Quyết định 450/QĐ-UBND

Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2019 về Thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 450/QĐ-UBND 2019 Thiết kế mẫu hè đường đô thị Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 450/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 08 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH THIẾT KẾ MẪU HÈ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngm đô thị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TTr-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 225/TTr-SXD ngày 25/01/2019; đề xuất của Sở Tư pháp tại Văn bn số 190/STP-XD&KTVBQPPL ngày 05/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn tnh Hòa Bình” bao gồm phần hướng dẫn sử dụng và phần bản vẽ mẫu để các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa hè đường đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nghiên cứu, áp dụng khi lập thiết kế xây dựng, cải tạo hè đường đô thị.

Đối với khu vực xung quanh các công trình văn hóa, di tích, các công trình có yêu cầu kiến trúc riêng, các công trình cần bảo tồn, các tuyến phố hoặc vị trí có công năng đặc biệt và các khu vực có công trình đặc biệt khác, vật liệu lát hè và kết cấu vỉa hè có thể được lựa chọn riêng biệt phù hợp với tính chất công trình, yêu cầu về bảo tồn và theo thiết kế được các cơ quan chuyên ngành thẩm định, phê duyệt.

Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức có liên quan:

1. Sở Xây dựng:

- Xác nhận hồ sơ Thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, gửi Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, cải tạo hè đường đô thị theo phân cấp.

- Cung cấp hồ sơ thiết kế mẫu cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa hè đường đô thị khi có đề nghị.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chủ động rà soát, lập thiết kế đô thị cho từng đô thị trong địa giới hành chính các huyện, thành phố; chủ động lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan của đô thị trực thuộc.

- Tổ chức rà soát, kiểm tra hiện trạng vỉa hè trên địa bàn và xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện việc sửa chữa, cải tạo theo lộ trình, tuân thủ thiết kế mẫu hè đường đô thị, đảm bảo đồng bộ và cải thiện mỹ quan đô thị.

- Thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, cải tạo hè đường đô thị theo phân cấp.

- Chỉ đạo phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo phân cấp về hệ thống hè đường đô thị; chỉ cấp giấy phép tạm thời sử dụng hè phố làm nơi đỗ xe và trung chuyển vật liệu xây dựng đối với những hè phố đã có kết cấu đảm bảo khả năng chịu tải trọng.

- Lựa chọn các đơn vị chuyên ngành có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện duy tu, duy trì thường xuyên và hoàn trả hè đường sau khi thi công công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng hè đường ngoài mục đích giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho kết cấu hè đường và không gây hư hỏng, xuống cấp cho vật liệu lát hè phố.

3. Các chủ đầu tư công trình xây dựng cải tạo hè đường đô thị trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng mẫu thiết kế mẫu hè đường đô thị phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thng đường đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- TT tin học và Công báo;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (Đ.46).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 450/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu450/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2019
Ngày hiệu lực08/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 450/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 450/QĐ-UBND 2019 Thiết kế mẫu hè đường đô thị Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 450/QĐ-UBND 2019 Thiết kế mẫu hè đường đô thị Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu450/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Khánh
        Ngày ban hành08/03/2019
        Ngày hiệu lực08/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 450/QĐ-UBND 2019 Thiết kế mẫu hè đường đô thị Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 450/QĐ-UBND 2019 Thiết kế mẫu hè đường đô thị Hòa Bình

            • 08/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực