Quyết định 45/QĐ-BCĐKPBMHH

Quyết định 45/QĐ-BCĐKPBMHH năm 2018 về thành lập Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 45/QĐ-BCĐKPMHH 2018 thành lập Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo khắc phục bom mìn


BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VÀ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC SAU CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/QĐ-BCĐKPBMHH

Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LP CƠ QUAN THƯNG TRỰC BAN CH ĐẠO QUỐC GIA KHẮC PHỤC HU QU BOM MÌN VÀ CHT ĐC HÓA HC SAU CHIN TRANH VIT NAM

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VÀ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC SAU CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cơ quan Thường trực) gồm các thành viên như sau:

1. Trưởng Cơ quan Thường trực: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo.

2. Các Phó Trưởng Cơ quan Thường trực:

- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo;

- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Ban Chỉ đạo;

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ban Chỉ đạo;

- Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

3. Các Ủy viên Cơ quan thường trực trong Quân đội:

- Cục trưởng Cục Khoa học quân sự/Bộ Quốc phòng - y viên thường trực;

- Tư lệnh Binh chủng Công binh/BQuốc phòng;

- Tư lệnh Binh chng Hóa học/BQuốc phòng;

- Thủ trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQuốc phòng;

- Thủ trưởng Cục Tài chính/BQuốc phòng;

- Thủ trưởng Cục Đối ngoại/BQuốc phòng;

- Thủ trưởng Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị;

- Thủ trưởng Cục Bảo vệ an ninh quân đội/Tổng cục Chính trị;

- Thủ trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị.

4. Các y viên Cơ quan Thường trực ngoài Quân đội là lãnh đạo cấp tổng cục, cục, vụ thuộc cơ quan:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Công an.

5. Thư ký Cơ quan Thường trực: Cán bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng.

6. Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Cục Khoa học quân sự/BQuốc phòng; Phó Cục trưởng Cục Khoa học quân sự làm Chánh Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

7. Trưởng Cơ quan Thường trực sử dụng con dấu của Bộ Quốc phòng; các Phó Trưởng Cơ quan Thường trực sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các cơ quan, đơn vị có nhân sự thuộc Thành viên Cơ quan Thường trực gửi danh sách về Văn phòng Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan Thường trực:

1. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất với Trưởng ban Chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành; các giải pháp huy động, vận động các nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

2. Thực hiện vai trò là đầu mối tổng hợp, phối hợp công việc giữa các Thành viên Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương liên quan.

3. Tổ chức xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm để thực hiện chương trình, kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh; điều phối công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan trong quá trình thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan trong việc tổ chức thực hiện những vn đề liên ngành về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh.

5. Tổ chức xây dựng báo cáo thường xuyên, đột xuất về công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Cơ quan Thường trực, các Thành viên Cơ quan Thường trực, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Các Bộ: Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, TCCV, QHQT, KTTH, TH, NC;
- Lưu: VT, BCĐKPBMHH (2b) KN

TRƯỞNG BAN
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/QĐ-BCĐKPBMHH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/QĐ-BCĐKPBMHH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2018
Ngày hiệu lực09/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/QĐ-BCĐKPBMHH

Lược đồ Quyết định 45/QĐ-BCĐKPMHH 2018 thành lập Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo khắc phục bom mìn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 45/QĐ-BCĐKPMHH 2018 thành lập Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo khắc phục bom mìn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu45/QĐ-BCĐKPBMHH
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành09/02/2018
        Ngày hiệu lực09/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 45/QĐ-BCĐKPMHH 2018 thành lập Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo khắc phục bom mìn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/QĐ-BCĐKPMHH 2018 thành lập Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo khắc phục bom mìn

            • 09/02/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/02/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực