Quyết định 4514/QĐ-UBND

Quyết định 4514/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 4514/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4514/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÀO CAI ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tng thphát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT ngày 17/01/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn nội dung, trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bquy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội: quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bquy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 04/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Quy hoạch tng thphát triển giao thông vận tải tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lào Cai, tnh Lào Cai giai đoạn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn đến năm 2030;

Căn cứ văn bản s 9781/BGTVT-VT ngày 29/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lào Cai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 354/SKH-TĐ ngày 06/10/2017, của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 200/TTr-GTVT ngày 15/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án quy hoạch: Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

2. Cơ quan lập quy hoạch: Sở Giao thông vận tải Lào Cai.

3. Nguyên nhân điều chỉnh: Do quy hoạch chung thành phố Lào Cai đã được điều chỉnh cục bộ về quy hoạch sử dụng đất khu vực bến xe khách Phố Mới thành đất công cộng, dịch vụ thương mại, đất ở đô thị và đất hạ tầng kỹ thuật (không làm bến xe) nên cần điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thphát triển giao thông vận tải tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 cho phù hợp.

4. Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh quy hoạch bến xe khách thành phố Lào Cai từ 03 bến xe gồm: Bến xe Phố Mới; Bến xe trung tâm Lào Cai; Bến xe phía Tây cạnh QL4D, xã Cốc San thành 02 bến xe gm: Bến xe trung tâm Lào Cai; Bến xe phía Tây cnh QL4D, xã Cốc San. Khu vực bến xe Phố Mới được điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo Quy hoạch chung thành phố Lào Cai đã được duyệt tại Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn đến năm 2030.

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc điều chỉnh quy hoạch để người dân và doanh nghiệp biết thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giao thông vận tải;
- TT. TU HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các sở: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, NN&PTNT;
- Sở GTVT (06 bản);
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT, TH
1, TNMT, QLĐT1,2,3,4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4514/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4514/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực19/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4514/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4514/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4514/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4514/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành19/10/2017
       Ngày hiệu lực19/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4514/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4514/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Lào Cai

           • 19/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực