Quyết định 450/QĐ-UBND

Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2013 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2013 công bố văn bản hết hiệu lực Nhà Bè Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 450/QĐ-UBND

Nhà Bè, ngày 02 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 40/2010/NĐ-CP">20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật;

Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Văn bản số 234/PTP ngày 27 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 02 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành hết hiệu lực thi hành (theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các phòng-ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 07 xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TT. Huyện ủy;
- TT. UBND huyện: CT, các PCT;
- Lưu VT, PTP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu

 

DANH MỤC

VĂN BẢN CÔNG BỐ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

STT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

01

94/2008/QĐ-UBND

15/02/2008

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng huyện Nhà Bè.

15/5/2013

Đối tượng điều chỉnh không còn; Văn bản không còn phù hợp với Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức hoạt động ngành Xây dựng; bị bãi bỏ tại Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 15/11/2013

02

95/2008/QĐ-UBND

15/02/2008

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng xã, thị trấn

15/5/2013

Đối tượng điều chỉnh không còn; Văn bản không còn phù hợp với Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức hoạt động ngành Xây dựng; bị bãi bỏ tại Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 15/11/2013

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 450/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 450/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/12/2013
Ngày hiệu lực 02/12/2013
Ngày công báo 01/01/2014
Số công báo Số 2
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 450/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2013 công bố văn bản hết hiệu lực Nhà Bè Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2013 công bố văn bản hết hiệu lực Nhà Bè Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 450/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành 02/12/2013
Ngày hiệu lực 02/12/2013
Ngày công báo 01/01/2014
Số công báo Số 2
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2013 công bố văn bản hết hiệu lực Nhà Bè Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2013 công bố văn bản hết hiệu lực Nhà Bè Hồ Chí Minh

 • 02/12/2013

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/01/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 02/12/2013

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực