Quyết định 4504/QĐ-UBND

Quyết định 4504/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 4504/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4504/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 19 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1794/SNN-TCCB ngày 18/8/2019 và đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 01 (một) quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT QB;
- Lưu: VT, CVKT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày           tháng         năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình liên thông số: 01/PTNT

THỦ TỤC HỖ TRỢ DỰ ÁN LIÊN KẾT

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Một cửa của Chi cục Phát triển nông thôn kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục xử lý chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn. Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cho chuyên viên phụ trách

04 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận.

- Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng quy định, tham mưu văn để thông báo, hướng dẫn đơn vị, tổ chức gửi thông qua Bộ phận Một cửa

02 ngày làm việc

Bước 3

Chi cục tham mưu lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt thì tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lại hồ sơ cho cá nhân, tổ chức đề nghị phê duyệt.

10 ngày làm việc

Bước 4

Trên cơ sở kết quả thẩm định, chuyên viên phụ trách dự thảo văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh phê duyệt, chuyển lãnh đạo Phòng kiểm tra và chuyển Lãnh đạo Chi cục xem xét, ký nháy, trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký văn bản đề nghị UBND tỉnh phê duyệt.

1,5 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ và chuyển lại Chi cục

01 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên phụ trách chuyển hồ sơ cho Văn phòng UBND tỉnh thông qua Trung tâm hành chính công tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh quyết định; trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công tỉnh

07 ngày làm việc

Bước 9

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh xác nhận trên phần mềm đã có kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Thông báo cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn  đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông

01 ngày làm việc

c 10

Bộ phận một cửa của Chi cục Phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm hành chính công:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, đơn vị có liên quan đến nhận kết quả hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công (nếu có), vào sổ giao nhận kết quả.

01 ngày làm việc

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

25 ngày làm việc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4504/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4504/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2019
Ngày hiệu lực19/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4504/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4504/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4504/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4504/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Tiến Hoàng
        Ngày ban hành19/11/2019
        Ngày hiệu lực19/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4504/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4504/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp Quảng Bình

            • 19/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực