Quyết định 45/VGCP-TCCBĐT

Quyết định 45/VGCP-TCCBĐT năm 1996 về khen thưởng huy chương "Vì sự nghiệp vật giá Việt Nam" do Trưởng Ban vật giá Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 45/VGCP-TCCBĐT quy định khen thưởng huy chương "Vì sự nghiệp vật giá Việt Nam"


BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/VGCP-TCCBĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG HUY CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP VẬT GIÁ VIỆT NAM"

TRƯỞNG BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 01/CP ngày 5/1/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban vật giá Chính phủ.
Để ghi nhận công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Vật giá Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng phụ trách bộ phận tổ chức cán bộ đào tạo Ban vật giá Chính phủ về việc khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định về việc xét thưởng Huy chương "Vì sự nghiệp Vật giá Việt Nam".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng phụ trách bộ phận Tổ chức cán bộ đào tạo, thủ trưởng các Vụ, Viện, đơn vị trực thuộc Ban vật giá Chính phủ, tổ chức Vật giá các Bộ, ngành Trung ương, Giám đốc sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Ban vật giá thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Trần Quang Nghiêm

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC XÉT KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH CÔNG TÁC VẬT GIÁ NHÂN DỊP KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH VẬT GIÁ VIỆT NAM 1965 - 1995
(Kèm theo Quyết định số 45/VGCP - TCCBĐTngày 20 tháng 6 năm 1996 của Ban vật giá Chính phủ)

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngành Vật giá Việt Nam, Trưởng ban Ban vật giá Chính phủ đã có quyết định số 45/VGCP - TCCBĐT ngày 20/6/1996 về việc ban hành danh hiệu thưởng Huy chương "Vì sự nghiệp vật giá Việt Nam" khen thưởng cho các cá nhân có nhiều công lao trong xây dựng và phát triển của ngành, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, thống nhất tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Huy chương "Vì sự nghiệp Vật giá Việt Nam" được xét tặng đợt I nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngành và những năm tiếp theo được xét tặng vào dịp Quốc khánh 2/9 hàng năm.

I- ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG:

Các công chức, viên chức đang công tác hoặc nghỉ hưu có nhiều công lao hoạt động trong ngành Vật giá từ Trung ương đến các địa phương, đơn vị, cơ sở bao gồm: Cơ quan Ban vật giá Chính phủ (Trước đây là Uỷ ban vật giá Nhà nước), các đơn vị trực thuộc Ban vật giá Chính phủ; Ban vật giá thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức Vật giá các Bộ, Ngành và các đơn vị trực thuộc Bộ, Ban, ngành Trung ương, Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở, Ban, ngành địa phương, các Phòng Tài chính - Vật giá, tài chính - Thương nghiệp, Tài chính - Kế hoạch huyện và các cấp hành chính tương đương (gọi chung là huyện).

II - TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG:

1. Các đồng chí đã giữ chức vu: Chủ nhiệm, phó Chủ nhiệm, Uỷ viên Uỷ Ban vật giá Nhà nước; Trưởng ban, phó Trưởng ban Ban vật giá Chính phủ được tặng Huy chương "Vì sự nghiệp Vật giá Việt Nam". Các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Vật giá Việt Nam, do Trưởng ban Ban vật giá Chính phủ xem xét quyết định.

2. Các đồng chí lãnh đạo cấp Vụ và các đơn vị trực thuộc Uỷ ban Vật giá Nhà nước (nay là Ban vật giá Chính phủ). Cấp Vụ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Uỷ viên Uỷ ban vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc, Phó giám đốc Sở tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Vật giá thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ, không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, có thâm niên công tác trong ngành Vật giá đủ 10 năm trở lên.

3. Cán bộ công nhân viên chức có quá trình cống hiến trong hệ thống ngành Vật giá thuộc đối tượng nêu trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có phẩm chất tốt, được đồng nghiệp tín nhiệm và có thời gian công tác đủ 15 năm trở lên (tính đến thời điểm 24/6/1995) và không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

4. Những người công tác Vật giá ở vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới, hải đảo hoặc trong môi trường độc hại, những người làm công tác giá ở địa bàn B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, những người được Chính phủ cấp bằng khen trở lên về thành tích đóng góp cho công tác giá thì thời gian công tác thực tế tại các địa bàn trên và những năm được Chính phủ khen được nhân với hệ số 1,5 để tính thâm niên xét thưởng.

5. Công chức, viên chức đã làm công tác giá, được điều động sang làm công tác khác trong một hoặc nhiều đơn vị, nay tiếp tục làm công tác vật giá, thì được cộng thời gian làm công tác Vật giá để tính thâm niên công tác trong ngành xét thưởng. Trường hợp cán bộ đang làm công tác Vật giá được cử đi học, sau khi trở về tiếp tục làm công tác giá, thì thời gian đi học được coi như thời gian làm công tác để tính thâm niên xét thưởng.

III - THỦ TỤC TIẾN HÀNH:

1. Căn cứ các quy định về đối tượng và tiêu chuẩn xét khen thưởng trên đây, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiến hành xét duyệt lập danh sách (kèm theo bản thành tích cá nhân có xác nhận của đơn vị đang công tác, hoặc đơn vị quản lý trước khi về nghỉ hưu). Sau đó Bộ, Ban, Ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập thành văn bản đề nghị khen thưởng cán bộ thuộc Bộ, Ban, ngành, tỉnh, thành phố gửi về Ban vật giá Chính phủ trước ngày 15/11/1996 (theo mẫu biểu quy định kèm theo).

2. Trên cơ sở đề nghị của Bộ, Ban, ngành, tỉnh, thành phố, Ban vật giá Chính phủ xét và quyết định khen thưởng cho công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn.

3. Để động viên, các đơn vị có người được tặng Huy chương, có thể trích kinh phí của đơn vị để thưởng cho người được tặng Huy chương, mức thưởng do thủ trưởng đơn vị quyết định tuỳ theo khả năng kinh phí của đơn vị mình, nhưng tối thiểu bằng 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng).

4. Hồ sơ gồm:

- Bản tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận của đơn vị như đã nêu trên.

- Văn bản đề nghị của Bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố. Mỗi văn bản lập thành 2 bản gửi về Ban vật giá Chính phủ trước ngày 15/11/1996. Quá thời hạn đó không gửi danh sách coi như không đề nghị. 4. Trong khi thực hiện bản quy định này, nếu có vấn đề nảy sinh, các cơ quan, địa phương gửi ý kiến về Ban vật giá Chính phủ để xem xét giải quyết.

Bộ phận Tổ chức cán bộ đào tạo chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng, tiến hành các thủ tục đề nghị khen thưởng theo nội dung bản quy định này.

MẪU 1

Đơn vi.............

....................

BẢN TÓM TẮT
THÀNH TÍCH CÁ NHÂN XÉT TẶNG HUY CHƯƠNG
"VÌ SỰ NGHIỆP VẬT GIÁ VIỆT NAM"

I - SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:

- Họ tên: Nam, nữ:

- Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộc:

- Nơi ở hiện nay:

- Chức vụ và nơi công tác:

- Ngày vào ngành Vật giá: Ngày nghỉ hưu (nếu có)

- Số năm công tác trong ngành vật giá:

- Các hình thức khen thưởng đã đạt được: (tính từ Bằng khen trở lên)

- Mức kỷ luật:

Ngày ký quyết định kỷ luật:

Ngày xoá Quyết định kỷ luật:

II - QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH VẬT GIÁ:

(Làm công tác vật giá)

Thời gian

Chức vụ - nơi công tác

 

 

Chứng nhận của Ngày tháng năm 200…

Thủ Trưởng Đơn Vị Người Khai

(ký tên)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/VGCP-TCCBĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/VGCP-TCCBĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/1996
Ngày hiệu lực20/06/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/VGCP-TCCBĐT

Lược đồ Quyết định 45/VGCP-TCCBĐT quy định khen thưởng huy chương "Vì sự nghiệp vật giá Việt Nam"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 45/VGCP-TCCBĐT quy định khen thưởng huy chương "Vì sự nghiệp vật giá Việt Nam"
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu45/VGCP-TCCBĐT
        Cơ quan ban hànhBan Vật giá Chính phủ
        Người kýTrần Quang Nghiêm
        Ngày ban hành20/06/1996
        Ngày hiệu lực20/06/1996
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 45/VGCP-TCCBĐT quy định khen thưởng huy chương "Vì sự nghiệp vật giá Việt Nam"

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/VGCP-TCCBĐT quy định khen thưởng huy chương "Vì sự nghiệp vật giá Việt Nam"

            • 20/06/1996

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/06/1996

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực