Quyết định 45/2018/QĐ-UBND

Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực thi hành khoản 4, Điều 2 Quyết định 37/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo các Quyết định hướng dẫn Luật Đất đai 2013 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Quyết định 45/2018/QĐ-UBND ngưng hiệu lực khoản 4 Điều 2 Quyết định 37/2018/QĐ-UBND Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 10/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định hướng dẫn Luật đất đai Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 15/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2018/QĐ-UBND ngưng hiệu lực khoản 4 Điều 2 Quyết định 37/2018/QĐ-UBND Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2018/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH KHOẢN 4, ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2018/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA UBND TỈNH LẠNG SƠN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 257/TTr-STNMT ngày 05 tháng 7 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngưng hiệu lực thi hành khoản 4, Điều 2 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho đến khi văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế khoản 4, Điều 2 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2018 có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Các phương án hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được lập, phê duyệt theo quy định tại khoản 1, Điều 16 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2018 có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, XD, NN&PTNT, TP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-BTP;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTT tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- PVP UBND tỉnh, các phòng: KTN, TH-CB, TH;
- Công báo tỉnh; Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2018
Ngày hiệu lực17/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2019
Cập nhật6 tháng trước
(15/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2018/QĐ-UBND ngưng hiệu lực khoản 4 Điều 2 Quyết định 37/2018/QĐ-UBND Lạng Sơn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 45/2018/QĐ-UBND ngưng hiệu lực khoản 4 Điều 2 Quyết định 37/2018/QĐ-UBND Lạng Sơn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu45/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýPhạm Ngọc Thưởng
       Ngày ban hành17/07/2018
       Ngày hiệu lực17/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2019
       Cập nhật6 tháng trước
       (15/05/2019)

       Văn bản gốc Quyết định 45/2018/QĐ-UBND ngưng hiệu lực khoản 4 Điều 2 Quyết định 37/2018/QĐ-UBND Lạng Sơn

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2018/QĐ-UBND ngưng hiệu lực khoản 4 Điều 2 Quyết định 37/2018/QĐ-UBND Lạng Sơn