Quyết định 45/2019/QĐ-UBND

Quyết định 45/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 05 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Tài nguyên Môi trường Lào Cai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2019/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ 05 VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 401/TTr-STNMT ngày 02/7/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 05 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, gồm:

1. Quyết định số 2750/2005/QĐ-UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định định giá đất công khai trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

2. Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 13/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

3. Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

4. Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND ngày 09/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về tăng cường hiệu lực thực hiện chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

5. Chỉ thị số 03/2015/CT-UBND ngày 16/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch; PCT UBND tỉnh;
- Điều 3 QĐ;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Báo Lào Cai; - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT1, NC3.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Xuân Trường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2019
Ngày hiệu lực17/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Tài nguyên Môi trường Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 45/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Tài nguyên Môi trường Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu45/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýTrịnh Xuân Trường
       Ngày ban hành07/10/2019
       Ngày hiệu lực17/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 45/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Tài nguyên Môi trường Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Tài nguyên Môi trường Lào Cai

           • 07/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực