Quyết định 4501/QĐ-UBND

Quyết định 4501/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4501/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 16/2013/NĐ-CP Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4501/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP NGÀY 06/02/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Úy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 15/TTr-TP ngày 09 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu (tính đến ngày 31/12/2013) của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh hết hiệu lực toàn bộ.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh chịu trách nhiệm niêm yết kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại trụ sở của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh; đăng tải kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

DANH MỤC

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

 

1.

Nghị quyết

Số 25/NQ-Khóa VI ngày 24/10/1992

Về việc lập lại trật tự trong xây dựng và giao thông trên địa bàn quận

 

 

2.

Nghị quyết

Số 29/NQ-Khóa VI ngày 05/5/1993

Về công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em và hoạt động y tế ở cơ sở

 

 

3.

Nghị quyết

Số 30/NQ-Khóa VI ngày 05/5/1993

Về việc tiếp tục lập lại trật tự giao thông trên địa bàn quận

 

 

4.

Nghị quyết

Số 38/NQ-Khóa VI ngày 22/01/1994

Về việc kiểm điểm hoạt động năm 1993 và nhiệm vụ, kinh phí hoạt động năm 1994 của HĐND quận Bình Thạnh

 

 

5.

Nghị quyết

Số 07/NQ-Khóa VII ngày 22/02/1997

Về nội dung và kinh phí hoạt động HĐND quận Bình Thạnh

 

 

6.

Nghị quyết

Số 09/NQ-Khóa VII ngày 22/02/1997

Về ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội

 

 

7.

Nghị quyết

Số 12/NQ-Khóa VII ngày 09/8/1997

Về cải thiện điều kiện vệ sinh, môi trường trên địa bàn quận

 

 

8.

Nghị quyết

Số 06/2001/NQ-KVIII ngày 23/3/2001

Về việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

 

 

9.

Chỉ thị

Số 03/2007/CT-UBND ngày 02/4/2007

Về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn quận Bình Thạnh.

 

 

10.

Chỉ thị

Số 06/2007/CT-UBND ngày 22/8/2007

Về việc triển khai thực hiện Luật cư trú và các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn quận Bình Thạnh.

 

 

11.

Chỉ thị

Số 04/2008/CT-UBND ngày 28/10/2008

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới trên địa bàn quận Bình Thạnh.

 

 

12.

Chỉ thị

Số 03/2009/CT-UBND ngày 18/5/2009

Về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn quận Bình Thạnh.

 

 

13.

Chỉ thị

Số 04/2009/CT-UBND ngày 15/6/2009

Về việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận.

 

 

14.

Chỉ thị

Số 03/2010/CT-UBND ngày 21/4/2010

Về chấn chỉnh, tăng cường công tác soạn thảo, tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Thạnh.

 

 

15.

Chỉ thị

Số 01/2012/CT-UBND-M ngày 20/02/2012

Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2012

 

 

16.

Chỉ thị

Số 03/2012/CT-UBND ngày 21/3/2012

Về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2012

 

 

17.

Chỉ thị

Số 15/2013/CT-UBND-M ngày 16/4/2013

Về việc thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2013

 

 

18.

Quyết định

Số 3035/QĐ-UBND ngày 08/7/2002

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận Bình Thạnh.

 

 

19.

Quyết định

Số 1059/QĐ-UBND ngày 01/4/2003

Thành lập Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận

 

 

20.

Quyết định

Số 1060/QĐ-UBND ngày 01/4/2003

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh.

 

 

21.

Quyết định

Số 1207/QĐ-UBND ngày 29/3/2005

Về việc thành lập Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh.

 

 

22.

Quyết định

Số 6016/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005

Về việc ban hành bản quy định về ký thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đối với các Trưởng phòng, ban trong thực hiện cơ chế quản lý hành chính “Một cửa, một dấu” tại quận Bình Thạnh.

 

 

23.

Quyết định

Số 16/2007/QĐ-UBND ngày 18/9/2007

Về việc ban hành Quy trình liên thông giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Thạnh.

 

 

24.

Quyết định

Số 01/2008/QĐ-UBND ngày 11/01/2008

Về việc thành lập Thanh tra Xây dựng quận Bình Thạnh và Thanh tra Xây dựng phường tại quận Bình Thạnh.

 

 

25.

Quyết định

Số 02/2008/QĐ-UBND ngày 11/01/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Thanh tra xây dựng quận.

 

 

26.

Quyết định

Số 03/2008/QĐ-UBND ngày 11/01/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Thanh tra xây dựng phường.

 

 

27.

Quyết định

Số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13/02/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thạnh.

 

 

28.

Quyết định

Số 07/2008/QĐ-UBND ngày 04/3/2008

Về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Bình Thạnh.

 

 

29.

Quyết định

Số 08/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008

Ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn quận Bình Thạnh.

 

 

30.

Quyết định

Số 5842/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về giải thể Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận Bình Thạnh, chuyển các chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em quận Bình Thạnh sang các phòng, ban có liên quan.

 

 

31.

Quyết định

Số 5843/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về sáp nhập Ban Tôn giáo và chuyển Bộ phận Thi đua - Khen thưởng vào Phòng Nội vụ và bổ sung chức năng nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức quản lý về văn thư lưu trữ Nhà nước cho Phòng Nội Vụ.

 

 

32.

Quyết định

Số 5844/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh.

 

 

33.

Quyết định

Số 5845/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Thạnh.

 

 

34.

Quyết định

Số 5846/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh.

 

 

35.

Quyết định

Số 5847/2008/QĐ-UBND 08/8/2008

Về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh.

 

 

36.

Quyết định

Số 5848/2008/QĐ-UBND 08/8/2008

Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh.

 

 

37.

Quyết định

Số 5849/2008/QĐ-UBND 08/8/2008

Về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh.

 

 

38.

Quyết định

Số 5850/2008/QĐ-UBND 08/8/2008

Về thành lập Phòng Y tế quận Bình Thạnh.

 

 

39.

Quyết định

Số 5851/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Thanh tra quận Bình Thạnh.

 

 

40.

Quyết định

Số 5853/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh.

 

 

41.

Quyết định

Số 5854/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh.

 

 

42.

Quyết định

Số 02/2009/QĐ-UBND ngày 26/02/2009

Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn quận Bình Thạnh.

 

 

43.

Quyết định

Số 2813/2009/QĐ-UBND ngày 29/4/2009

Về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thành Văn phòng UBND quận Bình Thạnh.

 

 

44.

Quyết định

Số 8529/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh.

 

 

45.

Quyết định

Số 8531/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Bình Thạnh.

 

 

46.

Quyết định

Số 01/2010/QĐ-UBND ngày 10/3/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ.

 

 

47.

Quyết định

Số 02/2010/QĐ-UBND ngày 10/3/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận.

 

 

48.

Quyết định

Số 03/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh Tra quận.

 

 

49.

Quyết định

Số 04/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tu pháp quận.

 

 

50.

Quyết định

Số 05/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng GD và ĐT quận.

 

 

51.

Quyết định

Số 06/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010

Về việc bãi bỏ văn bản không còn phù hợp.

 

 

52.

Quyết định

Số 07/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010

Về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành.

 

 

53.

Quyết định

Số 10/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010

Về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

 

 

54.

Quyết định

Số 02/2011/QĐ-UBND ngày 14/02/2011

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động Thuơng binh và Xã hội quận Bình Thạnh.

 

 

 

55.

Quyết định

Số 03/2011/QĐ-UBND ngày 17/02/2011

Về ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cơ quan.

 

 

 

56.

Quyết định

Số 04/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011

Về ban hành Quy chế bước đầu giải quyết đình công trên địa bàn quận Bình Thạnh.

 

 

 

57.

Quyết định

Số 05/2011/QĐ-UBND ngày 24/3/2011

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận.

 

 

 

58.

Quyết định

Số 06/2011/QĐ-UBND ngày 25/3/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận.

 

 

 

59.

Quyết định

Số 07/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011

Về ban hành Quy trình về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Bình Thạnh.

 

 

 

60.

Quyết định

Số 08/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị.

 

 

 

61.

Quyết định

Số 09/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011

Về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh.

 

 

 

62.

Quyết định

Số 10/2011/QĐ-UBND ngày 12/10/2011

Về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành.

 

 

 

63.

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận

 

 

 

64.

Quyết định

Số 05/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012

Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành

 

 

 

65.

Quyết định

Số 07/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Thạnh

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1.

Chỉ thị

Số 06/2007/CT-UBND ngày 22/8/2007

Về việc triển khai thực hiện Luật cư trú và các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn quận Bình Thạnh.

 

 

2.

Chỉ thị

Số 04/2008/CT-UBND ngày 28/10/2008

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới trên địa bàn quận Bình Thạnh.

 

 

3.

Chỉ thị

Số 03/2009/CT-UBND ngày 18/5/2009

Về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn quận Bình Thạnh.

 

 

4.

Chỉ thị

Số 04/2009/CT-UBND ngày 15/6/2009

Về việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận.

 

 

5.

Chỉ thị

Số 03/2010/CT-UBND ngày 21/4/2010

Về chấn chỉnh, tăng cường công tác soạn thảo, tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Thạnh.

 

 

6.

Quyết định

Số 3035/QĐ-UBND ngày 08/7/2002

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận Bình Thạnh.

 

 

7.

Quyết định

Số 1059/QĐ-UBND ngày 01/4/2003

Thành lập Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận.

 

 

8.

Quyết định

Số 1060/QĐ-UBND ngày 01/4/2003

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh.

 

 

9.

Quyết định

Số 1207/QĐ-UBND ngày 29/3/2005

Về việc thành lập Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh.

 

 

10.

Quyết định

Số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13/02/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thạnh.

 

 

11.

Quyết định

Số 08/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008

Ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn quận Bình Thạnh.

 

 

12.

Quyết định

Số 5842/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về giải thể Ủy ban dân số - Gia đình và Trẻ em quận Bình Thạnh, chuyển các chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em quận Bình Thạnh sang các phòng, ban có liên quan.

 

 

13.

Quyết định

Số 5843/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về sáp nhập Ban Tôn giáo và chuyển Bộ phận Thi đua - Khen thưởng vào Phòng Nội vụ và bổ sung chức năng nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức quản lý về văn thư lưu trữ Nhà nước cho Phòng Nội Vụ.

 

 

14.

Quyết định

Số 5844/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh.

 

 

15.

Quyết định

Số 5845/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Thạnh.

 

 

16.

Quyết định

Số 5846/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh.

 

 

17.

Quyết định

Số 5847/2008/QĐ-UBND 08/8/2008

Về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh.

 

 

18.

Quyết định

Số 5848/2008/QĐ-UBND 08/8/2008

Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh.

 

 

19.

Quyết định

Số 5849/2008/QĐ-UBND 08/8/2008

Về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Binh Thạnh.

 

 

20.

Quyết định

Số 5850/2008/QĐ-UBND 08/8/2008

Về thành lập Phòng Y tế quận Bình Thạnh.

 

 

21.

Quyết định

Số 5851/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Thanh tra quận Bình Thạnh.

 

 

22.

Quyết định

Số 5853/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh.

 

 

23.

Quyết định

Số 5854/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh.

 

 

24.

Quyết định

Số 02/2009/QĐ-UBND ngày 26/02/2009

Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn quận Bình Thạnh.

 

 

25.

Quyết định

Số 2813/2009/QĐ-UBND ngày 29/4/2009

Về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thành Văn phòng UBND quận Bình Thạnh.

 

 

26.

Quyết định

Số 8529/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh.

 

 

27.

Quyết định

Số 8531/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Bình Thạnh.

 

 

28.

Quyết định

Số 01/2010/QĐ-UBND ngày 10/3/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ.

 

 

29.

Quyết định

Số 02/2010/QĐ-UBND ngày 10/3/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận.

 

 

30.

Quyết định

Số 03/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh Tra quận.

 

 

31.

Quyết định

Số 04/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tu pháp quận.

 

 

32.

Quyết định

Số 05/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng GD và ĐT quận.

 

 

33.

Quyết định

Số 06/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010

Về việc bãi bỏ văn bản không còn phù hợp.

 

 

34.

Quyết định

Số 07/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010

Về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành.

 

 

35.

Quyết định

Số 10/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010

Về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

 

 

36.

Quyết định

Số 02/2011/QĐ-UBND ngày 14/02/2011

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thuơng binh và Xã hội quận Bình Thạnh.

 

 

37.

Quyết định

Số 03/2011/QĐ-UBND ngày 17/02/2011

Về ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cơ quan.

 

 

38.

Quyết định

Số 04/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011

Về ban hành Quy chế bước đầu giải quyết đình công trên địa bàn quận Bình Thạnh.

 

 

39.

Quyết định

Số 05/2011/QĐ-UBND ngày 24/03/2011

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận.

 

 

40.

Quyết định

Số 06/2011/QĐ-UBND ngày 25/3/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận.

 

 

41.

Quyết định

Số 07/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011

Về ban hành Quy trình về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Bình Thạnh.

 

 

42.

Quyết định

Số 08/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị.

 

 

43.

Quyết định

Số 09/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011

Về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh.

 

 

44.

Quyết định

Số 10/2011/QĐ-UBND ngày 12/10/2011

Về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành.

 

 

45.

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận

 

 

46.

Quyết định

Số 05/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012

Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành

 

 

47.

Quyết định

Số 07/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Thạnh

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiu lc

1.

Nghị quyết

Số 25/NQ-Khóa VI ngày 24/10/1992

Về việc lập lại trật tự trong XD và giao thông trên địa bàn quận

Hết hiệu lực theo thời gian

 

2.

Nghị quyết

Số 29/NQ-Khóa VI ngày 05/5/1993

Về công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em và hoạt động y tế ở cơ sở

Hết hiệu lực theo thời gian

 

3.

Nghị quyết

Số 30/NQ-Khóa VI ngày 05/5/1993

Về việc tiếp tục lập lại trật tự giao thông trên địa bàn quận

Hết hiệu lực theo thời gian

 

4.

Nghị quyết

Số 38/NQ-Khóa VI ngày 22/01/1994

Về việc kiểm điểm hoạt động năm 1993 và nhiệm vụ, kinh phí hoạt động năm 1994 của HĐND quận Bình Thạnh

Hết hiệu lực theo thời gian

 

5.

Nghị quyết

Số 07/NQ-Khóa VII ngày 22/02/1997

Về nội dung và kinh phí hoạt động HĐND quận Bình Thạnh

Hết hiệu lực theo thời gian

 

6.

Nghị quyết

Số 09/NQ-Khóa VII ngày 22/02/1997

Về ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội

Hết hiệu lực theo thời gian

 

7.

Nghị quyết

Số 12/NQ-Khóa VII ngày 09/8/1997

Về cải thiện điều kiện vệ sinh, môi trường trên địa bàn quận

Hết hiệu lực theo thời gian

 

8.

Nghị quyết

Số 06/2001/NQ-KVIII ngày 23/3/2001

Về việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Hết hiệu lực theo thời gian

 

9.

Chỉ thị

Số 03/2007/CT-UBND ngày 02/4/2007

Về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Hết hiệu lực do căn cứ Chỉ thị 06/2007/CT-UBND ngày 19/3/2007 của UBND Thành phố, Chỉ thị hết hiệu lực ngày 07/5/2008.

 

10.

Chỉ thị

Số 01/2012/CT-UBND-M ngày 20/02/2012

Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2012

Hết hiệu lực theo thời gian

 

11.

Chỉ thị

Số 03/2012/CT-UBND ngày 21/3/2012

Về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2012

Hết hiệu lực theo thời gian

 

12.

Chỉ thị

Số 15/2013/CT-UBND-M

Chỉ thị về việc thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2013

Hết hiệu lực theo thời gian

 

13.

Quyết định

Số 16/2007/QĐ-UBND ngày 18/9/2007

Về việc ban hành Quy trình liên thông giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Het hiệu lực vì quy trình áp dụng cho mô hình thí điểm tổ hành chính công, hiện nay tổ này không còn hoạt động nữa.

 

14.

Quyết định

Số 01/2008/QĐ-UBND ngày 11/01/2008

Về việc thành lập Thanh tra Xây dựng quận Bình Thạnh và Thanh tra Xây dựng phường tại quận Bình Thạnh.

Het hiệu lực vì Nghị định 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của ngành TTXD chấm dứt việc thực hiện Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của TTCP về thí điểm thành lập TTXD Quận, huyện và TTXD xã, phường, thị trấn TP Hà Nội và TPHCM.

 

15.

Quyết định

Số 02/2008/QĐ-UBND ngày 11/01/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Thanh tra xây dựng quận.

 

16.

Quyết định

Số 03/2008/QĐ-UBND ngày 11/01/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Thanh tra xây dựng phường.

 

17.

Quyết định

Số 07/2008/QĐ-UBND ngày 04/3/2008

Về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Hết hiệu lực do Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo có hiệu lực ngày 01/7/2012 và UBND thành phố ban hành Quyết định số 4830 /QĐ-UBND ngày 18/ 9/2012 về Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động của cơ quan tiếp công dân các cấp trên địa bàn TPHCM.

 

18.

Quyết định

Số 6016/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005

Về việc ban hành bản quy định về ký thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đối với các Trưởng phòng, ban trong thực hiện cơ chế quản lý hành chính “Một cửa, một dấu” tại quận Bình Thạnh.

Hết hiệu lực do căn cứ Quyết định về phân công thành viên UBND quận nhiệm kỳ 2004- 2009

 

Tổng cộng: 18

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4501/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4501/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/07/2014
Ngày hiệu lực 11/07/2014
Ngày công báo 01/08/2014
Số công báo Số 43
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4501/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4501/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 16/2013/NĐ-CP Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 4501/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 16/2013/NĐ-CP Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4501/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành 11/07/2014
Ngày hiệu lực 11/07/2014
Ngày công báo 01/08/2014
Số công báo Số 43
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 4501/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 16/2013/NĐ-CP Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 4501/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 16/2013/NĐ-CP Hồ Chí Minh

 • 11/07/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/08/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 11/07/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực