Quyết định 45/QĐ-UBND

Quyết định 45/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến tại Bến xe khách huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 45/QĐ-UBND 2019 giá dịch vụ xe ô tô ra vào bến tại Bến xe Sơn Dương Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ DỊCH VỤ XE Ô TÔ RA, VÀO BẾN TẠI BẾN XE KHÁCH HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giá

Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 152/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 438/TTr-STC ngày 28/12/2018 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến tại Bến xe khách huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến tại Bến xe khách huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang như sau:

Số TT

Loại xe

Đơn giá

(đồng/lượt)

1

Loại xe ô tô dưới 25 ghế

48.000

2

Loại xe ô tô từ 25 ghế đến 29 ghế

58.000

3

Loại xe ô tô từ 30 ghế đến 37 ghế

74.000

4

Loại xe ô tô từ 38 ghế trở lên

90.000

Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bến xe khách huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thực hiện thu tiền sử dụng dịch vụ xe ô tô ra, vào bến tại Bến xe khách huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang theo đúng giá được quy định tại Điều 1 Quyết định này. Tự chịu trách nhiệm về quá trình tổ chức dịch vụ và hiệu quả kinh doanh của đơn vị theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Các sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Cục Thuế tỉnh: theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn Bến xe khách huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang trong việc thực hiện giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến tại Bến xe khách huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Cục Thuế tỉnh; Trưởng Bến xe khách huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các Phó CVPUBND tỉnh
- Lưu VT (Huy. TH);

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2019
Ngày hiệu lực13/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/QĐ-UBND 2019 giá dịch vụ xe ô tô ra vào bến tại Bến xe Sơn Dương Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 45/QĐ-UBND 2019 giá dịch vụ xe ô tô ra vào bến tại Bến xe Sơn Dương Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu45/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Thế Giang
        Ngày ban hành13/02/2019
        Ngày hiệu lực13/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 45/QĐ-UBND 2019 giá dịch vụ xe ô tô ra vào bến tại Bến xe Sơn Dương Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/QĐ-UBND 2019 giá dịch vụ xe ô tô ra vào bến tại Bến xe Sơn Dương Tuyên Quang

            • 13/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực