Quyết định 45/2018/QĐ-UBND

Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về Đơn giá khai thác dữ liệu trực tuyến trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2018/QĐ-UBND khai thác dữ liệu trực tuyến lĩnh vực Tài nguyên Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2018/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ KHAI THÁC DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Lưu trữ tài liệu đất đai;

Căn cứ Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thng thông tin đất đai;

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đi với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trưng tại Tờ trình số 1077/TTr-STNMT ngày 17/9/2018 và Báo cáo s 539/BC-STNMT ngày 18/10/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá khai thác dữ liệu trực tuyến trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Đơn giá khai thác dữ liệu trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cơ sở để xác định khoản thu đối với người có nhu cầu sử dụng dữ liệu về đất đai của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý thông tin, dữ liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai qua 2 hình thc, gồm:

1. Khai thác dữ liệu chi tiết của tng tha đất bằng hình thức ký Hợp đồng và cấp tài khoản truy cập.

2. Khai thác dữ liệu chi tiết của từng thửa đất bằng hình thức nhắn tin SMS đến đầu s 8588.

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Đơn giá khai thác dữ liệu trực tuyến trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2018.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-
Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ch
ánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo t
nh;
- Lưu VT, CNN, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Hùng

 

PHỤ LỤC

ĐƠN GIÁ KHAI THÁC DỮ LIỆU TRỰC TUYN TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên sản phẩm

Đơn vị tính

Chi phí trực tiếp

Chi phí dịch vụ thuê bao đầu số

Chi phí chung 15%

Đơn giá sản phẩm

Đơn giá sản phẩm trừ chi phí khu hao

Nhân công (đồng)

Vật tư (đồng)

Công cụ dụng c (đồng)

KH máy (đồng)

Điện năng (đồng)

Tổng cộng (đồng)

1

Khai thác dữ liệu trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường dưới hình thức nhắn tin (SMS)

Tin nhắn

657

1.009

17

16

44

1.744

3.013

262

5.018

5.000

2

Khai thác dữ liệu trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường dưới hình thức Web, ng dụng Mobile (khai thác dưới hình thc đăng ký và được cấp quyền truy cập).

Thửa

657

1.009

17

16

44

1.744

 

262

2.005

1.987

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2018
Ngày hiệu lực15/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2018/QĐ-UBND khai thác dữ liệu trực tuyến lĩnh vực Tài nguyên Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 45/2018/QĐ-UBND khai thác dữ liệu trực tuyến lĩnh vực Tài nguyên Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu45/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Quốc Hùng
        Ngày ban hành01/11/2018
        Ngày hiệu lực15/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 45/2018/QĐ-UBND khai thác dữ liệu trực tuyến lĩnh vực Tài nguyên Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2018/QĐ-UBND khai thác dữ liệu trực tuyến lĩnh vực Tài nguyên Đồng Nai

            • 01/11/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực