Quyết định 45/2019/QĐ-UBND

Quyết định 45/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực khoa học và công nghệ Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2019/-UBND

Quảng Trị, ngày 02 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính ph quy định chi tiết một số điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 209/1999/QĐ-UB ngày 12/02/1999 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế giải thưởng sáng tạo tỉnh Quảng Trị;

2. Quyết định số 2084/2004/QĐ-UBND ngày 05/7/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động và quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

3. Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 15/4/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tư pháp; Thtrưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT T
nh ủy; TT HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ch
ánh VP, Phó VP UBND tnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2019
Ngày hiệu lực15/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực khoa học và công nghệ Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 45/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực khoa học và công nghệ Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu45/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành02/12/2019
       Ngày hiệu lực15/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 45/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực khoa học và công nghệ Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực khoa học và công nghệ Quảng Trị

           • 02/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực