Quyết định 4519/QĐ-UBND

Quyết định 4519/QĐ-UBND năm 2008 về Quy định giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký mã số thuế, khắc dấu, xác nhận ưu đãi thuế theo cơ chế "một cửa liên thông" tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Quyết định 4519/QĐ-UBND giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư đã được thay thế bởi Quyết định 74/2013/QĐ-UBND thủ tục hành chính một cửa Ban Quản lý khu công nghiệp Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 4519/QĐ-UBND giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4519/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 31 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ, ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ, ĐĂNG KÝ KHẤU DẤU, XÁC NHẬN ƯU ĐÃI THUẾ THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA LIÊN THÔNG" TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH THUẬN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Chương trình hành động số 204/CTr-UBND ngày 18/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của tỉnh Ninh Thuận;
Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 170/TTr-BQLCKCN ngày 17/7/2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 296/TTr-SNV ngày 23/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký mã số thuế, đăng ký khắc dấu, xác nhận ưu đãi thuế theo cơ chế "một cửa liên thông" tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quy định kèm theo Quyết định này chậm nhất là ngày 01/9/2008.

2. Thủ trưởng các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện Quy định kèm theo Quyết định này. Định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Báo Ninh Thuận (để đưa tin);
- Đài PTTH tỉnh (để đưa tin);
- Website tỉnh Ninh Thuận;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VPUB.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4519/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4519/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2008
Ngày hiệu lực31/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4519/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4519/QĐ-UBND giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4519/QĐ-UBND giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4519/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành31/07/2008
        Ngày hiệu lực31/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4519/QĐ-UBND giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4519/QĐ-UBND giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư