chế độ khen thưởng hiện hành của nhà nước, Nếu tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung quy chế

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc không phù hợp với thực tế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2017/QĐ-UBND phối hợp quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 45/2017/QĐ-UBND phối hợp quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu45/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành27/11/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 45/2017/QĐ-UBND phối hợp quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2017/QĐ-UBND phối hợp quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Hà Nam

           • 27/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực